Glossary of Terms/Finnish

From ServiceNow Wiki
Home > Get Started > Glossaries > Glossary of Terms/Finnish
Jump to: navigation, search
Glossary
Glossary of Acronyms
Glossary of Terms
ITIL Glossary

Localized Term Localized Definition English Term English Definition
asiakas Myynnin automatisointilaajennuksessa asiakkaat ovat joko myyntiprospekteja tai nykyisiä asiakasyrityksiä. account In the Sales Force Automation plugin, accounts represent companies that are sales prospects or customers.
käyttöoikeusluettelo Käyttöoikeusluetteloon määritetään niiden laitteiden IP-osoitteet, joita voidaan käyttää ja hakea Discovery-toiminnolla. Käyttöoikeusluettelon sääntöjen avulla voidaan muodostaa tai ohittaa käyttörajoituksia tietyissä järjestelmissä. ACL (Access Control List) An access control list defines via a range of IP address which devices can be accessed and scanned using Discovery. These can be used to establish or bypass access restrictions on certain systems.
aktiviteetti Myynnin automatisointilaajennuksessa aktiviteeteilla seurataan myyntiin liittyviä toimintoja, kuten sähköpostiviestejä, puheluja tai kokouksia. Aktiviteetit voidaan liittää yhteyshenkilöön, asiakkaaseen tai mahdollisuuteen. activity In the Sales Force Automation plugin, activities track sales-related actions, such as email messages, phone calls, or meetings. Activities may be associated with a contact, account, or opportunity.
relaatio Relaatio tarkoittaa tietokoneen tai verkkolaitteen yhdistämistä sen tunnistetietoihin ServiceNow-järjestelmän Discovery-toiminnossa tai Orchestration-automaatiossa. Kun laite on yhdistetty sen tunnistetietoihin, tämä suhde kirjoitetaan tietokantataulukkoon, ja määritettyjä tunnistetietoja käytetään laitekyselyihin tulevissa hauissa ja työnkulun aktiviteeteissa. affinity Affinity is the association of a computer or network device to its credentials as established by ServiceNow Discovery or Orchestration. Once a device is matched with its credentials, the relationship is written to a database table, and those credentials are used to query the device in subsequent discoveries and Workflow activities
agentti Agentti on ulkoisen järjestelmän (integroinnin) nimi, joka kirjoittaa viestejä jonotaulukkoon [ecc_queue]. MID-palvelimen agentin nimi voi esimerkiksi olla muotoa mid.server.xxx, jossa \xxx\ on tietyn MID-palvelimen nimi. agent An agent is the name of an external system (integration) that writes messages to the Queue [ecc_queue] table. For example, the agent name for a MID Server is in the format mid.server.xxx, where \xxx\ is the name of a particular MID Server.
varaussääntö Varaussäännöt määrittävät, miten kukin kulurivi käsitellään, kun luodaan yksi tai useampi kustannusten kohdistustietue. Säännön ehdot määritetään kulurivin lähteen tietojen mukaisesti. allocation rule Allocation rules define how to process each expense line to generate one or more expense allocation records. Rule conditions are defined based on data from the expense line source.
varausyksikkö Varausyksikkö seuraa liiketoimintapalvelun kokonaiskapasiteettia sekä kulutettujen yksiköiden määrää konfiguraation rakenneosan kustannuspaikkasuhteen tietueissa määritetyllä tavalla. allocation unit An allocation unit tracks the total capacity of a business service as well as the number of units being consumed as defined by the CI Cost Center Relationship records
sovellusten selauspalkki Sovellusten selauspalkki on sivun vasemmassa reunassa oleva siirtymispalkki, joka näyttää luettelon sovelluksista ja moduuleista. application navigator The application navigator is a navigation bar on the left side of the page that displays a list of applications and modules.
hyväksyminen Hyväksyminen on työnkulussa oleva tehtävä, joka pyytää toiminnon suorittamista (hyväksyminen tai hylkääminen) käyttäjältä tai käyttäjäryhmältä, ennen kuin työnkulku jatkuu. approval An approval is a task within a workflow that requests an action (approval or denial) from a user or user group before the workflow continues.
hyväksymissääntö Hyväksymissäännöt ovat määritettyjä vaiheita, jotka vaaditaan palvelun tai palvelupyynnön hyväksymiseen. approval rule Approval rules are the configured steps required to approve a service or catalog request.
omaisuus Omaisuus on mikä tahansa liiketoimintaympäristössä oleva laitteisto, ohjelmisto tai kulutushyödyke. Palveluntuottajan omaisuus sisältää mitä tahansa, joka myötävaikuttaa palvelun toimitukseen. asset An asset is any hardware, software, or consumable found in the business environment. Assets of a service provider include anything that could contribute to the delivery of a service.
omaisuusluokka Omaisuusluokka on ryhmä omaisuuseriä, jotka on tallennettu samaan tietokantataulukkoon (omaisuustaulukko [alm_asset] tai sitä laajentava taulukko). ServiceNow-ympäristössä oletusarvoisia omaisuusluokkia ovat laitteisto, ohjelmisto ja kulutushyödykkeet. Mukautettuja omaisuusluokkia voidaan luoda, jos oletusarvoiset omaisuusluokat eivät sovellu tietylle omaisuusryhmälle. asset class An asset class is a group of assets all stored in the same database table (the Asset [alm_asset] table or a table that extends it). In ServiceNow, the default asset classes are hardware, software, and consumables. If the default classes are not appropriate for a specific group of assets, a custom asset class can be created.
kehitysjono Kehitysjono on Scrum-viitekehyksen ketterän kehitysympäristön järjestetty luettelo tarinoista, joiden parissa tiimin jäsenet työskentelevät sprintin aikana. Scrum-prosessissa käytetään kolmea kehitysjonoa: tuote, julkaisu ja sprintti. backlog A backlog in the Scrum agile development environment is an ordered list of stories that team members agree will be worked on in a sprint. The Scrum process uses three backlogs: product, release, and sprint.
yläpalkki Yläpalkki on jokaisen sivun yläosassa oleva alue, joka sisältää alustan logon ja yleiset siirtymisvaihtoehdot. banner frame The banner frame is the portion across the top of every page that contains the platform's logo and basic global navigation choices.
kantaluokka Kantaluokka on taulukko, joka ei laajenna muita taulukoita, mutta muut taulukot laajentavat sitä. base class A base class is a table which is extended but does not extend any other tables.
perustaso Konfiguraation rakenneosan perustaso on tilannekuva konfiguraation rakenneosasta siinä tilassa, jossa se esiintyy perusmuodossaan järjestelmässä. Kaikki tähän konfiguraation rakenneosaan tilannekuvan luonnin jälkeen tehdyt muutokset näkyvät konfiguraation rakenneosan lomakkeessa perusattribuuttien muutoksina. Kun perustaso luodaan, konfiguraation rakenneosan attribuutit sekä sen ensimmäisen tason suhteet tallennetaan tilannekuvaan. Konfiguraation rakenneosan perustasoon tai muuhun liittyvään konfiguraation rakenneosaan tehdyt muutokset tallennetaan ja näytetään. baseline A CI baseline is a snapshot of a configuration item as it appears in your system in its basic form. All the changes that you make to that configuration item since the snapshot was created are displayed on the CI form as basic attribute changes. When a baseline is created, the attributes of the CI are captured as well as all first level relationships for the CI. Any changes to the base CI or to any related CI will be captured and displayed.
perustason päivityspaketti Perustason päivityspaketti on päivityspaketti, joka tallentaa kaikki ennen järjestelmän päivityspakettilaajennuksen asentamista tehdyt mukautukset. baseline update set A baseline update set is an update set that captures all of the customizations before the System Update Sets Plugin was installed.
muutokseton jakso Muutokseton jakso määrittää aikavälin, jolloin muutokset eivät ole sallittuja. Muutoksenhallinnan päällekkäisyyksien tunnistuslaajennus käyttää tätä aikataulua ristiriitaisten muutosten havaitsemiseen. blackout window A blackout window is a schedule that defines a period of time in which no changes should be performed. Used by the Change Management Collision Detector Plugin to detect conflicting changes.
navigointipolku Navigointipolku on sarja suodattimia, jotka näytetään linkkeinä tietueluettelon yläosassa. Näkymää voidaan vaihtaa napsauttamalla polun yksittäisiä elementtejä. breadcrumbs Breadcrumbs are a series of filters displayed as links at the top of the record list. Click the individual elements of the path to see a different view.
paketoitu malli Paketoitu malli on useista yksittäisistä malleista koostuva malli. Esimerkiksi kannettava tietokone, tulostin, näppäimistö ja hiiri voidaan yhdistää yhdeksi, paketoiduksi malliksi. bundled model A bundled model is a single model comprised of individual models. For example, a laptop, printer, keyboard, and mouse can be combined in a single, bundled model.
edistymiskäyrä Edistymiskäyrä on scrummasterien ketterässä kehitysympäristössä käyttämä tapa verrata sprintin ihanteellista edistymistä sprintin todelliseen edistymiseen. burn down chart The burn down chart is used by Scrum masters in an agile development environment to view ideal sprint progress against actual sprint progress.
aktivoitumissääntö Aktivoitumissääntö on JavaScript-osa, joka on määritetty suoritettavaksi tietueen lisäämisen, päivittämisen tai poiston yhteydessä, tai kun taulukkoon tehdään kysely. Aktivoitumissääntö voidaan määrittää suoritettavaksi ennen tietokantatoiminnon toteuttamista tai sen jälkeen. Kun kyseessä on kysely, aktivoitumissääntö on suoritettava ennen tietokantatoimintoa, jotta käyttäjälle palautuva tieto vastaa käyttäjän järjestelmäoikeuksia (käyttäjärooleja). Tyypillinen aktivoitumissääntö voi esimerkiksi suorittaa komentosarjan sen jälkeen, kun käyttäjä on päivittänyt häiriön tai korottanut muutospyynnön prioriteettia. business rule A business rule is a piece of JavaScript configured to run when a record is inserted, updated, or deleted, or when a table is queried. A business rule can be set to run before or after the database action has occurred. In the case of a query, the business rule should run before the database operation, so that the data returned to the user is appropriate to his system privileges (user roles). A typical business rule might execute a script after a user updates an incident or escalates the priority of a change request.
liiketoimintapalvelu Liiketoimintapalvelu on palvelu (kuten sähköposti tai sähköinen viestintä), jonka liiketoimintayksiköt toimittavat asiakkailleen tuettuna konfiguraation rakenneosia sisältävällä IT-infrastruktuurilla. business service A business service is a service (such as email or electronic messaging) delivered to customers by business units that is supported by an IT infrastructure of configuration items (CI).
liiketoiminnan palvelunhallinnan kartta Liiketoiminnan palvelunhallinnan kartta on graafinen esitys konfiguraation rakenneosista järjestelmässä sekä niiden keskinäisistä suhteista. Business Service Management (BSM) map A BSM map is a graphical display of the configuration items (CI) within a system and their relationships to one another.
ominaisuus MID-palvelimen ominaisuudet määrittävät MID-palvelimen määrätyt toiminnot IP-osoitealueella. Oletustoiminnallisuus antaa järjestelmänvalvojille mahdollisuuden valita tietyt ominaisuudet (kuten SSH, SNMP, PowerShell) kunkin MID-palvelimen käynnistämille tunnistimille. capability MID Server capabilities define the specific functions of a MID Server within an IP address range. The default functionality enables an administrator to select specific capabilities (for example, SSH, SNMP, PowerShell) for the probes launched by each MID Server.
luettelokohde Luettelokohde on mikä tahansa palveluluettelossa oleva yksilöllinen kohde tai palvelu, jonka loppukäyttäjä voi tilata. Luettelokohteen hankintatavan, käsittelijöiden tai toimitustavan määrittäminen edellyttää, että kohde liitetään palveluluettelon toteutussuunnitelmaan. catalog item A catalog item is any unique item or service in the Service Catalog that can be ordered by the end user. To specify how a catalog item is procured, who works on it, or how it is delivered, the item must be tied to a Service Catalog execution plan.
muutos Muutos on minkä tahansa IT-palveluihin mahdollisesti vaikuttavan asian lisäys, muutos tai poisto. change A change is the addition, modification or removal of anything that could have an effect on IT services.
muutoksenhallinnan päällekkäisyyksien tunnistuslaajennus Muutoksenhallinnan päällekkäisyyksien tunnistuslaajennus auttaa havaitsemaan, ovatko suunnitellut muutokset ristiriidassa muiden muutosten kanssa tai liittykö niihin muita aikatauluongelmia. Change Management Collision Detector plugin The Change Management Collision Detector plugin provides the ability to detect whether planned changes conflict with other changes or have other scheduling issues.
keskustelutoiminto Keskustelutoiminnot ovat lisäkohteita, jotka näkyvät keskustelu-ikkunan valikossa (vaatii keskustelulaajennuksen). chat action Chat actions are additional items that appear in the chat window menu (requires the Chat plugin).
keskustelujono Keskustelujonot määrittävät tukipalvelun keskusteluominaisuuden aikataulut, tukihenkilöstön ja järjestelmäviestit (vaatii keskustelulaajennuksen). chat queue Chat queues define the schedules, support staff, and system messages for help desk chat (requires the Chat plugin).
keskustelujonon asiakaspalvelija Keskustelujonon asiakaspalvelijat ovat tukipalvelun henkilökuntaa, jotka tarjoavat tukea tukipalvelun keskustelujonoissa (vaatii keskustelulaajennuksen). Käyttäjän on oltava jonon määritysryhmän jäsen voidakseen tarjota tukea tietyssä jonossa. chat queue agent Chat queue agents are Service Desk staff who provide support for a help desk chat queue (requires the Chat plugin). To support a particular queue, a user must be a member of the assignment group for the queue.
konfiguraation rakenneosa Konfiguraation rakenneosa on mikä tahansa tietokone, laite tai ohjelmisto konfiguraatiotietokannassa. Konfiguraation rakenneosan tietue sisältää kaikki oleelliset tiedot, kuten valmistajan, toimittajan tai sijainnin. CI (configuration item) A CI (configuration item) is any computer, device, or piece of software in the CMDB. A CI's record includes all relevant data, such as manufacturer, vendor, or location.
konfiguraation rakenneosan kustannuspaikkasuhde Konfiguraation rakenneosan kustannuspaikkasuhde on tietue, joka liittää kustannuspaikan liiketoimintapalveluun, joka hyödyntää kyseistä rakenneosaa, ja ilmaisee käytettyjen yksiköiden määrän. Tämän avulla voidaan laskea varausyksikkötietueen päivittämiseen tarvittavat varausyksiköt. CI cost center relationship A CI cost center relationship is a record associating a cost center to a business service that it consumes and the number of units it uses. This is used to calculate the number of allocated units to update the allocation unit record.
konfiguraation rakenneosien kustannustaulukko Konfiguraation rakenneosien kustannustaulukko esittää kokoelman toistuvia konfiguraation rakenneosien kustannuksia, jotka liittyvät tiettyyn konfiguraation rakenneosien kokoelmaan. Kustannustaulukot suunnitellaan yleensä tietyn kustannusmallin ympärille. Mallina voitaisiin esimerkiksi käyttää tiettyä New Yorkin konesalissa toimivaa palvelinta. Liittyvät kustannukset saattavat poiketa Lontoon konesalissa olevasta vastaavasta palvelinmallista. Kullakin mallilla on erillinen kustannustaulukko. CI rate card A CI rate card represents a collection of recurring CI Costs associated with a collection of configuration items. Rate cards are usually designed around a certain cost model. An example might be a certain model server running in the New York data center. The costs associated could be different than the same server model running in the London data center. Each model would have a separate rate card.
luokka Luokka on taulukko, joka laajentaa toista taulukkoa tai on toisen taulukon laajentama. class A class is a table that extends or is extended by another table.
napsautuskohde Napsautuskohde on ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat avata viitatun tietueen nykyisessä ikkunassa. Viittauskuvakkeet sallivat napsautuskohteet oletusarvoisesti. Järjestelmänvalvojat voivat myös ottaa käyttöön ponnahdusikkunakuvakkeet, jotka avaavat viitatun tietueen toisessa ikkunassa. clickthrough Clickthrough is a property that allows users to open a referenced record in the current window. Reference icons allow clickthrough by default. Administrators may also enable pop-up icons, which open a referenced record in another window.
asiakaskomentosarja Asiakaskomentosarja on JavaScript-koodi, joka luodaan suoritettavaksi asiakasselaimessa. ServiceNow tukee seuraavia komentosarjalajeja:\n* onLoad() -- Suoritetaan, kun lomake ladataan.\n* onChange() -- Suoritetaan, kun tietyn pienoisohjelman arvo muuttuu.\n* onSubmit() -- Suoritetaan, kun lomake lähetetään. client script A client script is a JavaScript you create to run in the client browser. ServiceNow supports the following script types:\n* onLoad() -- Runs when a form is loaded\n* onChange() -- Runs when a particular widget changes value\n* onSubmit() -- Runs when a form is submitted
klooni Klooni on tilannekuva tuotannon ServiceNow-ympäristöstä, jota käytetään testaus- tai kehitysympäristöjen päivittämiseen. clone A clone is a snapshot of your production ServiceNow instance that you use to refresh your test or development environments.
klusteri Klusteri on ServiceNow-ympäristö, joka koostuu kahdesta tai useammasta solmusta: vähintään yhdestä käyttöliittymäsolmusta, johon kaikki selaimesta tulevat käyttäjäpyynnöt ohjataan, ja työsolmuista, jotka käsittelevät erillisiä toimintoja, kuten Discovery-tunnistimia. Klusteri voi sijaita samassa fyysisessä koneessa tai useissa koneissa. Kaikki klusterin solmut viittaavat samaan tietokantaan ja niillä on sama ympäristötunnus. cluster A cluster is a ServiceNow instance comprised of two or more nodes: one or more interface nodes, to which all user requests from the browser are directed, and worker nodes that handle discrete operations, such as Discovery probes. A cluster can exist on the same physical machine or on separate machines. In a cluster, all the nodes point to the same database and have the same instance ID.
Konfiguraatiotietokanta Konfiguraatiotietokanta on tietokanta, joka sisältää konfiguraation rakenneosat ja niiden suhteet toisiin rakenneosiin yrityksen verkossa. CMDB (Configuration Management Database ) A CMDB is a database of the configuration items (CI) and their relationships within an enterprise's network.
sulautuminen Sulautuminen on menetelmä, jolla tuontipaketit voivat päivittää kohteena olevan tuotantotaulukon tietueita uusien tietueiden lisäämisen sijaan. Jos sulautuminen on määritetty kentälle, tuontipakettisovellus yrittää täsmätä lähdearvon tuotantaulukon nykyiseen kohdearvoon päivittämistä varten. Jos lähdearvolle ei löydy vastaavuutta, sovellus luo uuden tietueen. coalescence Coalescence is the method by which import sets may update existing records in a destination production table, rather than simply inserting new records. When coalescence is configured for a field, the import set application attempts to match the source value to the currently existing target value on a production table for updating. If the source value does not match, a new record is created.
päällekkäisyys Päällekkäisyys esiintyy, kun päivityspaketin saapuva asiakaspäivitys koskee samaa objektia kuin uudempi, paikallinen asiakaspäivitys. Järjestelmän päivityspakettien esikatselutoiminto määrittää, käytetäänkö saapuvaa asiakaspäivitystä vai ei. collision A collision is when an incoming customer update in an update set applies to the same object as a newer local customer update. The System Update Sets Preview determines whether or not the incoming customer update is applied.
ehtojen luontitoiminto Ehtojen luontitoiminto muodostaa ehtolauseen käyttämällä tilannekohtaisesti luotujen kenttien sarjaa. Ehtojen luontitoimintoja käytetään useissa sovelluksissa, kuten suodattimissa, kyselyjen hallinnassa ja käyttöoikeuksien hallinnassa. condition builder A condition builder constructs a condition statement with a series of contextually generated fields. Condition builders are used in many applications, such as filters, survey administration, and access control administration.
määrityssivu Määrityssivu on sisällönhallintajärjestelmään kuuluva moduuli, joka määrittää sisältösivujen ja -sivustojen yleiset oletusarvot. configuration page The configuration page is the module within the Content Management System that sets the global defaults for content pages and sites.
ristiriita Ristiriita on tietue, jonka muutoksenhallinnan päällekkäisyyksien tunnistuslaajennus luo, jos ajoitettu muutos on päällekkäinen muiden muutosten kanssa tai jos muutos on muulla tavalla virheellisesti ajoitettu. Ristiriitatietueet antavat yksityiskohtaisia tietoja ristiriidan tyypistä ja ristiriidan muodostavista rakenneosista tai aikatauluista. conflict A conflict is a record generated by the Change Management Collision Detector Plugin when a scheduled change overlaps with other changes, or is otherwise improperly scheduled. Conflict records detail the type of conflict and what items or schedules were in conflict.
kulutusomaisuus Kulutusomaisuus on omaisuuserä, jota seurataan laadullisesti ja joka on muunnettavissa nollaa suuremmaksi määräksi. Joitakin tietoja ei seurata, kuten esimerkiksi sitä, mihin sijainteihin kukin kulutushyödyke on asennettu. Esimerkkejä kulutushyödykkeinä hallittavista omaisuuseristä ovat kynät, tuolit ja näyttötelineet. consumable asset A consumable asset is an asset that is tracked qualitatively and can be transferred in quantities greater than zero. Some details are not tracked, such as all locations where the consumable is installed. Examples of assets that are often managed as consumables include pencils, chairs, and monitor stands.
yhteyshenkilö Myynnin automatisointilaajennuksessa yhteyshenkilöt kuvaavat yritysten myyntiyhteyshenkilöitä. Yhteyshenkilö liittyy tiettyyn asiakkaaseen, joten yhteyshenkilöt osoitetaan kyseisestä asiakkuutta hoitavalle myyntiedustajalle. contact In the Sales Force Automation plugin, contacts represent sales contacts at companies. A contact is linked to an account and hence is assigned to the sales representative for the account.
sisältölohko Sisältölohko on kohde, joka voidaan lisätä kotisivulle tai sisältösivulle ja joka sisältää tietyn muotoista sisältöä, kuten staattista HTML-koodia, raportin tai luettelon. content block A content block is an item that can be added to a homepage or a content page, and which contains a defined form of content such as static HTML, a report, or a list.
sisältökehys Sisältökehys on ensisijaisen käyttöliittymän pääalue. Sisältökehys näyttää sivut, joita käyttäjä selaa järjestelmässä. content frame The content frame is the main area of the primary user interface. The content frame displays pages to which a user navigates.
sisältölinkki Sisältölinkki on sisältölinkkitaulukossa [content_link] oleva tietue, joka sisältää URL-osoitteen, jonka avulla luettelolohkot voivat luoda linkkiluettelon tietueluettelon sijaan. content link A content link is a record on the Content Link [content_link] table that contains a URL, used by list blocks to generate a list of links rather than a list of records.
Sisällönhallintajärjestelmä Sisällönhallintajärjestelmä on laajennus, jonka avulla ympäristölle voidaan luoda mukautettu ulkoasu ja käyttöliittymä. Content Management System The Content Management System is a plugin that provides functionality for creating branded front-ends for an instance.
sisältösivu Sisältösivu on sisällönhallintajärjestelmän luoma verkkosivu. content page A content page is a web page generated by the content management system.
sisältösivusto Sisältösivusto on sarja keskenään ryhmitettyjä sisältösivuja, joilla on sama perus-URL-osoite ja jotka on suunnattu samalle käyttäjäryhmälle. content site A content site is a series of content pages grouped together with the same base URL, aimed at the same group of users.
sisältötyyppi Sisältötyyppi on sarja määritelmiä, jotka ohjaavat luettelolohkoja. content type A content type is a series of definitions that control list blocks.
sopimus Myynnin automatisointilaajennuksessa sopimuksilla hallitaan tuotteiden ja palvelujen myyntitietueita. Sopimuksilla voi olla määritetty kesto ja niissä voidaan kartoittaa myynnin jälkeisiä tietoja ja selvittää sopimuksen uusimismahdollisuuksia. contract In the Sales Force Automation plugin, contracts manage sales records for products or services. Contracts may have a limited time frame, track specific post-sale details, and identify renewal opportunities.
asiakkuudenhallinta Asiakkuudenhallinta on hallintastrategia, jonka tavoitteena on varmistaa vahva asiakas-palveluntarjoajasuhde, minimoida kustannuksia ja hyödyntää saatavilla olevia teknologioita. Myynnin automatisointilaajennus tuo tämän toiminnallisuuden ServiceNow-ympäristöön. CRM (Customer Relationship Management) CRM is a management strategy to ensure a strong client-provider relationship while minimizing costs and taking advantage of available technology. This is supported in ServiceNow through the Sales Force Automation plugin.
nykyinen julkaisu Asiakkaat voivat päivittää ympäristönsä nykyiseen ServiceNow-julkaisuun. current release Customers can upgrade instances to a current ServiceNow release.
nykyinen päivityspaketti Nykyinen päivityspaketti on päivityspaketin valitsimen avulla valittu päivityspaketti. Käyttäjän tekemät mukautukset lisätään käyttäjän nykyiseen päivityspakettiin. current update set A current update set is an update set that has been selected using the update set picker. Customizations made by a user will be added to the user's current update set.
asiakaspäivitys Asiakaspäivitys on asiakaspäivitystaulukossa [sys_update_xml] oleva tietue, joka tallentaa yksittäisen asiakasmukautuksen XML-muodossa. Asiakaspäivityksillä suojataan mukautukset päivitysprosessin aikana. Järjestelmän päivityspakettilaajennus mahdollistaa asiakaspäivitysten ryhmittämisen päivityspaketteihin ja niiden siirtämisen ympäristöstä toiseen. customer update A customer update is a record on the Customer Updates [sys_update_xml] table which stores an individual customer customization as an XML storing the change. Customer updates are used to protect customizations during the update process, and the System Update Sets allows grouping customer updates into update sets and moving them from instance to instance.
valvontanäyttö Valvontanäyttö on kokoelma luetteloita, käyriä, kaavioita tai muita sisältökohteita, jotka päivittyvät automaattisesti. dashboard A dashboard is a collection of lists, graphs, charts, or other content items that automatically refresh.
tietolähde Tietolähde voi olla peräisin tiedostosta tai JDBC-yhteydestä. Tietolähteitä käytetään tuontipakettien luomiseen, jotta tiedot voidaan tarvittaessa käsitellä ennen niiden määrittämistä tuotantotaulukkoon. Tietolähteet tukevat seuraavia tiedostojen etäkäsittelymenetelmiä: FTP, FTPS (Auth SSL, Auth TLS, Implicit SSL, Implicit TLS), HTTP, HTTPS, SCP. data source A data source can be from a file or a Java Database Connectivity (JDBC) connection. Data sources are used to create an import set so that data can be processed, if necessary, prior to being mapped onto a production table. Data sources support the following remote file retrieval methods: FTP, FTPS (Auth SSL, Auth TLS, Implicit SSL, Implicit TLS), HTTP, HTTPS, SCP.
oletuspäivityspaketti Oletuspäivityspaketti on päivityspaketti, johon voidaan tallentaa sellaisia mukautuksia, joita ei tulla siirtämään toiseen ympäristöön. default update set The default update set is an update set which can be used to store customizations that are not meant for transfer.
toimitussuunnitelma Toimitussuunnitelmassa kuvataan, miten luettelokohde hankitaan, määritetään ja asennetaan. Kukin suunnitelma sisältää toimitussuunnitelmatehtäviä, jotka vastaavat toimitusprosessin erillisiä vaiheita. Esimerkiksi kämmentietokoneen toimitussuunnitelma voi sisältää hankinnan, aktivoinnin ja työpöytäohjelmistojen asennuksen. delivery plan A delivery plan describes how a catalog item is procured, configured, and installed. Each plan consists of one or more delivery plan tasks which are discrete steps in the delivery process. For example, a PDA might go through procurement, activation, and installation of the desktop software.
johdettu kenttä Johdettu kenttä on kenttä, joka ei ole ensisijaisessa näytetyssä taulukossa, vaan se noudetaan seuraamalla viittausta ensisijaisesta taulukosta johonkin muuhun taulukkoon. derived field A derived field is a field that is not in the primary table that is being displayed, but is instead a field that is obtained by following a reference from the primary table to some other table.
tietolohko Tietolohko on sisältölohko, joka näyttää tietyn taulukon luettelot, lomakkeet, luettelokohteet tai tietämyskannan artikkelit. detail block A detail block is a content block that displays either the lists, forms, catalog items, or knowledge articles of a given table.
tietosivu Tietosivu on sisällönhallintajärjestelmässä oleva sivu, joka sisältää tietolohkon. Tietosivua käytetään sisällön näyttämiseen ServiceNow-taulukoista. detail page A detail page is a page within the Content Management System that contains a detail block, and is used to display content from ServiceNow tables.
laite Laite on ServiceNow-ympäristössä ilmoituksen toimituksen pääteobjekti, kuten sähköposti tai matkapuhelin, jota käytetään alustassa luotujen viestien vastaanottamiseen. device A device in ServiceNow is a notification delivery endpoint object, such as email or a cell phone, used to receive messages generated from within the platform.
sanasto Järjestelmän sanastotaulukko [sys_dictionary] kuvailee ympäristön sisältämät taulukot ja kentät. Se tallentaa kenttien tietotyypit, merkkirajat, oletusarvot, riippuvuudet ja muut attribuutit. dictionary The system Dictionary [sys_dictionary] table describes the tables and fields in an instance. It stores field data types, character limits, default values, dependencies, and other attributes.
sanaston ohitus Sanaston ohitus on sanastossa oleva määrittely, joka ohittaa sanastomerkinnän toiminnan laajennetussa taulukossa. dictionary override A dictionary override is a declaration in the dictionary that overrides a dictionary entry's behavior on an extended table.
Discovery Discovery on ostettavissa oleva toiminnallisuus, joka hakee kaikki verkossa olevat tietokoneet ja laitteet ja täyttää sitten konfiguraatiotietokantaan tiedot kunkin tietokoneen tai laitteen konfiguraatiosta, varustamisesta ja nykyisestä tilasta. Discovery Discovery is a purchasable feature that searches the network for all attached computers and devices, then populates the CMDB with information on each computer or device's configuration, provisioning, and current status.
hallinta-alue Hallinta-alue on yksittäisen ympäristön erotettu osa, joka sisältää yksilöllisiä tietoja, prosesseja ja käyttöliittymäelementtejä mutta jakaa koko ympäristössä käytetyt yleiset ominaisuudet ja yleiset prosessit. domain A domain is a unique section of a single instance used to separate data, processes, and UI elements while still sharing global properties and global processes across the entire instance.
kenttien ketjutus Kenttien ketjutus kuvaa muuttujan rakennetta komentosarjassa, joka sisältää yhden tai useita viittauskenttiä, jotka on erotettu pisteellä kunkin liittyvän taulukon mukaan. Oletetaan esimerkiksi, että tarvitaan komentosarja, joka määrittää, onko häiriöstä ilmoittava soittaja määritetty VIP-käyttäjäksi. Viitattavan called_id-kentän muuttuja voidaan määrittää esimerkiksi näin: [var caller = g_form.getReference('caller_id');] Jos halutaan noutaa tieto siitä, onko käyttäjä VIP-käyttäjä, komentosarja ketjutetaan käyttäjätaulukon VIP-kenttään käyttämällä seuraavaa ehtoa: [if (caller.vip == 'true')] dot-walking Dot-walking describes the structure of a variable in a script that contains one or more reference fields, separated by a dot for each table involved. For example, assume you want to create a script that determines whether a caller in an incident is configured as a VIP. The variable for the referenced caller_id field might be defined as: [var caller = g_form.getReference('caller_id');] To get the information on whether the user is a VIP, the script dot-walks to the VIP field in the User table with the following condition: [if (caller.vip == 'true')]
pudotusalue Pudotusalue on sisältösivulla tai kotisivulla oleva alue, johon voidaan lisätä sisältöä. dropzone A dropzone is an area on a content page or homepage where content can be added.
definitiivinen ohjelmistokirjasto Definitiivinen ohjelmistokirjasto on ohjelmiston konfiguraation rakenneosien pääkopion suojattu tietovarasto. DSL (Definitive Software Library) A definitive software library is a secured repository of master copy software CIs.
dynaaminen HTML-lohko Dynaaminen HTML-lohko on sisältölohko, joka hahmontaa sisältösivun Jelly-komentosarjan. dynamic HTML block A dynamic HTML block is a content block which renders Jelly script in a content page.
edge Edge on UI11-käyttöliittymän näytön vasemmassa reunassa oleva harmaa työkalurivi. Sen toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi yläpalkin tai sovellusten selauspalkin näyttäminen tai piilottaminen, näytön jakaminen vaaka- tai pystysuunnassa sekä kirjanmerkkien luominen ja käyttäminen. edge The edge is the gray toolbar on the left side of the screen in UI11. It provides the ability to show or hide the banner frame or the application navigator, split the screen horizontally or vertically, and create and access bookmarks.
Enterprise-lisenssi Enterprise-lisenssi on suurille asiakkaille tarkoitettu ohjelmistolisenssi, joka tarjoaa lisää joustavuutta, sovitun alennetun hinnan ja helppokäyttöisen hallintajärjestelmän. enterprise license An enterprise license is a software license for large customers that provides some flexibility, an agreed upon discount price, and a mechanism for easy administration.
oikeutus Ohjelmiston oikeutuksien avulla omaisuudenhoitajat voivat määrittää henkilöt tai laitteet, joille tietty ostettu ohjelmistolisenssi kohdistetaan. entitlement Software entitlements enable asset managers to define the people or machines to which a specific, purchased software license is assigned.
Henkilöstön itsepalveluportaali Henkilöstön itsepalveluportaali on ServiceNow-ympäristössä oleva moduuli, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää pyyntöjä, tarkastella artikkeleita, kirjata häiriöitä ja selata tietämyskantaa käyttäjäystävällisessä sivustossa, jota kutsutaan henkilöstön itsepalveluportaaliksi. ESS (Employee Self-Service) Employee Self-Service is a module in ServiceNow that allows users to make requests, view articles, log incidents, and search the knowledge base through a user-friendly website called the Employee Self-Service Portal (ESS Portal).
heräte Järjestelmän heräte on JavaScript-koodiin määritetty merkintä, joka käynnistää tietyille käyttäjille lähetettävän sähköposti-ilmoituksen, kun taulukkoa muutetaan tai siihen suoritetaan kysely. Herätteet luodaan aktivoitumissääntöihin ja ne käynnistetään, kun tietue lisätään, päivitetään tai poistetaan. Voit käyttää aiemmin luotuja järjestelmäherätteitä tai luoda omia herätteitä, jotka reagoivat tiettyihin tietueisiin tehtyihin muutoksiin. event A system event is a configured marker in JavaScript that triggers an email notification to alert specific users when a table is changed or queried. Events are created in business rules and are triggered when a record is inserted, updated, or deleted. You can use existing system events or create your own to react to specific changes to records.
toteutustehtävä Toteutussuunnitelma koostuu yhdestä tai useista toteutustehtävistä. Kukin tehtävä vastaa työtä, jonka tietty ryhmä suorittaa osana kokonaistoteutusprosessia. execution task An execution plan is made up of one or more execution tasks. Each task represents work that needs to be completed by a specific group as part of the overall execution process.
kustannusten koostaminen Kustannusten koostaminen kerää ja esittää kaikki suorat kustannukset konfiguraation alirakenneosista konfiguraatiotietokannan suhdemääritysten avulla. Yksittäisistä konfiguraation rakenneosan kustannustiedoista on hyötyä vain kyseisessä konfiguraation rakenneosassa. Kustannusten koostaminen näyttää, kuinka suuri kustannus muodostuu kokonaisen liiketoimintapalvelun tai sovelluksen käytöstä. expense aggregation An expense aggregation collects and represents all of the direct expenses from child CIs using the existing CMDB relationship mappings. Individual CI expenses are useful for only that CI. Expense aggregation shows how much an entire business service or application costs to operate.
kustannusten kohdistustietue Kohdistussäännöt määrittävät, miten kukin kulurivi käsitellään, kun luodaan kustannusten kohdistustietueita. expense allocation record Allocation rules define how to process each expense line to generate one or more expense allocation record.
kulurivi Kulurivit esittävät tiettyyn ajankohtaan perustuvan kulumäärän ja tietueen, joka aiheutti tai muodosti kustannuksen. Toistuvat konfiguraation rakenneosien kustannukset käsitellään kuukausittain edellisen kuukauden kulurivien luontia varten. Muut sovellukset voivat myös luoda kulurivejä, esimerkiksi tehtäväkustannuksen tai työhön käytetyn ajan kustannuksen. expense line An expense line represents a point in time expense amount and the record that incurred or generated the expense. Recurring CI costs will be processed monthly to generate expense lines for the previous month. Other applications could also generate expense lines, such as a task expense or time worked expense.
ulkoisen tietoliikennekanavan jono Ulkoisen tietoliikennekanavan jono on tietokantataulukko, johon ulkoiset järjestelmät, kuten Discovery-toiminnossa käytetty MID-palvelin, suorittavat kyselyjä ja tekevät päivityksiä tai lisäyksiä. Ulkoisen tietoliikennekanavan jono on normaali yhteyspiste ServiceNow-alustan ja ulkoisten integrointien välillä. Ulkoisen tietoliikennekanavan jonotaulukkoon [ecc_queue] tallennetut tietueet ovat ulkoisten järjestelmien viestien muodossa. External Communication Channel (ECC) Queue The External Communication Channel (ECC) Queue is a database table that is normally queried, updated, and inserted into by external systems such as the MID Server used for Discovery. The ECC Queue is the normal connection point between the ServiceNow platform and external integrations. Records saved to the ECC Queue [ecc_queue] table are in the form of messages from external systems.
toiminto ServiceNow-toiminto on lisäarvoa tuottava valmis ratkaisu, jonka asiakkaat voivat ottaa käyttöön organisaatioissaan. Uudet toiminnot ovat saatavilla ainoastaan osana toimintopäivitysjulkaisua. feature A ServiceNow feature provides a complete solution that customers can implement to add value to their organizations. New features are only available as part of a feature release.
syöte Syöte on toisiinsa liittyvien viestien virta, joka julkaistaan Live-syötteessä. feed A feed is a stream of related messages that are posted in Live Feed.
syötteiden selaustoiminto Live-syötteessä syötteiden selaustoiminnon avulla käyttäjät voivat tarkastella ja suodattaa sisältöä yhdellä napsautuksella käyttämällä tunnisteita. Syötteiden selaustoiminto on saatavilla Sosiaalinen tietojenkäsittely > Yrityssyöte ja asettelu -moduulissa. feed navigator In Live Feed, the feed navigator allows users to view and filter content in one click by using tags. The feed navigator is available in the Social IT > Company Feed with Layout module.
kentän tilailmaisin Kentän tilailmaisin on mukautettavissa oleva värillinen palkki, joka voidaan näyttää lomake-elementtien vasemmalla puolella. Nämä ilmaisimet osoittavat kentän tilan (esimerkiksi pakollinen, vain luku tai muokattu). field status indicator A field status indicator is a customizable colored bar that may appear to the left of form elements. These indicators convey field status (for example, mandatory, read-only, or modified).
suodatin Suodatin on joukko taulukkoon käytettäviä ehtoja, joiden avulla voidaan löytää ja käsitellä taulukon alijoukon tietoja. filter A filter is a set of conditions applied to a table in order to find and work with a subset of the data in that table.
flash-videolohko Flash-videolohko on sisältölohko, joka upottaa flash-videon sisältösivulle. Flash movie block A Flash movie block is a content block which embeds a Flash movie into a content page.
pikaikkuna UI11-käyttöliittymässä pikaikkuna on ikkuna, joka avautuu nykyisen näkymän päälle. Pikaikkunoiden avulla käyttäjät voivat tarkastella tietoja ilman, että heidän on siirryttävä pois avoimena olevista ruuduista. flyout In UI11, a flyout is a window that opens on top of the current screen. Flyout windows allow users to view information without navigating away from open panes.
lomake Lomake on sivu, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella tietoja ja syöttää tietoja taulukossa olevaan tietueeseen. form A form is a page that allows users to view and enter data on a record in a table.
muotoilutoiminto Muotoilutoiminto on käyttöliittymäelementti (ei kenttä), jonka avulla voidaan näyttää lomakkeessa olevaa monimutkaista sisältöä. Muotoilutoimintojen sisältöä voidaan ohjata käyttöliittymämakroilla. formatter A formatter is a user interface (UI) element (not a field) used to display complex content in a form. The content in formatters can be controlled by UI Macros.
kehys Kehys on käyttöliittymämakro, joka määrittää tyylisivun CSS-määritysten avulla, miten sisältölohkojen ulkoreunat hahmonnetaan. frame A frame is a UI Macro that defines how the outside edges of content blocks are rendered by calling a CSS declaration in a style sheet.
kenttätyöntekijä Kenttätyöntekijä on työsuhteessa oleva työntekijä tai freelancer, joka työskentelee ensisijaisesti yrityksen toimitilojen ulkopuolella. Kenttätyöntekijät hoitavat toimipaikan ulkopuolisia tehtäviä ja työskentelevät usein asiakkaiden toimitiloissa. ServiceNow tukee kenttätyöntekijöiden hallintaa kenttätyöntekijöiden hallintalaajennuksen avulla. FSA (Field Service Agent) An FSA (field service agent) is an employee or contracted worker who operates primarily away from the main office. Field service agents manage offsite tasks, often working at client locales. ServiceNow supports managing field service agents through Field Service Management.
toteutusryhmä Toteutusryhmä työskentelee toteutustehtävien parissa. Esimerkiksi yksi ryhmä voi aktivoida matkapuhelimia ja toinen ryhmä voi asentaa niihin työpöytäohjelmistoja. fulfillment group A fullfillment group works on execution tasks. For example, one group may activate a cell phone while a different group installs the desktop software.
mittari Mittari on kohde, joka voidaan lisätä kotisivulle tai sisältösivulle. Mittarit näyttävät erimuotoisia tietoja, kuten kaavioita ja luetteloita. gauge A gauge is an item that can be added to a homepage or content page. Gauges display data in a variety of forms, such as charts and lists.
Glide Glide on laajennettavissa oleva Java-kielinen Web 2.0 -kehitysalusta, joka nopeuttaa lomakepohjaisten työnkulkusovellusten (esimerkiksi työtilausten, ongelmatikettien ja projektinhallinnan) kehitystyötä. Glide Glide is an extensible Web 2.0 development platform written in Java that facilitates rapid development of forms-based workflow applications (work orders, trouble ticketing, and project management, for example).
Glide-luettelo Glide-luettelo on arvomatriisi, jonka arvot ovat usein peräisin toisesta taulukosta ja joka tallennetaan yksittäiseen kenttään (esimerkiksi tehtävätaulukon valvontaluettelokenttä). Glide list A Glide list is an array of values, often referenced from another table, that is stored in a single field (for example, the Watch List field in the Task table).
GlideForm GlideForm.js on JavaScript-luokka, jota käytetään lomakkeiden mukauttamiseen. Tämä luokka sisältää g_form-olion. GlideForm.js ja g_form-olio suoritetaan vain käyttäjän tietokoneessa. GlideForm GlideForm.js is the Javascript class used to customize forms. This class contains the g_form object. GlideForm.js and the g_form object only run on the client.
yleinen käyttöliittymän komentosarja Yleinen käyttöliittymän komentosarja on käytettävissä kaikissa järjestelmän lomakkeissa. Järjestelmänvalvojat voivat luoda yleisiä käyttöliittymän komentosarjoja. global UI script A global UI script is available on any form in the system. Administrators can create global UI scripts.
graafinen työnkulku Graafinen työnkulku on liittymä, joka esittää työnkulun tapahtumat ja transaktiot. graphical workflow A graphical workflow is an interface that represents workflow events and transitions.
ruudukon muokkaus Ruudukon muokkauksen eli laskentataulukon muokkaustilan avulla käyttäjät voivat muokata tietoja luettelonäkymässä näppäimistöä käyttämällä. Tämä muistuttaa tietojen syöttämistä laskentataulukkoon. Järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön laskentataulukon muokkaustilan luetteloissa määrittämällä glide.ui.list_edit_grid-ominaisuuden arvoksi tosi. grid editing Grid editing, or spreadsheet edit mode, allows users to modify data in list view using keyboard navigation, similar to entering data in a spreadsheet. Administrators can enable spreadsheet edit mode for lists by setting the glide.ui.list_edit_grid property to true.
ryhmä Ryhmä on joukko käyttäjiä, jotka toteuttavat tietyn roolin yrityksessä. Tällainen voi esimerkiksi olla verkkotukiryhmä. group A group is a collection of users who perform a specific role in the company, such as Network Support.
Ryhmän päivystysvuoroluettelo -sovellus Ryhmän päivystysvuoroluettelo mahdollistaa päivystystehtävän kierrättämisen ryhmässä olevien henkilöiden välillä säännöllisen aikataulun mukaisesti. Group On-Call Rotation application Group on-call rotation provides a way of rotating an on-call position within a group of people on a regular basis.
GUID-tunnus GUID-tunnus on yksilöivä, 32-merkkinen tunniste nimeltä sys_id, jota käytetään ServiceNow-alustan kunkin tietueen identifioimiseen. GUID (Globally Unique ID) A GUID is a unique, 32-character identifier called a sys_id that is used to identify each record in ServiceNow.
tukipalvelun keskustelutoiminto Tukipalvelun keskustelutoiminnon avulla käyttäjät voivat olla yhteydessä suoraan tukipalvelun henkilökuntaan ServiceNow-ympäristön pikaviestinnän kautta (vaatii keskustelulaajennuksen). help desk chat Help desk chat allows users to communicate directly with Service Desk staff via instant messaging in a ServiceNow instance (requires the Chat plugin).
historiapaketti Historiapaketti on historiapakettitaulukossa [sys_history_set] oleva tietue, joka tallentaa kaikki valvotun taulukon tietueeseen ajan mittaan tehdyt muutokset. history set A history set is a record on the History Set [sys_history_set] table which stores all of the changes to a record on an audited table over time.
kotisivu Kotisivu on ohjauspaneeli, joka sisältää siirtymiselementtejä, toimintojen ohjaimia ja järjestelmätietoja (mittareita). Kun käyttäjä kirjautuu ServiceNow-järjestelmään, näkyviin tulee järjestelmän kotisivu. Järjestelmänvalvojat voivat luoda muita yleisiä kotisivuja, jotka tarjoavat yleiskatsauksen sovelluksen usein käytettyihin tietoihin. Käyttäjät voivat mukauttaa kotisivuja henkilökohtaista käyttöä varten. homepage A homepage is a dashboard that consists of navigational elements, functional controls, and system information (gauges). When a user first logs in to ServiceNow, the system homepage appears. Administrators can create other global homepages to provide an overview of frequently used information by application. Users can customize homepages for their personal use.
hotfix-korjaus Hotfix-korjaus tukee ServiceNow-järjestelmän toiminnallisuutta korjaamalla tietyn ongelman. Se ei välttämättä sisällä julkaisun aiempia korjauksia. hotfix A hotfix supports existing ServiceNow functionality with a specific problem fix. It may not include any previous fixes for a given release.
IBM PVU -lisenssi Suorittimen arvoyksikkö (PVU) on IBM:n määrittelemä mittayksikkö, jota käytetään ohjelmistolisenssien hinnoittelemiseen suorittimen tai palvelimen mallin perusteella (suorittimen määritelmänä käytetään jokaista suoritinvastakkeeseen kiinnitettyä suoritinydintä). Ohjelmistopakettien hinta määritellään pisteinä eli suorittimen arvoyksiköinä ydintä kohti. Yksityiskohtainen kuvaus IBM:n hajautettujen ohjelmistojen IBM PVU -lisensoinnista on IBM:n verkkosivuilla olevassa IBM PVU -taulukossa. IBM PVU license Processor Value Unit (PVU) is a unit of measurement defined by IBM to determine software licensing costs based on processor (with processor defined as each core on a socket) or server model. Each software package has a price defined as number of points or PVUs per core. For a complete explanation of IBM PVU licensing for distributed software, please see the IBM PVU Table on the IBM website.
tunnistus Tunnistus on Discovery-prosessi, joka määrittää identiteettitunnistimien palauttamien tunnistustietojen avulla, onko Discovery-toiminnon aikana havaittu laite konfiguraatiotietokannassa. Tunnistus määrittää Discovery-toiminnon seuraavan toimenpiteen: tietokannassa olevan konfiguraation rakenneosan päivitys, uuden konfiguraation rakenneosan luonti tai ei toimenpidettä. identifier An Identifier is a process in Discovery that uses identification data returned from identity probes to determine if a device found during a Discovery already exists in the CMDB. The Identifier then determines what Discovery does next: update an existing CI, create a new CI, or do nothing.
iFrame-lohko iFrame-lohko on sisältölohko, joka voi hahmontaa minkä tahansa URL-osoitteen sisältösivulle upotetussa iFrame-kehyksessä. iFrame block An iFrame block is a content block that can render any URL within an iFrame embedded in a content page.
kuvakirjasto Kuvakirjasto on käyttöliittymä, joka helpottaa palvelimeen siirrettyjen kuvien hallintaa. Image Library The Image Library is an interface that allows for easy management and use of uploaded images.
vaikutus Vaikutus on häiriön, ongelman tai muutoksen liiketoimintaprosesseihin kohdistuvan häiriön mittari. Vaikutus perustuu usein siihen, mikä on vaikutus palvelutasoihin. Vaikutusta ja kiireellisyyttä käytetään prioriteetin määrittelyssä. impact Impact is a measure of the effect of an incident, problem or change on business processes. Impact is often based on how service levels will be affected. Impact and urgency are used to assign priority.
toimeenpano Toimeenpano on alustan ilmentymän perustamisen ensimmäinen prosessi. implementation An implementation is the initial process of establishing an instance of the platform.
tuontipaketti Tuontipaketti on ulkoisesta tietolähteestä ServiceNow-ympäristöön tuotu tietopaketti. Tuodut tiedot tallennetaan tilapäiseen tuontipakettitaulukkoon, josta vastaavuusmääritys määrittää tiedot ServiceNow-järjestelmässä oleviin taulukkoihin. import set An import set is a set of data imported into ServiceNow from an external data source. Imported data is stored in the temporary Import Set table, where a transform map maps the data to existing tables in ServiceNow.
saapuva sähköpostitoiminto Saapuva sähköpostitoiminto on järjestelmän postilaatikon vastaanotetun sähköpostin käynnistämä määritetty komentosarja. inbound email action An inbound email action is a defined script triggered by an email received by the system mailbox.
häiriö Häiriö on suunnittelematon IT-palvelun keskeytys tai IT-palvelun laadun laskeminen. Konfiguraation rakenneosan toimintahäiriö, joka ei ole vielä vaikuttanut palveluun, on myös häiriö. incident An incident is an unplanned interruption to an IT service or a reduction in the quality of an IT service. Failure of a configuration item that has not yet impacted service is also an incident.
ympäristö Ympäristö on alustan yksittäinen toimeenpano. Jokaisella ympäristöllä on yksilöivä osoite (yleensä http://ympäristön_nimi.service-now.com/). Monilla asiakkailla on käytössään useita ympäristöjä (esimerkiksi testaus-, kehitys- ja tuotantoympäristöt). instance An instance is an individual implementation of the platform. Each instance has a unique address (usually http://InstanceName.service-now.com/), and many customers have multiple instances (for example, sandbox, development, and production instances).
integrointi Integrointi on prosessi, jossa alusta voidaan määrittää toimimaan yhdessä kolmannen osapuolen sovelluksen tai verkkopalvelun kanssa. integration An integration is a process by which the platform can be made to work with a third party application or web service.
vuorovaikutteinen Vuorovaikutteinen transaktio on käyttäjän luoma transaktio, toisin kuin tausta- tai järjestelmäprosessit. interactive An interactive transaction is a transaction generated by a user, as opposed to a background or system process.
IP-verkko IP-verkko sisältää kaikki verkon tai aliverkon IP-osoitteet, mukaan lukien verkko-osoitteen (alueen pienin osoite) ja lähetysosoitteen (alueen suurin osoite). Kun Discovery-toiminto lähettää ping-kutsun IP-verkkoon, se hylkää näistä osoitteista palautetut tulokset välttääkseen samojen laitteiden rekisteröinnin useita kertoja. IP-verkon etsinnät tuottavat tavallisesti tarkempia tuloksia kuin IP-osoitealueiden haut. IP network An IP network contains all the IP addresses in a network or a subnet, including the network address (the lowest address in the range) and the broadcast address (the highest address in the range). When Discovery pings an IP network, it discards the results from these addresses to avoid reporting devices more than once. IP network discoveries generally produce more accurate results than searches of IP address ranges.
informaatioteknologian omaisuudenhallinta Informaatioteknologian omaisuudenhallinta on joukko taloudellisia, sopimuksellisia ja varastonhallintaan liittyviä liiketoimintatoimintoja, jotka tukevat IT-ympäristön elinkaarenhallintaa ja strategista päätöksentekoa. Omaisuus sisältää kaikki liiketoimintaympäristöön kuuluvat ohjelmistot ja laitteistot. Omaisuudenhallinta on ServiceNow-alustan tärkeä osatekijä. ITAM (Information Technology Asset Management) IT Asset Management is the set of business practices that join financial, contractual and inventory functions to support life cycle management and strategic decision making for the IT environment. Assets include all elements of software and hardware that are found in the business environment. Asset management is a key component in the ServiceNow platform.
J2JS-komentosarja J2JS-komentosarja mahdollistaa Java-olioiden muuntamisen JavaScript-olioiksi. J2JS (Java to Java Script) The J2JS script include allows you to convert java objects to javascript objects.
kirjauskenttä Kirjauskenttä on syötekenttä, joka voi sallia, tallentaa tai näyttää syötteitä. Esimerkkejä kirjauskentistä ovat yksittäisen merkkijonon kentät ja moniriviset tekstiruudut, kuten kommenttikentät. journal field A journal field is an input field that can allow, store, or display input. Examples of journal fields are single string fields and multi-line text boxes such as Comments fields.
tietämyskanta Tietämyskanta on työkalu, johon voidaan tallentaa ja jossa voidaan julkaista tietoja, kuten työaseman tukitietoja, yrityksen tai osaston prosesseja ja toimintaohjeita tai sisäisesti kehitettyjä sovelluksia koskevia käyttöohjeita. KB (Knowledge Base) The knowledge base is a tool that allows the storage and publishing of any information, such as desktop support information, company or department processes and procedures, or documentation on internally developed applications.
keskeiset suorituskykymittarit Keskeiset suorituskykymittarit ovat määrällisesti ilmaistavissa olevia osoittimia, joita käytetään organisaation ennalta määritettyjen kriittisten menestystekijöiden mittaamiseen. Esimerkiksi IT-organisaatiossa häiriöiden keskeisiä suorituskykymittareita voivat olla eskalointien määrä ja häiriön ratkaisuaika. KPI (Key Performance Indicators) Key performance indicators are quantifiable measurements that reflect the agreed upon important success factors of an organization. For example, key performance indicators for incidents in an IT organization could be the number of escalations and incident resolution time.
asettelu Asettelu on kotisivun tai sisältösivun pudotusalueiden järjestys. layout A layout is an arrangement of dropzones on a homepage or content page.
liidi Myynnin automatisointilaajennuksessa liidit ovat mahdollisia uusia asiakasyrityksiä. Liiditietueisiin tallennetaan kontaktin yhteystiedot ja yrityksen perusprofiili. lead In the Sales Force Automation plugin, leads represent salespeople at prospective customer companies. Lead records store contact information and a basic company profile.
lisenssikanta Lisenssikanta on tietue, joka näyttää ohjelmistolisenssin vaatimukset ja tiedot lisenssin käytöstä konfiguraation rakenneosien ja nimettyjen käyttäjien mukaan. Lisenssikantatietueet laskevat ohjelmistolisenssin vanhentumistason ja vaatimustenmukaisuustilan. license base A license base is a record that displays the requirements of a software license and the details of how the license is being used by configuration items (CI) and named users. License base records calculate the expiration level and the compliance status of a software license.
luettelolohko Luettelolohko on sisältölohko, joka luo luettelosarjan ympäristössä olevista taulukoista. list block A list block is a content block that generates a series of lists from tables within the instance.
luettelomääritelmä Luettelomääritelmä on luettelolohkon määrittävä käyttöliittymämakro. list definition A list definition is a UI macro that defines a list block.
paikallinen päivityspaketti Paikallinen päivityspaketti on nykyisessä ympäristössä luotu päivityspaketti, joka valmistellaan siirrettäväksi toiseen ympäristöön. local update set A local update set is an update set that was created on the current instance in preparation to be moved to another instance.
kirjautumissääntö Kirjautumissääntö määrittää, mikä sivuston aloitussivu käyttäjälle näytetään kirjautumisen jälkeen. login rule A login rule determines what site entry page the user will be presented with after logging in.
Lucene Lucene on avoin lähdekoodi, jota ServiceNow käyttää tietueissa olevan tekstin indeksointiin. Sen avulla tietueita voidaan hakea avainsanojen avulla. Lucene Lucene is open source code which ServiceNow uses to index the text in records so that the records can be searched by keywords.
huoltoaikataulu huoltoaikataulu on aikataulu, joka määrittää muutosten toteutusaikataulun käyttämällä huoltoaikataululaajennusta. Muutokset, joita ei ajoiteta tapahtumaan huoltoaikataulun mukaisina aikoina, merkitään virheellisesti ajoitetuiksi. maintenance schedule A maintenance schedule is a schedule which defines when changes can be scheduled, using the Maintenance Schedules plugin. Changes scheduled for times outside the maintenance schedule will be flagged as improperly scheduled.
MIB-tietokanta MIB-tietokanta on hierarkkinen tietokanta, joka sisältää verkossa olevien objektien tietueet ja jota käytetään usein SNMP-protokollan yhteydessä. Discovery käyttää MIB-tietokantoja tietojen keräämiseen eri järjestelmistä. MIB (Management Information Base) MIB is a hierarchal database which holds records of objects within a network and is often associated with SNMP. Discovery uses MIBs to gather information on various systems.
MID-palvelin MID-palvelin on hallintaan, instrumentointiin ja etsintään käytettävä Java-palvelin, joka suoritetaan Windows-palveluna tai UNIX-daemonina. MID-palvelin tukee viestintää ja tiedonsiirtoa ServiceNow-alustan ja ulkoisten sovellusten, tietolähteiden ja palvelujen välillä. MID (Management, Instrumentation, and Discovery) The Management, Instrumentation, and Discovery (MID) Server is a Java server that runs as a Windows service or UNIX daemon. The MID Server facilitates communication and movement of data between the ServiceNow platform and external applications, data sources, and services.
malli Mallit ovat omaisuuden tai konfiguraation rakenneosien määritettyjä versioita tai erillisiä konfiguraatioita (esimerkiksi kannettava tietokone IBM ThinkPad T60p). Malli voi kuulua useampaan kuin yhteen malliluokkaan. Esimerkiksi kannettava tietokone voi olla tietokone ja palvelin. model Models are specific versions or various configurations of an asset or configuration item (for example, an IBM ThinkPad T60p laptop computer). A model can be in more than one model category. For example, a laptop can be a computer and a server.
malliluokka Malliluokka määrittää, miten omaisuuserät, konfiguraation rakenneosat ja muut resurssit (kuten sopimukset, kulutushyödykkeet ja lisenssit) liittyvät toisiinsa. Malliluokka voi liittyä useisiin malleihin, ja useat mallit voivat liittyä yhteen malliluokkaan. Esimerkiksi tietty työaseman malli voidaan liittää tietokonemalliluokkaan ja palvelinmalliluokkaan. model category A model category defines how assets, configuration items, and other items (for example, contracts, consumables, and licenses) are related to each other. A model category can be related to many models, and many models can be related to a single model category. For example, a specific model of a workstation can be included the computer model category and the server model category.
modulaarinen mallin luonti Projektinhallinnassa modulaarinen mallinluonti on prosessi, jossa aiemmin luotu tehtävä kopioidaan ja otetaan käyttöön uuden tehtävän mallina. Tämän menetelmän avulla pieniä aliprojekteja voidaan kopioida suurista projektirakenteista ja ottaa käyttöön yksittäisinä projekteina. modular templating In Project Management, modular templating is the process of copying an existing task and using it as a template for a new task. This technique allows for smaller sub-projects to be copied from a larger project structure and applied individually.
moduuli Moduuli on sovellusten selauspalkissa oleva linkki, joka avaa sivun sisältökehykseen tai erilliseen välilehteen tai ikkunaan. module A module is a link in the application navigator that opens a page in the content frame or in a separate tab or window.
NOC (verkon valvontakeskus) NOC on paikka, josta tietoliikenneverkkoa hallitaan ja ohjataan. NOC (Network Operations Center) A Network Operations Center is the location from which a communications network is administered and operated.
solmu Solmu on erillinen sovelluspalvelinprosessi yksittäisen ServiceNow-ympäristön sisällä. Ympäristössä voi olla useita solmuja (joita kutsutaan klusteriksi) järjestelmän työkuorman ja muiden aktiivisten toimintojen (kuten Discovery) mukaan. Kullakin solmulla on oma URL-osoite, mutta ne osoittavat samaan tietokantaan ja niillä on sama ympäristötunnus. Ympäristön käyttöliittymäsolmu (joita voi olla useita) käsittelee kaikki selaimesta tulevat käyttäjäpyynnöt. Työsolmut käsittelevät tehtäviä, kuten MID-palvelimen tunnistimia ja aikataulujen tapahtumien käsittelyä, raskaasti kuormitetuissa järjestelmissä. Solmut ovat yleensä samassa fyysisessä palvelimessa, mutta ne voidaan toteuttaa eri koneissa. node A node is a distinct application server process within a single ServiceNow instance. An instance can have two or more nodes (known as a cluster) depending upon system load and other active features, such as Discovery. Each node has a different URL but points to the same database and has the same instance ID. The interface node in an instance (there can be two or more) handles all the user requests from the browser. Worker nodes handle such tasks as MID Server probes and schedule and event processing in high load systems. Nodes typically exist on the same physical server, but can run on different machines.
nonce-arvo Nonce-arvo on satunnainen arvo, jota käytetään kertaluontoisesti kirjautumisen aikaisessa todennuksessa estämään haitallisia käyttäjiä suorittamasta toistohyökkäyksiä, joilla yritetään kaapata järjestelmän hallinta. Todennusagentti (tavallisesti verkkopalvelin) käyttää kirjautumisen todentamiseen nonce-arvoa (tunnusarvoa) ja ennalta määritettyä salaisuutta, joka on lähettäjän ja kirjautumisen vastaanottajan tiedossa. nonce A nonce is a random value used once during login for authentication to prevent a malicious user from performing a replay attack to gain access to your system. An authentication agent (typically a network server) uses a nonce, an ID value, and a predefined secret shared by both the sender and the peer to authenticate the login.
käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on omaisuus, joka vastaa järjestelmään määritettyjä konfiguraation rakenneosia. Seurannan kohteena ovat konfiguraation rakenneosien tiedot, kuten tilan ja sijainnin muutokset. Käyttöomaisuus on siirrettävä ja sitä käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Esimerkkejä käyttöomaisuutena hallittavasta omaisuudesta ovat tietokoneet ja palvelimet. non-consumable asset A non-consumable asset is an asset that corresponds to configuration items defined in the system. Configuration item information, such as changes of status and location, is tracked. Non-consumable assets must be transferred as a single entity with a quantity of one. Examples of assets often managed as non-consumables include computers and servers.
ilmoituslaite Ilmoituslaite ServiceNow-ympäristössä on ilmoituksen toimituksen pääteobjekti, kuten sähköposti tai matkapuhelin, jota käytetään alustassa luotujen viestien vastaanottamiseen. notification device A notification device in ServiceNow is a notification delivery endpoint object, such as email or a cell phone, used to receive messages generated from within the platform.
ODBC-ohjain ServiceNow-ympäristön ODBC-ohjain (yhteensopiva Microsoftin ODBC-määrityksen version 3.52 kanssa) mahdollistaa ODBC-asiakaskoneen yhteyden muodostamisen ServiceNow-alustaan raportointia varten. ServiceNow-ympäristön ODBC-ohjain ainoastaan lukee kyselykäyttöliittymän ServiceNow-verkkopalvelutukea. ODBC (Open Database Connectivity) The ServiceNow ODBC Driver (compliant to version 3.52 of the Microsoft ODBC specification) allows any ODBC client to connect to the ServiceNow platform for reporting. The ServiceNow ODBC driver uses the ServiceNow Web Services support for a query-only interface.
OID-tunnus OID-tunnus on objektitunnus (kutsutaan Discovery-toiminnossa järjestelmän OID-tunnukseksi), jota käytetään SNMP-laitteiden tunnistuksessa. Jotkin laitteet tarjoavat yksilöivän OID-tunnuksen, jota Discovery voi käyttää laitteen tunnistamiseen. Jotkin OID-tunnukset eivät ole yksilöiviä, eivätkä ne tällöin voi käyttää laitteiden tunnistamiseen. ServiceNow toimittaa yli 400 yksilöivän OID-tunnuksen luettelon. OID (object identifier) An OID is an object identifier (called a System OID in Discovery) that is required identification on any SNMP device. Some devices provide a unique OID that Discovery can use to identify the device. Other OIDs are not unique and are useless for establishing the identity of a device. ServiceNow provides a list of over 400 unique OIDs.
mahdollisuus Myynnin automatisointilaajennuksessa mahdollisuudet kartoittavat tuotteiden ja palvelujen potentiaalista myyntiä asiakkaille. opportunity In the Sales Force Automation plugin, opportunities track potential sales of products or services to accounts.
tilausopas Tilausopas, jota aiemmissa versioissa kutsuttiin resurssijoukoksi, on tilattavissa oleva kokonaisuus, joka opastaa käyttäjää monimutkaisessa tilausprosessissa. order guide An order guide, known as a bundle in previous versions, is an orderable entity that is a script that guides a user through a complex ordering process.
organisaatioyksikkö LDAP-hakemistopalvelussa organisaatioyksiköllä kuvataan organisaatiossa olevia yksiköitä. Sitä käytetään osoittamaan organisaation toiminnallisia alueita (kuten ou=henkilöt, ou=ryhmät, ou=laitteet jne). Alemman tason organisaatioyksiköissä näitä luokkia voidaan jakaa tarkennettuihin yksiköihin. OU (organizational unit) In LDAP, OU is used to describe an organizational unit and indicates functional areas within an organization (such as ou=people, ou=groups, ou=devices, and so on). Lower level OUs might be used used to break down these categories even further.
PaaS-palvelu PaaS-palvelu on SaaS-palvelun laajennus, joka tarjoaa yksittäisen ohjelmiston sijaan kattavan liiketoiminta-alustaratkaisun. ServiceNow tarjoaa joustavia alustaratkaisuja, jotka ovat mukautettavissa ja laajennettavissa asiakkaan tarpeiden mukaan. PaaS (Platform as a Service) PaaS is the extension of SaaS beyond simply software to offer an entire business platform solution. ServiceNow offers customizability and expandability to ensure client platform needs are met.
korjausjulkaisu Korjausjulkaisu tukee aiemmin julkaistua ServiceNow-toiminnallisuutta havaitut ongelmat korjaavalla paketilla. Se sisältää kaikki tietyn julkaisun aiemmin julkaistut hotfix-korjaukset. patch release A patch release supports existing ServiceNow functionality with a collection of problem fixes. It includes all previously issued hotfixes for a given release.
mukauttaa Mukauttaminen muuttaa lomakkeen tai luettelon asettelua ja ulkoasua ja voi käsittää kenttien ja sarakkeiden lisäyksiä, poistoja tai uudelleenjärjestelyä. personalize Personalizing a form or list changes the layout and appearance of the form or list and may add, remove, or rearrange fields and columns.
perspektiivi Valikon perspektiivin avulla käyttäjä, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet, voi siirtyä eri rooleille tarkoitettujen valikkorakenteiden välillä. Järjestelmänvalvoja voi esimerkiksi siirtyä omasta valikkonäkymästään tukipalveluhenkilön perspektiiviin tarkistaakseen, onko kyseisen käyttäjän rooliin määritetty tietyn toiminnon edellyttämiä käyttöoikeuksia. perspective Menu perspective allows a user with access rights to switch between different menu structures based on other roles. For example, an administrator can switch his or her menu view to the helpdesk user's perspective in order to check whether that user's role provides appropriate access rights.
pivot-taulukkoraportti Pivot-taulukkoraportti näyttää yhteenvedon koostetuista tiedoista. Sen avulla voidaan nopeasti tutkia yhteenvetotietojen lähdettä. Tietoja sisältävien solujen työkaluvihjeet ilmoittavat solun edustamien tietueiden määrän. Tietoja sisältävän solun napsauttaminen näyttää erittelyn näistä tietueista. pivot table report A pivot table report shows the summary of aggregated data, and enables you to quickly investigate the source of the summarized data. Non-empty cells have tooltips that report the number of records the cell represents. Clicking a non-empty cell drills through to display a breakdown of those records.
alusta Alusta on ServiceNow-ohjelmistopalvelujen muodostama kokonaisuus. platform The platform is the complete set of the ServiceNow software services.
kysely Kysely on menetelmä, jolla selain noutaa tietoja palvelimesta keskustelutoiminnon pikaviestien lähettämistä varten. Keskustelutoiminnon kyselymenetelmä määritetään glide.short_poll_delay-ominaisuuden avulla. polling Polling is the method by which the browser gets information from the server to send instant messages in Chat. The polling method for Chat is configured with the glide.short_poll_delay property.
ponnahdusikkuna Ponnahdusikkuna on mukautettavissa oleva tietoikkuna mistä tahansa ServiceNow-tietueesta, joka näytetään viitekuvakkeesta. Voit valita ponnahdusikkunoissa näytettävät kentät ja määrittää toiminnon aikaviiveen, kun hiiren osoitin viedään kohteen päälle. pop-up A pop-up is a customizable information box about any field in a ServiceNow record that is displayed from a reference icon. You can define the fields to display in pop-ups and set the wait delay for the mouseover action.
projektiportfolion hallinta Projektiportfolion hallinta ryhmittää toisiinsa liittyvät projektit ja määrittää edistymistiedot esitystä varten. PPM (Project Portfolio Management) PPM groups related projects and configures progress data for presentation.
esivarattu omaisuus Esivarattu ominaisuus on varastossa oleva omaisuus (määrä voi olla suurempi kuin yksi), jota ei vielä ole otettu vastattavaksi. Varausprosessissa esivaratusta omaisuudesta muodostuu kirjattava omaisuus. pre-allocated asset A pre-allocated asset is an asset that is in stock (with a quantity possibly greater than one), but is not yet a financial liability. The allocation process makes the pre-allocated asset a recognized asset.
aiempi julkaisu Aiempaa julkaisua tuetaan edelleen, mutta uudempaan julkaistuun version siirtymistä suositellaan. Kaikkia ServiceNow-julkaisuja tuetaan korjausjulkaisuilla ja hotfix-korjauksilla kahden toimintojen päivitysjulkaisusyklin ajan. previous release A previous release is still supported, but newer release versions are recommended. All ServiceNow releases are supported with patches and hotfixes for two feature release cycles.
prioriteetti Tiketin prioriteetti osoittaa, miten nopeasti tukipalvelun pitäisi ottaa tiketti käsiteltäväksi. ITIL-suositus on, että prioriteetin määrittelyssä käytetään vaikutusta ja kiireellisyyttä. priority The priority of a ticket indicates how quickly the service desk should address the ticket. ITIL suggests that priority be made dependent on Impact and Urgency.
tunnistin ServiceNow-tunnistimet ovat koodikatkelmia, joita MID-palvelin käyttää osoitettavien laitteiden tärkeiden ominaisuuksien määrittämiseen Discovery-toimintoa varten. Alusta luo tällaiset tunnistimet malleista, jotka on määritetty kommunikoimaan laitteiden kanssa käyttämällä niiden omaa kieltä (esimerkiksi SSH, WMI). Tunnistimet pystyvät määrittämään laitteen käyttöjärjestelmän, suorittimen nopeuden, RAM-muistin määrän jne. probe ServiceNow probes are pieces of code that a MID Server uses to determine important characteristics of addressable devices for the Discovery feature. The platform creates these probes from templates that are configured to communicate with a device using its own language (such as SSH, WMI). Probes can determine a device's operating system, processor speed, amount of RAM, and so on.
ongelma Ongelma on vähintään yhden häiriön syy. Syy ei yleensä ole tiedossa, kun ongelmatietue luodaan, vaan ongelman tutkimista varten käynnistetään ongelmanhallintaprosessi. problem A problem is a cause of one or more incidents. The cause is not usually known at the time a problem record is created, and the problem management process is responsible for further investigation.
prosessisovellus Prosessisovellus tuottaa määrämuotoisen joukon aktiviteetteja, jotka tukevat liiketoimintaprosessia tai -toimintoa. Se tuottaa mitattavaa liiketoiminta-arvoa sidosryhmille. Prosessisovelluksia ovat sekä ITIL-sovellukset, kuten häiriönhallinta, ja ei-ITIL-sovellukset, kuten fyysisen käyttöympäristön hallinta. process application A process application provides a structured set of activities designed to support a business process or function. It provides measurable business value for stakeholders. Process application covers both ITIL applications like Incident Management and non-ITIL applications like Facilities Management.
prosessiopas Prosessiopas on valinnainen, laajennettu hyväksyntämoduuli, joka voidaan valita oletusarvoisten hyväksyntäsääntöjen sijaan. Prosessiopas voi käyttää seuraavaa hyväksyntälogiikkaa:\n * Kuka tahansa -hyväksynnät, joissa edellyttää hyväksyntäryhmän minkä tahansa jäsenen hyväksyntää kaikkien jäsenten hyväksymisen sijaan.\n * Järjestetyt hyväksynnät, joissa järjestelmä kyselee kutakin hyväksyjää määritetyssä järjestyksessä, kunnes jokin niistä myöntää hyväksynnän. \nVoit luoda prosessioppaita seuraaville toiminnoille:\n * palvelupyynnöt\n * muutospyynnöt\n * luettelotehtävät\n * muutostehtävät process guide A process guide is an optional advanced approval engine that you select instead of the default approval rules. A process guide can use the following approval logic:\n * Any approvals in which the approval of any member of an approval group is required, rather than the approval of all members.\n * Sequenced approvals in which the system poles each approver in a configured sequence until one of them grants approval. \nYou can create process guides for the following operations:\n * Catalog Requests\n * Change Request\n * Catalog Tasks\n * Change Tasks
tuote Myynnin automatisointilaajennuksessa tuotteet sisältävät yksityiskohtaisia tietoja tarjotuista tuotteista ja palveluista. Tuotteet voidaan yhdistää kilpailijan tuotteisiin, jolloin toimittajan vaihdosta koituvat mahdollisuudet ovat tunnistettavissa. product In the Sales Force Automation plugin, products store detailed information about the products or services offered. Products may be associated with competitor products to identify vendor replacement sales opportunities.
aluejoukko Aluejoukko on IP-alueiden, IP-osoitteiden tai IP-verkkojen kokoelma, joka voidaan määrittää ServiceNow Discovery -aikatauluun. Aluejoukkoja käytetään tavallisesti määrittämään tietyn sijainnin kaikki osoitettavat laitteet. range set A range set is a collection of IP ranges, IP addresses, or IP networks that you can assign to a ServiceNow Discovery schedule. A typical use of range sets is to define all the addressable devices in a specific location.
Orchestration-automaatio Orchestration-automaatio automatisoi yksinkertaiset tai monimutkaiset monijärjestelmätehtävät, jotka tavallisesti toteutetaan manuaalisesti. Orchestration-automaatioprosessi voi ulottua kaikille hallinta-alueille ja olla vuorovaikutuksessa kaikentyyppisten infrastruktuurielementtien, kuten sovellusten, tietokantojen ja laitteistojen, kanssa. Orchestration (Orchestration) Orchestration automates simple or complex multi-system tasks that are normally done manually. An Orchestration process can cross all management disciplines and interact with all types of infrastructure elements, such as applications, databases, and hardware.
tietue Tietue on tietokantataulukossa oleva merkintä. record A record is an entry in a database table.
tietueiden luontitoiminto Tietueiden luontitoiminnon avulla asiakkaat voivat lisätä tietoja tietokantaan palveluluettelon edustaohjelman kautta. Toiminto on käyttäjäystävällinen vaihtoehto henkilöstön itsepalveluportaalin perinteisen lomakekäyttöliittymän käyttäjille. record producer A record producer allows customers to add information to the database using the service catalog front end. It provides a user-friendly alternative to the regular form interface for ESS users.
viittauskenttä Viittauskenttä noutaa tietoja toisesta taulukosta. Viittauskenttiä voi esiintyä pisteellä lähdekentästä erotetuissa muuttujissa (kenttien ketjutus). reference field A reference field draws data from a different table. Reference fields can appear in a variable separated from the source field by a dot (dot-walking).
viittauskuvake Viittauskuvake näyttää mukautettuja tietoja kentistä ServiceNow-lomakkeissa, kun kuvaketta osoitetaan hiirellä. Viittauskuvakkeita on joissakin lomakkeissa ja kaikissa luettelonäkymissä, jolloin voit tarkastella tietueiden lyhennettyjä versioita. reference icon A reference icon displays customizable information about fields in ServiceNow forms when you point to the icon. Reference icons appear on some forms and in all list views, enabling you to view abbreviated versions of records.
viittaustarkenne Viittaustarkenteita käytetään suodattamaan viittauskenttää varten valittavissa olevat tiedot joko automaattisen täydennyksen tuen tai suurennuslasihakukuvakkeen avulla. reference qualifier Reference qualifiers are used to filter the data that is selectable for a reference field, using either the auto complete support or the magnifying glass lookup icon.
rekisteri Rekisterin avulla lisätään uusi tapahtuma tietokantaan. Kun luot uuden tapahtuman aktivoitumissäännöissä, tapahtuma on rekisteröitävä, ennen kuin sitä voidaan käyttää sähköposti-ilmoituksessa. registry Use the registry to add a new event to the database. After you create an event in business rules, you must register the event before it can be used for email notification.
aiheeseen liittyvä linkki Aiheeseen liittyvät linkit tarjoavat pääsyn lomakkeista tai luetteloista muihin toimintoihin. Järjestelmänvalvojat voivat lisätä aiheeseen liittyviä linkkejä käyttöliittymätoimintojen avulla. related link Related links provide access to additional functions from forms or lists. Administrators can add related links using UI actions.
riippuvuustyyppi Riippuvuustyyppi on tietue, joka määrittää kahden tietueen välisen suhteen. Tällaisia ovat esimerkiksi konfiguraation rakenneosien riippuvuustyypit, osaamisen riippuvuustyypit ja tehtävien riippuvuustyypit. relation type A relation type is a record that defines the relationship between two records. This may include CI relation types, Knowledge relation types, or Task relation types.
julkaisu Julkaisu on ohjelmistokehitysprosessin tulos, joka on tarkoitettu asiakkaiden käytettäväksi. release A release is the result of a software development effort intended for customer use.
etäpäivityspaketti Etäpäivityspaketti on päivityspaketti, joka on luotu toisessa ympäristössä ja tuotu päivityslähteen kautta. remote update set A remote update set is an update set that has been created on another instance and brought over via the Update Source.
raportti Raportti on alustan sisältämien tietojen graafinen esitys. report A report is a graphical representation of data within the platform.
resurssivaranto Resurssivaranto on ESX-palvelimessa oleva konfiguraatio, joka määrittää suurimman sallitun resurssimäärän, jonka varannossa oleva virtuaalikonemalli voi kuluttaa. Määritettävä ominaisuus mahdollistaa resurssivarantojen laajentamisen tarpeen mukaan, jos EXS-palvelimessa on käytettävissä olevia lisäresursseja. resource pool A resource pool is a configuration on an ESX Server that defines the maximum number of resources that a virtual machine template in that pool can consume. A configurable property enables resource pools to expand when necessary if the ESX Server has additional resources to spare.
tulostila Tulostila on polku, jonka ServiceNow Discovery -toiminto valitsee, kun se on yrittänyt määrittää verkossa havaitun laitteen identiteetin vastaavuuden konfiguraatiotietokannassa olevaan konfiguraation rakenneosaan. Tulostila määrittää, jatkaako vai lopettaako Discovery-toiminto, kun sen kyselyyn on vastattu. result state A result state is the path that ServiceNow Discovery takes after it attempts to match the identity of a device it has discovered in the network with a CI in the CMDB. The result state determines if Discovery continues or stops after it receives the answer to its query.
muutospyyntö Muutospyyntö on pyyntö muokata tiettyä järjestelmää. Kyseessä voi olla toiminnallisuuden parantaminen tai ongelmien korjaaminen. Tämä prosessi sisältyy ITIL-viitekehykseen ja se toteutetaan ServiceNow-ympäristössä ITIL-muutoksenhallinnan kautta. RFC (Request for Change) A Request for Change is a request to modify a particular system, either to improve functionality or to fix problems. This is encompassed by the ITIL framework and is implemented in ServiceNow via ITIL Change Management.
riski Riski on mahdollinen tapahtuma, joka voi tuottaa harmia tai menetyksen, tai vaikuttaa mahdollisuuteen saavuttaa tavoitteet. Riskiä mitataan uhan todennäköisyydellä, omaisuuden haavoittuvaisuudella suhteessa tähän uhkaan ja vaikutuksella, joka sillä on toteutuessaan. risk A risk is a possible event that could cause harm or loss or could affect the ability to achieve objectives. A risk is measured by the probability of a threat, the vulnerability of the asset to that threat, and the impact it would have if it occurred.
rooli Rooli on käyttäjälle tai ryhmälle määritetty luokka, joka määrittää ServiceNow-toimintojen käyttöoikeustason. Kaikille tiettyyn rooliin määritetyille ryhmille tai käyttäjille myönnetään samat järjestelmän käyttöoikeudet. Roolit voivat sisältää myös muita rooleja. Yhdistelmäroolille myönnetään kaikki sisältyvien roolien käyttöoikeudet. role A role is a category assigned to a user or group of users that defines access privileges to ServiceNow functionality. All groups or users assigned to a role are granted the same system access. Roles can also contain other roles; the combined role is granted all access rights from the contained roles.
palautustoiminto Työnkulun palautusaktiviteetti siirtää prosessoinnin taaksepäin tiettyyn työnkulussa olevaan aktiviteettiin. Palautusaktiviteettia voidaan käyttää tietyn suoritetun aktiviteetin palauttamiseen sen alkuperäiseen tilaan. rollback activity A rollback workflow activity moves processing backward to a specified activity in the workflow. A rollback activity can be used to reset an activity that has already executed back to its original state.
päivystysluettelo Päivystysluettelo on Ryhmän päivystysvuoroluettelo -sovelluksen päivystysvuorolistojen, henkilöstöluettelojen ja ryhmän ilmoitussääntöjen ylätason määritelmä. rota A rota in the Group On-Call Rotation application is the top level definition of on-call shift hour patterns, personnel lists, and notification rules for a group.
SaaS-palvelu SaaS-palvelussa ohjelmisto toimitetaan palveluna perinteisen päätetuotteen sijaan. Ohjelmistoa ei asenneta lähiverkkoon tai yksittäisiin tietokoneisiin, vaan sitä isännöidään etäkoneella ja käytetään tarpeen mukaan. ServiceNow toimittaa ohjelmistoja tässä muodossa. SaaS (Software as a Service) SaaS provides software as a service rather than as an end product. Instead of local network or individual software installations, software is hosted on a remote machine and accessed as needed. ServiceNow provides software in this format.
aikataulukohde Aikataulukohde on ajoitetun tehtävän yksittäinen ilmentymä. schedule item A schedule item is a particular instance of a scheduled job.
ajoitettu tehtävä Ajoitettu tehtävä on tietue, joka toteuttaa tietyn tehtävän säännöllisesti aikataulun mukaisesti. Ajoitetut tehtävät voivat luoda ja jakaa raportteja, luoda tietueita malleista tai suorittaa komentosarjoja. scheduled job A scheduled job is a record that performs a given task regularly, based on a schedule. Scheduled jobs can generate and distribute reports, generate records from templates, or run a script.
laajuus Palveluportfolionhallinnassa laajuudella viitataan määritettyihin palveluparametreihin, jotka määrittävät liiketoimintapalvelun rajat. scope In Service Portfolio Management, scope refers to the detailed service parameters that define the limits of a Business Service.
Scrum Scrum on toistavasti ja lisäävästi etenevä projektinhallinnan viitekehys, jota käytetään ketterän ohjelmistokehityksen ympäristöissä. Scrum-prosessille on tyypillistä lyhyet, sprinteiksi kutsutut kehityssyklit, joiden aikana toiminto luodaan, testataan ja julkaistaan. Lisätietoja Scrum-kehityksestä on aiheessa Ohjelmistokehityksen elinkaaren Scrum-prosessi. Scrum Scrum is an iterative and incremental framework for project management mainly deployed in agile software development environments. Scrum is characterized by brief development cycles, called sprints, in which a feature is created, tested and released. For more information about Scrum see SDLC Scrum Process
Scrummaster Scrum-tiimissä scrummaster vastaa siitä, että tiimin jäsenet voivat keskittyä nykyisen sprintin tarinaan, ja varmistaa, että Scrum-prosessi etenee sujuvasti. Scrum master On a Scrum team, the Scrum master keeps team members focused on completing the stories in the current sprint and ensures that the Scrum process runs smoothly.
hakuketju Hakuketjuja käytetään hakuehdotusten tarjoamiseen Zing-tekstihaussa. Hakuketjut luovat ehdotuksia seuraamalla vastaavien hakujen esiintymiä järjestyksessä ajan mittaan. search chain Search chains are used to provide search suggestions in Zing Text Search. Search chains generate suggestions by tracking occurrences of similar searches, in order, over time.
hakusivu Hakusivu on sisältösivu, jota käytetään hakutulosten näyttämiseen. search page A search page is a content page used to display search results.
palvelu Palvelu on sovellus tai toiminto, joka toteuttaa aktiviteetteja liiketoimintasovellusten tai alustan tukena. service A service is an application or feature that performs activities in support of either business applications or the platform.
palveluluettelo Palveluluettelo on keskustietovarasto kaikista hyödykkeistä ja palveluista, joita IT-tukipalvelu tarjoaa käyttäjille. Käyttäjät voivat pyytää näitä palveluja ja kohteita suoraan palveluluettelosta. Service Catalog The Service Catalog is the central repository of goods and services that your IT help desk provides for its users. Users can directly request these services and items from the Service Catalog.
palvelutasosopimus Alustan kontekstissa palvelutasosopimus on määritelty sääntö, joka mittaa, kuinka kauan tehtävä on ollut avoinna. Määritetyn ajanjakson kuluttua palvelutasosopimus eskaloi avoimen tehtävän normaalista keskitasolle, keskitasolta korkeaksi ja korkeasta myöhästyneeksi. Service Level Agreement (SLA) Within the platform, a Service Level Agreement (SLA) is a defined rule that measures the elapsed time of an open task. After a set period of time, the SLA promotes the open task an escalation level, from Normal to Moderate, Moderate to High, and High to Overdue.
palvelutason yleissopimus Alustan kontekstissa palvelutason yleissopimus on määritelty pääluokka, joka voi sisältää useita palvelutasosopimuksia. Palvelutason yleissopimuksen liittäminen tiettyyn häiriöön auttaa löytämään sopivimman palvelutasosopimuksen. Service Level Contract Within the platform, a Service Level Contract is a defined master class that controls one or more SLAs. Assigning a Service Level Contract to a particular incident will help find the most appropriate SLA.
lyhyt kysely Kysely on menetelmä, jolla selain noutaa tietoja palvelimesta keskustelutoiminnon pikaviestien lähettämistä varten. Lyhyen kyselyn avulla selain lähettää pyynnön palvelimeen määritetyin väliajoin glide.short_poll_delay-ominaisuuden määritysten mukaisesti. Määritysesimerkki: avaa uusi pyyntö 1 000 millisekunnin välein, vastaanota välitön (mahdollisesti tyhjä) vastaus, katkaise yhteys. short polling Polling is the method by which the browser gets information from the server to send instant messages in Chat. With short polling, the browser sends a request to the server in fixed intervals as defined by the glide.short_poll_delay property. For example, open a new request every 1000 milliseconds, receive an immediate (possibly empty) response, and close the connection.
sivuston aloitussivu Sivuston aloitussivu on sisältösivu, joka näytetään, kun käyttäjä saapuu sisältösivustoon. site entry page A site entry page is a content page designed to be displayed to the user upon first arriving at a content site.
monivalintaluettelo Monivalintaluettelo on kahden sarakkeen liittymä, joka mahdollistaa usean kohteen valinnan saatavilla olevien kohteiden luettelosta. slushbucket A slushbucket is a double column interface for choosing multiple selections from an available pool of items.
sosiaalinen tietojenkäsittely Sosiaalisella tietojenkäsittelyllä tarkoitetaan sosiaalisen median tekniikoiden (kuten pikaviestinnän ja mikrobloggauksen) käyttämistä IT-toimintojen tehostamiseen. social IT Social IT is the use of social media technology (such as instant messaging and microblogging) to enhance IT operations.
laskentataulukon muokkaustila Laskentataulukon muokkaustilan eli ruudukkomuokkauksen avulla käyttäjät voivat muokata tietoja luettelonäkymässä näppäimistöä käyttämällä. Tämä muistuttaa tietojen syöttämistä laskentataulukkoon. Järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön laskentataulukon muokkaustilan luetteloissa määrittämällä glide.ui.list_edit_grid-ominaisuuden arvoksi tosi. spreadsheet edit mode Spreadsheet edit mode, or grid editing, allows users to modify data in list view using keyboard navigation, similar to entering data in a spreadsheet. Administrators can enable spreadsheet edit mode for lists by setting the glide.ui.list_edit_grid property to true.
sprintti Scrum-viitekehyksessä sprintti on lyhytkestoinen, erilaajuisia syklejä sisältävä aikataulu, jonka tavoitteena on vastata nopeasti muuttuviin kehitystarpeisiin. sprint In Scrum, a sprint is a short, fixed schedule of cycles with adjustable scope, designed to address rapidly changing development needs.
staattinen HTML-lohko Staattinen HTML-lohko on sisältölohko, joka hahmontaa sisältösivun HTML-koodia. static HTML block A static HTML block is a content block that renders HTML within a content page.
varastosääntö Varastosäännöt ovat määritettyjä ehtoja, joilla hallitaan varastoa. Kun varastoalueen tietyn omaisuuserän määrä saavuttaa määritetyn kynnysarvon, tietty määrä omaisuutta siirretään toiselta varastoalueelta tai tilataan toimittajalta. stock rule Stock rules are defined criteria stating that when inventory of a particular asset in a stockroom reaches a specified threshold, a certain number should either be transferred from another stockroom or ordered from a vendor.
varastoalue Varastoalue on paikka, jossa omaisuutta säilytetään. stockroom A stockroom is a place where assets are stored.
sulkusana Sulkusanat ovat yleisiä sanoja, joita ei indeksoida, koska ne ovat hakutulosten kannalta merkityksettömiä. Artikkelit, konjunktiot, persoonapronominit ja prepositiot ovat esimerkkejä sanoista, jotka voidaan määrittää sulkusanoiksi Zing-tekstihakua varten. stop word Stop words are common words that are not indexed because they are not meaningful in search results. Articles, conjunctions, personal pronouns, and prepositions are examples that may be configured as stop words for Zing text search.
tarina Tarina tai käyttäjätarina on lyhyt kuvaus tuotevaatimuksesta tai asiakkaan liiketoimintatapauksesta, jota käytetään Scrum-menetelmän ketterässä ohjelmistokehityksessä. Tarina on tavallisesti selkeällä kielellä esitetty kuvaus siitä, mitä ohjelmistolta vaaditaan tai miten ohjelmiston pitäisi toimia. story A story, or user story, is a brief statement of a product requirement or a customer business case that is used in the Scrum method of agile software development. Typically, stories are expressed in plain language to help the reader understand what the software should accomplish.
tarinapiste Tarinapisteet ovat Scrum-viitekehyksessä tarinan toteuttamiseen vaaditun työmäärän vapaasti määritettävissä oleva (ei välttämättä ajallinen) mitta, joka perustuu scrumtiimin jäsenten arvioon. story point Story points in Scrum are arbitrary measurements of the effort (not necessarily the time) required to complete a story, based on the estimates of Scrum team members.
Summary Set Summary Set -taulukko [sys_report_summary] sisältää tilapäisesti kaikki kaavion hahmontamiseen tarvittavat tiedot. Tämä taulukko otetaan käyttöön Mukautetut kaaviot -laajennuksen avulla. Summary Set The Summary Set [sys_report_summary] table temporarily holds the necessary information for rendering a chart. This table is enabled by the Custom Charts plugin.
tuettu julkaisu Kaikkia ServiceNow-julkaisuja tuetaan korjausjulkaisuilla ja hotfix-korjauksilla kahden toimintojen päivitysjulkaisusyklin ajan. supported release All ServiceNow releases are supported with patches and hotfixes for two feature release cycles.
tunniste Tunnisteet ovat ristikkomerkillä (#) merkittyjä sanoja Live-syöteviesteissä. Tunnisteilla voidaan parantaa hakutuloksia luokittelemalla viestejä avainsanan tai aiheen mukaan. tag Tags are words marked with a hash (#) symbol in Live Feed messages. Tags are a way to categorize messages by keyword or topic for improved search results.
tehtävä Tehtävä-taulukko [task] on yksi perusjärjestelmän ydintaulukoista. Se sisältää vakiokenttiä, joita käytetään kaikissa sitä laajentavissa taulukoissa, kuten häiriö- ja ongelmataulukoissa. task Task [task] is one of the core tables provided in the base system. It provides a series of standard fields used on each of the tables that extend it, such as the Incident and Problem tables.
teema Teema on tyylisivujen ryhmä sisällönhallintajärjestelmässä. theme A theme is a grouping of style sheets in the Content Management System.
seurattu mukautus Seuratut mukautukset ovat taulukkoihin tehtyjä mukautuksia, jotka kirjataan päivityspaketteihin. tracked customization Tracked customizations are customizations to tables which are recorded into update sets.
vastaavuusmääritys Vastaavuusmääritys yhdistää tuontipaketin kentät tietyn kohdetaulukon kenttiin. Tuontipaketin yksittäinen kenttä voidaan yhdistää useisiin kohdetaulukon kenttiin. Vastaavuusmäärityksen luonnissa kenttien yhdistämiseen voidaan käyttää myös automaattista määritystoimintoa tai komentosarjoja, jotka mahdollistavat monimutkaisen logiikan käytön. Luotuja vastaavuusmäärityksiä voidaan käyttää uudelleen, ja useita vastaavuusmäärityksiä (kukin tiettyä taulukkoa varten) voidaan käyttää tuontipakettiin halutussa järjestyksessä. transform map A transform map matches fields from an import set to fields in a single destination table. A single import set field can be mapped to multiple fields in the destination table. When creating a transform map, the automap feature can be used to match fields, or scripting can be used for advanced logic. Once defined, a transform map can be reused, and multiple transform maps (each for a specific table) can be applied to an import set in the order you specify.
puuvalitsin Puuvalitisin on siirtymistyökalu kohteiden valitsemiseen hierarkkisista luetteloista. tree picker A tree picker is a navigational tool for selecting from hierarchical lists.
käyttäjätilien valvonta Käyttäjätilien valvonta on suojaustoiminto, joka rajoittaa tietyn ohjelmiston käyttöoikeuksia muilta kuin järjestelmänvalvojilta. Tämä toiminto sisältyy nykyisiin Microsoft Windows -käyttöjärjestelmiin, ja se voi vaikuttaa MID-palvelinlaajennuksen toimintaan. UAC (User Account Control) UAC is a security feature that limits the permissions of a particular software for non-administrative users. This feature is included in modern Microsoft Windows operating systems and can affect the behavior of the MID Server plugin.
käyttöliittymätoiminto Käyttöliittymätoiminto on ponnahdusvalikkovalinta, jonka avulla voidaan luoda tietue taulukkoon toisen taulukon tietueen tietojen perusteella. Voit esimerkiksi luoda uuden Muutos-tietueen suoraan taulukossa olevasta Ongelma-tietueesta. UI action A UI action is a pop-up menu selection that enables you to create a record in a table based on the information from a record in another table. For example, you can create a new Change record directly from an existing Problem record.
käyttöliittymämakro Käyttöliittymämakro on uudelleenkäytettävä Jelly-komentosarja, joka voidaan kutsua käyttöliittymäsivulta. UI macro A UI macro is a reusable Jelly script that can be called from a UI page.
päivityspaketti Päivityspaketti on kokoelma asiakkaan tiettyyn ympäristöön tekemiä mukautuksia, jotka voidaan siirtää toiseen ympäristöön. Kun ympäristö päivitetään, muutos lisätään automaattisesti nykyiseen päivityspakettiin. Käytössä voi kulloinkin olla vain yksi nykyinen päivityspaketti. update set An update set is a collection of customizations made by a customer to their instance that can be transferred to another instance. When an update is made to the instance, the change is added automatically to the current update set. There can be only one current update set at a time.
päivityspaketin valitsin Päivityspaketin valitsin on avattava valintaluettelo ympäristön ylätunnisterivissä, josta valitaan, mihin päivityspakettiin nykyisen käyttäjän tekemät mukautukset ryhmitetään. update set picker The update set picker is a drop-down choice list in the instance header bar that selects which update set customizations made by the current user will be grouped in.
päivityslähde Päivityslähde on ServiceNow-ympäristö, josta nykyinen ympäristö voi noutaa päivityspaketteja. update source An update source is a ServiceNow instance that the current instance can pull update sets from.
URL-loppuliite URL-loppuliite määrittää sisältösivun URL-osoitteen sisällönhallintajärjestelmässä. Sisältösivustoilla ja sisältösivuilla on omat URL-loppuliitteensä ja ne luodaan seuraavassa muodossa: <ympäristön polku> + /<sivuston loppuliite> + /<sivun loppuliite> + .do URL suffix A URL suffix defines the URL of a content page within the Content Management System. Both Content Sites and Content Pages have their own URL suffixes, and are generated in the format: <path to your instance> + /<site suffix> + /<page suffix> + .do
vahvistuskomentosarja Vahvistuskomentosarja ohjaa käyttäjän syötteen muotoa tietokentissä ja näyttää virhesanoman, jos syntaksi on virheellinen. Voit esimerkiksi luoda komentosarjan, joka määrittää käyttäjän syöttämän sähköpostiosoitteen kelvollisen muodon. validation script A validation script controls the formatting of user input into data fields and displays an error message for syntax violations. For example, you can create a script that enforces the proper formatting of an email address entered by a user.
muuttujajoukko Muuttujajoukko on moduulaarinen muuttujayksikkö, joka voidaan jakaa luettelokohteiden kesken. Kun muuttujajoukko on määritetty, sitä voidaan käyttää useissa sijainneissa. variable set A variable set is a modular unit of variables that can be shared between catalog items. Define a variable set once and use it in multiple places.
vauhtikaavio Scrum-viitekehyksessä vauhtikaavio esittää, kuinka suuren työmäärän (pisteinä) tiimi pystyy käsittelemään yhden sprintin aikana ajallisesti mitattuna. Tämä laskelma auttaa scrummasteria ennustamaan, kuinka suuren työmäärän tiimi pystyy käsittelemään tulevien sprinttien aikana. velocity chart In Scrum, a velocity chart shows how much effort (in points) a team can handle in one sprint, measured over time. This calculation helps the Scrum master predict how much load a team can handle in future sprints.
näkymä Näkymä on tallennettu versio mukautetusta lomakkeesta tai luettelosta. Näkymien avulla käyttäjät voivat nopeasti näyttää saman lomakkeen tai luettelon useilla tavoilla. Järjestelmänvalvojat voivat luoda mukautettuja näkymiä. view A view is a saved version of a personalized form or list. Views enable users to quickly display the same form or list in multiple ways. Administrators can create custom views.
työnkulun aktiviteetti Työnkulun aktiviteetit ovat yksittäisiä toimintoja, jotka toteutetaan työnkulun aikana. Tällaisia ovat esimerkiksi komentosarjojen suorittaminen, tietueiden käsittely, odottaminen määritetyn aikajakson verran tai tapahtuman kirjaaminen. workflow activity Workflow activities are the individual actions the workflow performs as it runs. This can include (but is not limited to) performing scripts, manipulating records, waiting for a set period of time, or logging an event.
työnkulkukenttä Työnkulkukenttä tehtävätietueessa tallentaa ja näyttää tehtävätietueen sijainnin työnkulussa. workflow field A workflow field in a task record stores and displays the location of the task record in the workflow.
Was this article helpful?
Yes, I found what I needed
No, I need more assistance