Glossary of Terms/Norwegian

From ServiceNow Wiki
Home > Get Started > Glossaries > Glossary of Terms/Norwegian
Jump to: navigation, search
Glossary
Glossary of Acronyms
Glossary of Terms
ITIL Glossary

Localized Term Localized Definition English Term English Definition
kunde I Sales Force Automation plugin-en, representerer kunder virksomheter som er potensielle eller eksisterende kunder. account In the Sales Force Automation plugin, accounts represent companies that are sales prospects or customers.
tilgangskontrolliste En tilgangskontrolliste defineres via et område for IP-adresse som kan brukes til å få tilgang til og skanne enheter ved bruk av Discovery. Disse kan brukes til å etablere eller omgå tilgangsrestriksjoner som finnes i enkelte systemer. ACL (Access Control List) An access control list defines via a range of IP address which devices can be accessed and scanned using Discovery. These can be used to establish or bypass access restrictions on certain systems.
aktiviteter I Sales Force Automation plugin-en, representerer aktiviteter salgsrelaterte handlinger som f.eks. e-poster, telefonsamtaler eller møter. Aktiviteter kan være knyttet til en kontakt, kunde eller en mulighet. activity In the Sales Force Automation plugin, activities track sales-related actions, such as email messages, phone calls, or meetings. Activities may be associated with a contact, account, or opportunity.
affinitet Tilhørighet er en datamaskins eller nettverksenhets tilknytting til legitimasjonen som har blitt etablert av ServiceNow Discovery eller Orchestration. Så snart en enhet har blitt matchet med legitimasjonen den tildeles, oppføres dette forholdet i en databasetabell og legitimasjonen brukes under spørring under påfølgende oppdagelser eller arbeidsflytaktiviteter affinity Affinity is the association of a computer or network device to its credentials as established by ServiceNow Discovery or Orchestration. Once a device is matched with its credentials, the relationship is written to a database table, and those credentials are used to query the device in subsequent discoveries and Workflow activities
agent En agent er navnet på et eksternt system (integrasjon) som skriver meldinger til køtabellen [ecc_queue]. For eksempel vil agentnavnet til en MID-server komme i format som mid.server.xxx, der \xxx\ er navnet på den bestemte MID-serveren. agent An agent is the name of an external system (integration) that writes messages to the Queue [ecc_queue] table. For example, the agent name for a MID Server is in the format mid.server.xxx, where \xxx\ is the name of a particular MID Server.
fordelingsregel Tildelingsregler definerer hvordan hver enkelt utgiftslinje behandles for å generere en eller flere utgiftsfordelingsposter. Regelbetingelser defineres ut i fra utgiftslinjekilden. allocation rule Allocation rules define how to process each expense line to generate one or more expense allocation records. Rule conditions are defined based on data from the expense line source.
tildelingsenhet En tildelingsenhet sporer totalkapasiteten for en forretningstjeneste samt antallet enheter som anvendes, i henhold til posteringene for kostsenterrelasjon for konfigurasjonselementet. allocation unit An allocation unit tracks the total capacity of a business service as well as the number of units being consumed as defined by the CI Cost Center Relationship records
applikasjonsnavigator Applikasjonsnavigatoren er et navigasjonsfelt på venstre side av siden som viser en liste over applikasjoner og moduler. application navigator The application navigator is a navigation bar on the left side of the page that displays a list of applications and modules.
godkjenning En godkjenning er en oppgave som er del av arbeidsflyten som anmoder om en handling (godkjenning eller avslag) fra en bruker eller en brukergruppe før arbeidsflyten fortsetter. approval An approval is a task within a workflow that requests an action (approval or denial) from a user or user group before the workflow continues.
godkjenningsprosedyre Godkjenningsprosedyrer er de nødvendige trinnene som må gjennomføres for å godkjenne en tjeneste- eller katalogforespørsel. approval rule Approval rules are the configured steps required to approve a service or catalog request.
aktiva En aktiva kan være en hver type maskinvare, programvare eller konsumerbare enheter som tilhører virksomheten. Aktivaene til en tjenesteleverandør innebærer alt som kan bidra til tjenesteleveringen. asset An asset is any hardware, software, or consumable found in the business environment. Assets of a service provider include anything that could contribute to the delivery of a service.
aktivaklasse En aktivaklasse er en gruppe aktiva som lagres i den samme databasetabellen (databasetabellen [alm_asset] eller en tabell som er en forlengelse av denne). I ServiceNow, er standardaktivaklassene maskinvare, programvare og konsumerbare enheter. Dersom standardkategoriene ikke er dekkende for en spesifikk gruppe aktiva, kan en tilpasset aktivaklasse opprettes. asset class An asset class is a group of assets all stored in the same database table (the Asset [alm_asset] table or a table that extends it). In ServiceNow, the default asset classes are hardware, software, and consumables. If the default classes are not appropriate for a specific group of assets, a custom asset class can be created.
gjenværende arbeid Definert som gjenværende arbeid i Scrum-utviklingsmiljøet, er en arbeidsliste som team-medlemmene er enige i at må fullføres raskt. Scrum-prosessen benytter tre typer ulikt gjenværende arbeid: Produkt, versjon og sprint. backlog A backlog in the Scrum agile development environment is an ordered list of stories that team members agree will be worked on in a sprint. The Scrum process uses three backlogs: product, release, and sprint.
bannerramme Bannerrammen er den delen øverst på hver side som inneholder plattformens logo og grunnleggende globale navigasjonsmuligheter. banner frame The banner frame is the portion across the top of every page that contains the platform's logo and basic global navigation choices.
baseklasse En baseklasse er en tabell som er utvidet, men som ikke utvider andre tabeller. base class A base class is a table which is extended but does not extend any other tables.
grunnlinje En grunnlinje for konfigurasjonselement er et øyeblikksbilde av et konfigurasjonselement slik det fremstår i systemet i sin basisform. Alle endringene du utfører på konfigurasjonselementet etter at konfigurasjonselementet ble opprettet, vil vises i konfigurasjonselementet som basis attributtendringer. Når en grunnlinje opprettes, vil attributtene til konfigurasjonselementet innhentes, samt også konfigurasjonselementets førstenivåforhold. Endringer til basekonfigurasjonselementet eller andre realterte konfigurasjonselementer, vil innhentes og vises. baseline A CI baseline is a snapshot of a configuration item as it appears in your system in its basic form. All the changes that you make to that configuration item since the snapshot was created are displayed on the CI form as basic attribute changes. When a baseline is created, the attributes of the CI are captured as well as all first level relationships for the CI. Any changes to the base CI or to any related CI will be captured and displayed.
oppdateringssett for grunnlinje Et oppdateringssett for grunnlinjen er et oppdateringssett som innhenter alle tilpassinger før plugin-en før systemoppdateringssettet ble installert. baseline update set A baseline update set is an update set that captures all of the customizations before the System Update Sets Plugin was installed.
blackoutperiode En blackoutperiode er en tidsramme som definerer en tidsperiode hvor ingen endringer kan utføres. Brukes av plugin-en for kollisjonsdetektor for endringsadministrasjon for å oppdage motstridende endringer. blackout window A blackout window is a schedule that defines a period of time in which no changes should be performed. Used by the Change Management Collision Detector Plugin to detect conflicting changes.
søkebaner Søkebaner er en serie filtre som vises som koblinger øverst på oppføringslisten. Klikk på de individuelle delene i banen for en annen visning. breadcrumbs Breadcrumbs are a series of filters displayed as links at the top of the record list. Click the individual elements of the path to see a different view.
sammensatt modell En sammensatt modell er en, enkel modell som er satt sammen av individuelle modeller. En bærbar PC, en skriver, et tastatur og en mus er et eksempel på en enkel, sammensatt modell. bundled model A bundled model is a single model comprised of individual models. For example, a laptop, printer, keyboard, and mouse can be combined in a single, bundled model.
fremgangsdiagram Fremgangsdiagrammet brukes av Scrum-ansvarlige i utviklingsmiljøet for å se den ideelle sprintprogressen i forhold til den reelle sprintprogressen. burn down chart The burn down chart is used by Scrum masters in an agile development environment to view ideal sprint progress against actual sprint progress.
forretningsregel En forretningsregel er en del av JavaScript konfigurert for å kjøre når en oppføring tilføyes, oppdateres eller slettes, eller når en tabell er nødvendig. En forretningsregel kan stilles til å kjøre før eller etter en databasehandling finner sted. Ved spørringer, bør forretningsregelen kjøre før databaseoperasjonen, slik at data som gis brukeren er de riktige i henhold til hans eller hennes systemtilgang (brukerroller). En typisk forretningsregel kan kjøre et script etter at en bruker oppdaterer en hendelse eller hever prioriteten for en endringsforespørsel. business rule A business rule is a piece of JavaScript configured to run when a record is inserted, updated, or deleted, or when a table is queried. A business rule can be set to run before or after the database action has occurred. In the case of a query, the business rule should run before the database operation, so that the data returned to the user is appropriate to his system privileges (user roles). A typical business rule might execute a script after a user updates an incident or escalates the priority of a change request.
forretningstjeneste En forretningstjeneste er en tjeneste (som f.eks. e-post eller direktemeldinger) som leveres til kunder av forretningsenheter som støttes av en IT-infrastruktur som består av konfigurasjonselementer (CI). business service A business service is a service (such as email or electronic messaging) delivered to customers by business units that is supported by an IT infrastructure of configuration items (CI).
Kart over BMS (Business Service Management, forretningsserviceadministrasjon) Et kart over BMS er en grafisk fremvisning av konfigurasjonselementene innen et system og forholdene disse elementene i mellom. Business Service Management (BSM) map A BSM map is a graphical display of the configuration items (CI) within a system and their relationships to one another.
egenskap Egenskapene til en MID-server definerer de spesifikke funksjonene til en MID-server innen et IP-adresseområde. Standardfunksjonaliteten gjør det mulig for administrator å velge spesifikke egenskaper (f.eks. SSH, SNMP, PowerShell)for sondene som lanseres av hver enkel MID-server. capability MID Server capabilities define the specific functions of a MID Server within an IP address range. The default functionality enables an administrator to select specific capabilities (for example, SSH, SNMP, PowerShell) for the probes launched by each MID Server.
katalogelement Et katalogelement er de unike elementene eller tjenestene i Tjenestekatalogen som kan bestilles av en sluttbruker. For å spesifisere hvordan et katalogelement skaffes, hvordan det leveres og hvem som skal jobbe med det, må elementet være knyttet til tjenestekatalogens utførelsesplan. catalog item A catalog item is any unique item or service in the Service Catalog that can be ordered by the end user. To specify how a catalog item is procured, who works on it, or how it is delivered, the item must be tied to a Service Catalog execution plan.
endring En endring er å legge til, endre eller fjerne noe som har påvirkning på IT-tjenestene. change A change is the addition, modification or removal of anything that could have an effect on IT services.
Plugin for kollisjonsdetektor for endringsadministrasjon Plugin-en for kollisjonsdetektor for endringsadministrasjon gjør det mulig å oppdage hvorvidt planlagte endringer vil være i konflikt med andre endringer eller lede til problemer knyttet til tidsrammer. Change Management Collision Detector plugin The Change Management Collision Detector plugin provides the ability to detect whether planned changes conflict with other changes or have other scheduling issues.
chat-handling Chat-handlinger er tilleggselementer som dukker opp i chat-vindusmenyen (Chat-plugin er nødvendig). chat action Chat actions are additional items that appear in the chat window menu (requires the Chat plugin).
chat-kø Prate-køer definerer tidsrammene, støttestaben og systemmeldingene for kundestøtte-chat(Chat-plugin er nødvendig). chat queue Chat queues define the schedules, support staff, and system messages for help desk chat (requires the Chat plugin).
Agent for prate-kø Agenter for prate-kø er staben tilknyttet kundestøtte som håndterer chat-køen ved kundestøtte (Chat-plugin er nødvendig). For å kunne assistere en kø, må agenten være tildelt den aktuelle kø-gruppen. chat queue agent Chat queue agents are Service Desk staff who provide support for a help desk chat queue (requires the Chat plugin). To support a particular queue, a user must be a member of the assignment group for the queue.
konfigurasjonselement Et konfigurasjonselement (CI) kan være en hver datamaskin, enhet eller del av en programvare i databasen for konfigurasjonsbehandling (CMDB). En CIs oppføring inkluderer alle relevante data, som produsent, leverandør eller plassering. CI (configuration item) A CI (configuration item) is any computer, device, or piece of software in the CMDB. A CI's record includes all relevant data, such as manufacturer, vendor, or location.
kostsenterrelasjon for konfigurasjonselement En kostsenterrelasjon for konfigurasjonselement er en oppføring som knytter et kostsenter til en forretningstjeneste som det benytter og antall enheter det bruker. Denne brukes til å kalkulere antallet allokerte enheter for å oppdatere allokeringsenhetsdataene. CI cost center relationship A CI cost center relationship is a record associating a cost center to a business service that it consumes and the number of units it uses. This is used to calculate the number of allocated units to update the allocation unit record.
kostnadssatser for konfigurasjonselement En kostnadssats for konfigurasjonselement representerer en samling periodiske konfigurasjonselementkostnader som er knyttet til en samling konfigurasjonselementer. Kostnadssatser er vanligvis bestemt ut i fra en gitt kostnadsmodell. Et eksempel kan være en gitt modellserver som benyttes i New York-datasenteret. Kostnadene tilnyttet denne kan være ulike de for den samme servermodellen som benyttes i London-datasenteret. Hver modell vil derfor ha separate kostnadssatser. CI rate card A CI rate card represents a collection of recurring CI Costs associated with a collection of configuration items. Rate cards are usually designed around a certain cost model. An example might be a certain model server running in the New York data center. The costs associated could be different than the same server model running in the London data center. Each model would have a separate rate card.
klasse En klasse er en tabell som utvider eller som er utvidet av en annen tabell. class A class is a table that extends or is extended by another table.
gjennomklikking Gjennomklikking lar brukerne åpne en oppføring som det refereres til i det gjeldende vinduet. Referanseikoner tillater gjennomklikking som standard. Administratorer kan også aktivere pop-opp-ikoner som åpner en referert oppføring i et nytt vindu. clickthrough Clickthrough is a property that allows users to open a referenced record in the current window. Reference icons allow clickthrough by default. Administrators may also enable pop-up icons, which open a referenced record in another window.
klientskript Et klientskript er et JavaScript som du oppretter og kjører i klientleseren. ServiceNow støtter følgende skripttyper:\n* onLoad() -- Kjører når et skjema lastes\n* onChange() -- Kjører når et utvalgt kontrollprogram endrer verdi\n* onSubmit() -- Kjører når et skjema sendes inn client script A client script is a JavaScript you create to run in the client browser. ServiceNow supports the following script types:\n* onLoad() -- Runs when a form is loaded\n* onChange() -- Runs when a particular widget changes value\n* onSubmit() -- Runs when a form is submitted
øyeblikksbilde Et øyeblikksbilde viser ServiceNow-forekomsten som du bruker til å oppdatere test- eller utviklingsmiljøet. clone A clone is a snapshot of your production ServiceNow instance that you use to refresh your test or development environments.
klynge En klynge er en ServiceNow-forekomst som inneholder to eller flere noder: En eller flere grensesnittnoder, som alle brukerforespørsler fra leseren sendes til, og arbeidsnoder som håndterer diskret operasjoner, som for eksempel Discovery-sonder. En klynge kan befinne seg på den samme fysiske maskinen, eller på separate maskiner. Alle noder peker mot den samme databasen og har samme forekomst-ID i en klynge. cluster A cluster is a ServiceNow instance comprised of two or more nodes: one or more interface nodes, to which all user requests from the browser are directed, and worker nodes that handle discrete operations, such as Discovery probes. A cluster can exist on the same physical machine or on separate machines. In a cluster, all the nodes point to the same database and have the same instance ID.
CMDB (Configuration Management Database, database for konfigurasjonsbehandling) En CMDB er en database over konfigurasjonselementene (CI) og deres forhold innen nettverket til en virksomhet. CMDB (Configuration Management Database ) A CMDB is a database of the configuration items (CI) and their relationships within an enterprise's network.
gruppering Gruppering er metoden importsett bruker for å oppdatere eksisterende oppføringer på i en målproduksjonstabell, i stedet for kun å sette inn nye oppføringer. Når en gruppering konfigureres for et felt, vil importsettprogrammet forsøke å matche kildeverdien med den eksisterende og gjeldende målverdien for en produksjonstabell for oppdatering. Dersom kildeverdien ikke matcher, vil en ny oppføring bli opprettet. coalescence Coalescence is the method by which import sets may update existing records in a destination production table, rather than simply inserting new records. When coalescence is configured for a field, the import set application attempts to match the source value to the currently existing target value on a production table for updating. If the source value does not match, a new record is created.
kollisjon En kollisjon oppstår når en innkommende kundeoppdatering i et oppdateringssett gjelder for det samme objektet som en nyere, lokal kundeoppdatering. Forhåndsvisningen av systemoppdateringssettet avgjør hvorvidt den innkommende kundeoppdateringen skal anvendes eller ikke. collision A collision is when an incoming customer update in an update set applies to the same object as a newer local customer update. The System Update Sets Preview determines whether or not the incoming customer update is applied.
betingelsesverktøy Et betingelseverktøy utvikler betingelsesbeskrivelser med en serie kontekstuelt genererte felt. Betingelsesverktøy benyttes i mange applikasjoner, for eksempel filtre, undersøkelsesadministrasjon og administrasjon av tilgangskontroll. condition builder A condition builder constructs a condition statement with a series of contextually generated fields. Condition builders are used in many applications, such as filters, survey administration, and access control administration.
Konfigurasjonsside En konfigurasjonsside er en modul i innholdsadministrasjonssystemet som angir de globale standardene for innholdssider og -steder. configuration page The configuration page is the module within the Content Management System that sets the global defaults for content pages and sites.
konflikt En konflikt er en oppføring generert av plugin-en for kollisjonsdetektor for endringsadministrasjon når en planlagt endring overlapper med andre endringer, eller på annen måte er feilaktig planlagt. Konfliktoppføringer inneholder informasjon om type konflikt og hvilke elementer eller tidsrammer som var i konflikt med hverandre. conflict A conflict is a record generated by the Change Management Collision Detector Plugin when a scheduled change overlaps with other changes, or is otherwise improperly scheduled. Conflict records detail the type of conflict and what items or schedules were in conflict.
Konsumerbar artikkel En konsumerbar artikkel er et aktivum som spores kvalitativt og kan overføres dersom man har mer enn 1 av disse. Enkelte detaljer spores ikke, f.eks. hvor den konsumerbare artikkelen er installert. Blyanter, stoler og skjermstativ er eksempler på aktiva som administrereres som konsumerbare artikler. consumable asset A consumable asset is an asset that is tracked qualitatively and can be transferred in quantities greater than zero. Some details are not tracked, such as all locations where the consumable is installed. Examples of assets that are often managed as consumables include pencils, chairs, and monitor stands.
kontakt I Sales Force Automation plugin-en, representerer kontakter salgskontakter i virksomheter. En kontakt er knyttet til virksomheten de arbeider for, og blir derfor bistått av salgsrepresentanten som har ansvar for denne kunden. contact In the Sales Force Automation plugin, contacts represent sales contacts at companies. A contact is linked to an account and hence is assigned to the sales representative for the account.
innholdsblokk En innholdsblokk er et element som kan legges til en startside eller en innholdsside og som inneholder en definert form for innhold, f.eks. statisk HTML, en rapport eller en liste. content block A content block is an item that can be added to a homepage or a content page, and which contains a defined form of content such as static HTML, a report, or a list.
innholdsramme En innholdsramme er hovedområdet i det primære brukergrensesnittet. Innholdsrammen viser sider som brukeren navigerer til. content frame The content frame is the main area of the primary user interface. The content frame displays pages to which a user navigates.
innholdskobling En innholdskobling er en oppføring på innholdskoblingstabellen [content_link] som inneholder en URL-adresse som brukes av listeblokker til å generere en liste over koblinger i stedet for en liste over oppføringer. content link A content link is a record on the Content Link [content_link] table that contains a URL, used by list blocks to generate a list of links rather than a list of records.
innholdsadministrasjonssystem Et innholdsadministrasjonssystem er en plugin som sikrer funksjonalitet ved oppretting av f.eks. merkede front-ender for en forekomst. Content Management System The Content Management System is a plugin that provides functionality for creating branded front-ends for an instance.
innholdsside En innholdsside er en nettside som genereres av innholdsadministrasjonssystemet. content page A content page is a web page generated by the content management system.
innholdsområde Et innholdsområde er en serie innholdssider som er gruppert sammen med samme base-URL, rettet mot den samme brukergruppen. content site A content site is a series of content pages grouped together with the same base URL, aimed at the same group of users.
innholdstype En innholdstype er en serie definisjoner som kontrollerer listeblokker. content type A content type is a series of definitions that control list blocks.
kontrakt I Sales Force Automation plugin-en, administrerer kontrakter salgsoppføringer for produkter eller tjenester. Kontrakter kan ha en begrenset tidsramme, spore spesifikke ettersalgsdetaljer og identifisere fornyingsmuligheter. contract In the Sales Force Automation plugin, contracts manage sales records for products or services. Contracts may have a limited time frame, track specific post-sale details, and identify renewal opportunities.
CRM (Customer Relationship Management, administrasjon av kundeforhold) CRM er en administrasjonsstrategi for å sikre et sterkt samarbeidsforhold mellom kunde og leverandør samtidig som kostnader holdes nede og ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi. Dette støttes i ServiceNow, via Sales Force Automation-plugin-en. CRM (Customer Relationship Management) CRM is a management strategy to ensure a strong client-provider relationship while minimizing costs and taking advantage of available technology. This is supported in ServiceNow through the Sales Force Automation plugin.
gjeldende versjon Kunder kan oppgradere forekomster til en gjeldende ServiceNow-versjon. current release Customers can upgrade instances to a current ServiceNow release.
gjeldende oppdateringssett Et gjeldende oppdateringssett er et oppdateringssett som har blitt valgt ved hjelp av oppdateringssettvelgeren. Egentilpassinger som utføres av brukeren, vil bli lagt til brukerens gjeldende oppdateringssett. current update set A current update set is an update set that has been selected using the update set picker. Customizations made by a user will be added to the user's current update set.
kundeoppdatering En kundeoppdatering er en oppføring i kundeoppdateringstabellen [sys_update_xml] som lagrer en individuell egentilpassing som en XML og lagrer endringen. Kundeoppdateringer brukes til å beskytte egentilpassinger under oppdateringsprosessen, og systemoppdateringssettet tillater grupperte kundeoppdateringer i oppdateringssett og flytter dem fra forekomst til forekomst. customer update A customer update is a record on the Customer Updates [sys_update_xml] table which stores an individual customer customization as an XML storing the change. Customer updates are used to protect customizations during the update process, and the System Update Sets allows grouping customer updates into update sets and moving them from instance to instance.
Instrumentbord Et Dashbord er en samling lister, grafer, diagrammer eller andre innholdselementer som blir automatisk oppdatert. dashboard A dashboard is a collection of lists, graphs, charts, or other content items that automatically refresh.
datakilde En datakilde kan komme fra en fil eller Java Database Connectivity Connection (JDBC, Java-databasetilkobling). Datakilder brukes til å opprette importsett slik at data kan behandles, dersom det er nødvendig, før de blir tilordnet til en produksjonstabell. Datakilder støtter følgende eksterne filhentingsmetoder: FTP, FTPS (Auth SSL, Auth TLS, implisitt SSL, implisitt TLS), HTTP, HTTPS, SCP. data source A data source can be from a file or a Java Database Connectivity (JDBC) connection. Data sources are used to create an import set so that data can be processed, if necessary, prior to being mapped onto a production table. Data sources support the following remote file retrieval methods: FTP, FTPS (Auth SSL, Auth TLS, Implicit SSL, Implicit TLS), HTTP, HTTPS, SCP.
standard oppdateringssett Et standard oppdateringssett er et oppdateringssett som kan brukes til å lagre egentilpassinger som ikke skal overføres. default update set The default update set is an update set which can be used to store customizations that are not meant for transfer.
leveringsplan En leveringsplan beskriver hvordan et katalogelement skaffes, konfigureres og installeres. Hver plan består av en eller flere leveringsplanoppgaver som er del av leveringsprosessen. En PDA kan for eksempel gå gjennom anskaffelse, aktivering og installasjon av PC-programvaren. delivery plan A delivery plan describes how a catalog item is procured, configured, and installed. Each plan consists of one or more delivery plan tasks which are discrete steps in the delivery process. For example, a PDA might go through procurement, activation, and installation of the desktop software.
avledet felt Et avledet felt er et felt som ikke finnes i primærtabellen som vises, men som i stedet er et felt som kan hentes ved å følge en referanse fra primærtabellen til en annen tabell. derived field A derived field is a field that is not in the primary table that is being displayed, but is instead a field that is obtained by following a reference from the primary table to some other table.
detaljblokk En detaljblokk er en innholdsblokk som viser enten listene, formene, katalogelementene eller kunnskapsartiklene som finnes i en gitt tabell. detail block A detail block is a content block that displays either the lists, forms, catalog items, or knowledge articles of a given table.
detaljside En detaljside er en side innen innholdsadministrasjonssystemet som inneholder en detaljblokk og brukes til å vise innhold fra ServiceNow-tabeller. detail page A detail page is a page within the Content Management System that contains a detail block, and is used to display content from ServiceNow tables.
enhet En enhet i ServiceNow er et varslingsleveringsendepunktobjekt, f.eks. en e-post eller en mobiltelefon som brukes til å motta meldinger som genereres i plattformen. device A device in ServiceNow is a notification delivery endpoint object, such as email or a cell phone, used to receive messages generated from within the platform.
datakatalog Systemets datakatalog-tabell [sys_dictionary] beskriver tabellene og feltene i en forekomst. Den lagrer feltdatatyper, tegnbegrensinger, standardverdier, avhengigheter og andre attributter. dictionary The system Dictionary [sys_dictionary] table describes the tables and fields in an instance. It stores field data types, character limits, default values, dependencies, and other attributes.
overstyring av datakatalog En overstyring av datakatalog er en deklarasjon i datakatalogen som overstyrer adferden til en oppføring i datakatalogen i en utvidet tabell. dictionary override A dictionary override is a declaration in the dictionary that overrides a dictionary entry's behavior on an extended table.
Discovery Discovery er en funksjon som kan kjøpes og som søker i hele nettverket etter tilknyttede datamaskiner og servere, og som deretter fyller CMDB med informasjon om hver enkelt datamaskin eller enhets konfigurasjon, klargjøring og gjeldende status. Discovery Discovery is a purchasable feature that searches the network for all attached computers and devices, then populates the CMDB with information on each computer or device's configuration, provisioning, and current status.
domene Et domene er en unik seksjon av en enkeltforekomst som brukes til å separere data, prosesser og UI-elementer samtidig som globale egenskaper og globale prosesser deles på tvers av hele forekomsten. domain A domain is a unique section of a single instance used to separate data, processes, and UI elements while still sharing global properties and global processes across the entire instance.
punktumtilknytting Punktumtilknytting beskriver en variabels struktur i et skript som inneholder en eller flere referansefelt, avskilt med et punktum for hver tabell som er involvert. La oss si at du vil opprette et skript som avgjør hvorvidt en oppkaller i en hendelse er konfigurert som VIP. Variabelen for det refererte caller_id-feltet kan defineres slik: [var caller = g_form.getReference('caller_id');] For å få informasjon om hvorvidt oppringeren er definer som VIP, vil skriptet undersøke punktumtilknyttingen til VIP-feltet i brukertabellen ut i fra følgende forhold: [dersom (caller.vip == 'true')] dot-walking Dot-walking describes the structure of a variable in a script that contains one or more reference fields, separated by a dot for each table involved. For example, assume you want to create a script that determines whether a caller in an incident is configured as a VIP. The variable for the referenced caller_id field might be defined as: [var caller = g_form.getReference('caller_id');] To get the information on whether the user is a VIP, the script dot-walks to the VIP field in the User table with the following condition: [if (caller.vip == 'true')]
sleppeområde En droppsone er et område på en innholdsside eller startside hvor innhold kan tilføyes. dropzone A dropzone is an area on a content page or homepage where content can be added.
DSL (Definitive Software Library, definitivt programvarebibliotek) Et Definitivt programvarebibliotek er et sikkert repositorium for hovedkopien av programvaren for konfigurasjonselementer. DSL (Definitive Software Library) A definitive software library is a secured repository of master copy software CIs.
dynamisk HTML-blokk En dynamisk HTML-blokk er en innholdsblokk som gjengir Jelly-skript på en innholdsside. dynamic HTML block A dynamic HTML block is a content block which renders Jelly script in a content page.
edge En edge er den grå verktøylinjen på venstre side av skjermen i UI11. Ved hjelp av denne, kan man vise eller skjule bannerrammen eller applikasjonsnavigatoren, dele skjermen horisontalt eller vertikalt og opprette og gå til bokmerker. edge The edge is the gray toolbar on the left side of the screen in UI11. It provides the ability to show or hide the banner frame or the application navigator, split the screen horizontally or vertically, and create and access bookmarks.
enterprise-lisens En enterprise-lisens er en programvarelisens for store virksomhetskunder som sikrer fleksibilitet, en avtalt rabattert pris og legger til rette for enkel administrasjon. enterprise license An enterprise license is a software license for large customers that provides some flexibility, an agreed upon discount price, and a mechanism for easy administration.
rettighet Programvare- rettigheter gjør det mulig for aktivaansvarlige å avgjøre hvilke personer eller maskiner som skal benytte en spesifikk, innkjøpt programvarelisens. entitlement Software entitlements enable asset managers to define the people or machines to which a specific, purchased software license is assigned.
ESS (Employee Self-Service, selvbetjening for ansatte) ESS er en modul i ServiceNow som lar brukerne forespørre, vise artikler, logge hendelser og søke i kunnskapsdatabasen via den brukervennlige nettsiden Employee Self-Service Portal (ESS-portal). ESS (Employee Self-Service) Employee Self-Service is a module in ServiceNow that allows users to make requests, view articles, log incidents, and search the knowledge base through a user-friendly website called the Employee Self-Service Portal (ESS Portal).
hendelse En system- hendelse er en konfigurert indikator i JavaScript som resulterer i en e-postvarsling til spesifikke brukere for å varsle om eventuelle endringer eller spørringer i en tabell. Hendelser opprettes i forretningsregler og utløses når en oppføring implementeres, oppdateres eller slettes. Du kan bruke eksisterende systemhendelser eller opprette dine egne for å reagere på spesifikke endringer i oppføringer. event A system event is a configured marker in JavaScript that triggers an email notification to alert specific users when a table is changed or queried. Events are created in business rules and are triggered when a record is inserted, updated, or deleted. You can use existing system events or create your own to react to specific changes to records.
utførelseoppgave En utførelseplan består av en eller flere utførelseoppgaver. Hver oppgave representerer oppgaver som må fullføres av en spesifikk gruppe, som del av den helhetlige utførelsesprosessen. execution task An execution plan is made up of one or more execution tasks. Each task represents work that needs to be completed by a specific group as part of the overall execution process.
utgiftsakkumulering En utgiftsakkumulering samler sammen og representerer alle direkte kostnader fra underordnede konfigurasjonselementer ved hjelp av den eksisterende CMDB-relasjonstilordningen. Individuelle konfigurasjonselementkostnader er nyttig kun for dette konfigurasjonselementet. Kostnadsaggregasjon viser hvor mye det koster å drive en komplett forretningstjeneste eller applikasjon. expense aggregation An expense aggregation collects and represents all of the direct expenses from child CIs using the existing CMDB relationship mappings. Individual CI expenses are useful for only that CI. Expense aggregation shows how much an entire business service or application costs to operate.
utgiftsfordelingspost Fordelingsregler definerer hvordan man behandler hver utgiftslinje for å generere en eller flere utgiftsfordelingsposter. expense allocation record Allocation rules define how to process each expense line to generate one or more expense allocation record.
utgiftslinjer En utgiftslinje representerer en utgift og tidspunktet utgiften oppstod eller ble oppført. Periodiske konfigurasjonselementkostnader vil bli behandlet hver måned for å generere utgiftslinjer fra foregående måned. Andre oppgaver kan også generere utgiftslinjer, for eksempel oppgaveutgifter eller arbeidskostnader. expense line An expense line represents a point in time expense amount and the record that incurred or generated the expense. Recurring CI costs will be processed monthly to generate expense lines for the previous month. Other applications could also generate expense lines, such as a task expense or time worked expense.
Kø for ekstern kommunikasjonskanal En Kø for ekstern kommunikasjonskanal er en databasetabell som vanligvis forespørres, oppdateres og implementeres i eksterne systemer som f.eks. en MID-server som benyttes for Discovery. Køen for ekstern kommunikasjonskanal er vanligvis tilknyttingspunktet mellom ServiceNow-plattformen og eksterne integrasjoner. Oppføringer som lagres til køtabellen for ekstern kommunikasjon [ecc_queue], er meldinger fra eksterne systemer. External Communication Channel (ECC) Queue The External Communication Channel (ECC) Queue is a database table that is normally queried, updated, and inserted into by external systems such as the MID Server used for Discovery. The ECC Queue is the normal connection point between the ServiceNow platform and external integrations. Records saved to the ECC Queue [ecc_queue] table are in the form of messages from external systems.
funksjon En ServiceNow- funksjon gir en komplett løsning som kunder kan implementere, og som gir verdi til organisasjoner. Nye funksjoner er kun tilgjengelig som del av en funksjonslansering. feature A ServiceNow feature provides a complete solution that customers can implement to add value to their organizations. New features are only available as part of a feature release.
feed En kilde er en serie relaterte meldinger som blir postert på Live Feed. feed A feed is a stream of related messages that are posted in Live Feed.
feed-navigator I Live Feed, vil kilde-navigatoren lar brukerne vise og filtrere innhold med ett klikk ved hjelp av merker. Feed-navigatoren er tilgjengelig i Social IT > Company Feed med oppsettsmodul. feed navigator In Live Feed, the feed navigator allows users to view and filter content in one click by using tags. The feed navigator is available in the Social IT > Company Feed with Layout module.
feltstatusindikator En feltstatusindikator er et farget felt som kan tilpasses og som kan vises på venstre side av skjemaelementene. Disse indikatorene viser feltstatus (f.eks. obligatorisk, skrivebeskyttet eller modifisert). field status indicator A field status indicator is a customizable colored bar that may appear to the left of form elements. These indicators convey field status (for example, mandatory, read-only, or modified).
filter Et filter er et sett betingelser som anvendes i en tabell for å finne og arbeide med et utvalg data i tabellen. filter A filter is a set of conditions applied to a table in order to find and work with a subset of the data in that table.
Flash-filmblokk En Flash-filmblokk er en innholdsblokk som setter en Flash-film inn i en innholdsside. Flash movie block A Flash movie block is a content block which embeds a Flash movie into a content page.
oversveiping I UI11, er en oversveipning er et vindu som åpner over det gjeldende skjermbildet. Oversveiping gir brukerne mulighet til å se informasjon uten å måtte gå ut av åpne skjermbilder. flyout In UI11, a flyout is a window that opens on top of the current screen. Flyout windows allow users to view information without navigating away from open panes.
skjema Et skjema er en side som lar brukerne vise og skrive inn data i en oppføring i en tabell. form A form is a page that allows users to view and enter data on a record in a table.
formatering En formatering er et brukergrensesnittelement (ikke et felt), som brukes til å vise kompleks innhold i et skjema. Innholdet i formateringer kan kontrolleres av brukergrensesnittmakroer. formatter A formatter is a user interface (UI) element (not a field) used to display complex content in a form. The content in formatters can be controlled by UI Macros.
ramme En ramme er en brukergrensesnittmakro som definerer hvordan ytterkantene på innholdsblokker gjengis ved å følge CSS-erklæringen i et stilark. frame A frame is a UI Macro that defines how the outside edges of content blocks are rendered by calling a CSS declaration in a style sheet.
FSA (Field Service Agent, feltserviceagent) En FSA er en fastansatt eller kontraktsansatt medarbeider som vanligvis arbeider utenfor hovedkontoret. Feltserviceagenter tar seg av eksterne oppgaver og de arbeider ofte ute hos kundene. ServiceNow gir støtte til feltserviceagenter via Field Service Management. FSA (Field Service Agent) An FSA (field service agent) is an employee or contracted worker who operates primarily away from the main office. Field service agents manage offsite tasks, often working at client locales. ServiceNow supports managing field service agents through Field Service Management.
Innfrielsegruppe En innfrielsegruppe arbeider med utførselseoppgaver. For eksempel kan en gruppe ha ansvar for å aktivere mobiltelefoner mens en annen gruppe installerer programvarer på PC-er. fulfillment group A fullfillment group works on execution tasks. For example, one group may activate a cell phone while a different group installs the desktop software.
måler En måler er et element som kan legges til en startside eller en innholdsside. Målere viser data i ulike former, for eksempel diagrammer og lister gauge A gauge is an item that can be added to a homepage or content page. Gauges display data in a variety of forms, such as charts and lists.
Glide Glide er en utvidbar Web 2.0-utviktingsplattform som er skrevet i Java og som tilrettelegger for rask utvikling av skjemabaserte arbeidsflytapplikasjoner (f.eks. arbeidsordrer, prosjektledelse eller feilsøk). Glide Glide is an extensible Web 2.0 development platform written in Java that facilitates rapid development of forms-based workflow applications (work orders, trouble ticketing, and project management, for example).
Glide-liste En Glide-liste er en verdimatrise, ofte hentet fra en annen tabell og som lagres i et enkelt felt (f.eks. overvåkningsliste-feltet i oppgave-tabellen). Glide list A Glide list is an array of values, often referenced from another table, that is stored in a single field (for example, the Watch List field in the Task table).
GlideForm GlideForm.js er Javascript-klassen som brukes til å tilpasse skjemaer. Denne klassen inneholder g_form-objektet. GlideForm.js og g_form-objektet bare kjører på klienten. GlideForm GlideForm.js is the Javascript class used to customize forms. This class contains the g_form object. GlideForm.js and the g_form object only run on the client.
globalt grensesnittskript Et globalt grensesnittskript er tilgjengelig på alle andre skjemaer i systemet. Administratorer kan opprette globale grensesnittskipt. global UI script A global UI script is available on any form in the system. Administrators can create global UI scripts.
grafisk arbeidsflyt En grafisk arbeidsflyt er et grensesnitt som representerer arbeidsflythendelser og overganger. graphical workflow A graphical workflow is an interface that represents workflow events and transitions.
ruteredigering Ruteredigering, eller regnearkredigeringsmodus lar brukere modifisere data i en listevisning ved hjelp av tastaturnavigasjon - omtrent som å fylle ut data i et regneark. Administratorer kan aktivere redigeringsmodus for lister i regneark ved å sette egenskapene til glide.ui.list_edit_grid til Sant. grid editing Grid editing, or spreadsheet edit mode, allows users to modify data in list view using keyboard navigation, similar to entering data in a spreadsheet. Administrators can enable spreadsheet edit mode for lists by setting the glide.ui.list_edit_grid property to true.
gruppe En gruppe er en sammensetting av brukere som utfører en spesifikk oppgave i virksomheten, for eksempel nettverksstøtte. group A group is a collection of users who perform a specific role in the company, such as Network Support.
Group On-Call-rotasjonssystem Group on-call-rotasjon tilrettelegger for regelmessig rotasjon av on-call-oppgaver innen en gruppe. Group On-Call Rotation application Group on-call rotation provides a way of rotating an on-call position within a group of people on a regular basis.
GUID (Globally Unique ID, globalt unik ID) En GUID er en unik identifikator som består av 32 tegn som kalles sys_id og som brukes til å identifisere hver oppføring i ServiceNow. GUID (Globally Unique ID) A GUID is a unique, 32-character identifier called a sys_id that is used to identify each record in ServiceNow.
Kundestøtte-chat Kundestøtte-chat lar brukere kommunisere direkte med staben tilknyttet kundestøtte via direktemeldinger i en ServiceNow-forekomst (krever en Chat-plugin). help desk chat Help desk chat allows users to communicate directly with Service Desk staff via instant messaging in a ServiceNow instance (requires the Chat plugin).
historikk En historikk er en oppføring i Historikktabellen [sys_history_set] som lagrer alle endringer for en oppføring i en overvåket tabell over tid. history set A history set is a record on the History Set [sys_history_set] table which stores all of the changes to a record on an audited table over time.
startside En startside er et instrumentbord som består av navigerbare elementer, funksjonelle kontroller og systeminformasjon (målere). Når en bruker først logger på ServiceNow, vil startsiden dukke opp. Administratorer kan opprette andre globale startsider for å gi en oversikt over informasjon som ofte blir benyttet. Brukerne kan tilpasse startsiden etter deres egne ønsker og behov. homepage A homepage is a dashboard that consists of navigational elements, functional controls, and system information (gauges). When a user first logs in to ServiceNow, the system homepage appears. Administrators can create other global homepages to provide an overview of frequently used information by application. Users can customize homepages for their personal use.
hurtigreparasjon En hurtigreparasjon støtter eksisterende ServiceNow-funksjonalitet med en spesifikk problemkorrigering. Denne inneholder muligens ikke tidligere korrigeringer for en gitt versjon. hotfix A hotfix supports existing ServiceNow functionality with a specific problem fix. It may not include any previous fixes for a given release.
IBM PVU-lisens Prosessorverdienhet (PVU) er en måleenhet definert av IBM for å fastslå lisenskostnader for programvarer basert på prosessor- (med prosessoren definert som hver kjerne på en socket) eller servermodell. Hver enkelt programvarepakke har en pris definert som en poengsum eller PVU-er per kjerne. For en fullstendig oversikt over IBM PVU-lisensiering for distribuerte programvarer, se IBM PVU-tabellen på IMBs nettsider. IBM PVU license Processor Value Unit (PVU) is a unit of measurement defined by IBM to determine software licensing costs based on processor (with processor defined as each core on a socket) or server model. Each software package has a price defined as number of points or PVUs per core. For a complete explanation of IBM PVU licensing for distributed software, please see the IBM PVU Table on the IBM website.
identifikator En identifikator er en prosess i Discovery som benytter identifikasjonsdata som returneres fra identitetsprober for å avgjøre hvorvidt en enhet som ble avdekket under Discovery allerede finnes i CMDB. Identifikatoren avgjør deretter hva Discovery skal gjøre: Oppdatere en eksisterende CI, opprette en ny CI eller ingen handling. identifier An Identifier is a process in Discovery that uses identification data returned from identity probes to determine if a device found during a Discovery already exists in the CMDB. The Identifier then determines what Discovery does next: update an existing CI, create a new CI, or do nothing.
iFrame-blokk En iFrame-blokk er en innholdsblokk som kan gjengi en hver URL-adresse innen en iFrame som er satt inn i en innholdsside. iFrame block An iFrame block is a content block that can render any URL within an iFrame embedded in a content page.
Bildebibliotek Et bildebibliotek er et grensesnitt som muliggjør enkel administrasjon og bruk av opplastede bilder. Image Library The Image Library is an interface that allows for easy management and use of uploaded images.
innvirkning Innvirkning er en måling av effekten en hendelse, problem eller endring av forretningsprosesser har. Innvirkning er ofte basert på hvordan tjenestenivåer vil påvirkes. Innvirkning og nødvendighet brukes for å avgjøre prioriteten. impact Impact is a measure of the effect of an incident, problem or change on business processes. Impact is often based on how service levels will be affected. Impact and urgency are used to assign priority.
implementering En implementering er en innledende prosess for å etablere en forekomst på plattformen. implementation An implementation is the initial process of establishing an instance of the platform.
importsett Et importsett er et sett data som importeres til ServiceNow fra en ekstern datakilde. Importerte data lagres i den midlertidige importsettabellen hvor et omformingskart tilordner dataene til eksisterende tabeller i ServiceNow. import set An import set is a set of data imported into ServiceNow from an external data source. Imported data is stored in the temporary Import Set table, where a transform map maps the data to existing tables in ServiceNow.
inngående e-post-handling En inngående e-post-handling er et definert skript som utløses av en e-post mottatt i e-postsystemet. inbound email action An inbound email action is a defined script triggered by an email received by the system mailbox.
hendelse En hendelse er et ikke-planlagt avbrudd i en IT-tjeneste eller reduksjon i kvaliteten på en IT-tjeneste. Svikt i et konfigureringselement som ikke ennå har hatt innvirkning på en tjeneste, anses også som en hendelse. incident An incident is an unplanned interruption to an IT service or a reduction in the quality of an IT service. Failure of a configuration item that has not yet impacted service is also an incident.
forekomst En instans er en individuell implementering av plattformen. Hver enkelt instans har en unik adresse (vanligvis http://InstanceName.service-now.com/), og mange kunder kan ha flere instanser (for eksempel sandkasse-, utviklings- eller produksjonsforekomster). instance An instance is an individual implementation of the platform. Each instance has a unique address (usually http://InstanceName.service-now.com/), and many customers have multiple instances (for example, sandbox, development, and production instances).
integrering En integrering er en prosess for å tilrettelegge at plattformen fungerer med tredjepartsapplikasjoner eller webtjenester. integration An integration is a process by which the platform can be made to work with a third party application or web service.
interaktiv En interaktiv transaksjon er en transaksjon som genereres av en bruker, i motsetning til bakgrunns- eller systemprosesser. interactive An interactive transaction is a transaction generated by a user, as opposed to a background or system process.
IP-nettverk Et IP-nettverk inneholder alle IP-adressene i et nettverk eller et undernettverk, inkludert nettverksadressen (den laveste adressen i området) og kringkastningsadressen (den høyeste adressen i området). Når Discovery kontakter IP-nettverket, forkaster den resultater fra disse adressene for å unngå å rapportere enheter mer enn en gang. IP-nettverkssøk produserer vanligvis mer nøyaktige resultater enn søk i IP-adresseområder. IP network An IP network contains all the IP addresses in a network or a subnet, including the network address (the lowest address in the range) and the broadcast address (the highest address in the range). When Discovery pings an IP network, it discards the results from these addresses to avoid reporting devices more than once. IP network discoveries generally produce more accurate results than searches of IP address ranges.
ITAM (Information Technology Asset Management, IT-aktivahåndtering) IT-aktivahåndtering er forretningsfunksjoner som sammen med finansielle, kontraktsmessige og logistikkmessige funksjoner støtter livssyklusadministrasjonen og strategisk beslutningstaking knyttet til IT-oppgaver. Aktiva inkluderer alle elementer i programvarer og maskinvarer som tilhører virksomheten. Aktivahåndtering er en nøkkelkomponent i ServiceNow-plattformen. ITAM (Information Technology Asset Management) IT Asset Management is the set of business practices that join financial, contractual and inventory functions to support life cycle management and strategic decision making for the IT environment. Assets include all elements of software and hardware that are found in the business environment. Asset management is a key component in the ServiceNow platform.
J2JS (Java til Java-skript) Et J2JS-skript lar deg konvertere Java-objekter til Javaskript-objekter. J2JS (Java to Java Script) The J2JS script include allows you to convert java objects to javascript objects.
journalfelt Et journalfelt er et inndatafelt som kan tillate, lagre eller vise inndata. Eksempler på journalfelt er enkeltstrengfelt eller tekstbokser som går over flere linjer, f.eks kommentarfelt. journal field A journal field is an input field that can allow, store, or display input. Examples of journal fields are single string fields and multi-line text boxes such as Comments fields.
KB (Knowledge Base, kunnskapsdatabase) En kunnskapsdatabase er et verktøy som tillater lagring og publisering av informasjon, f.eks. PC-støtteinformasjon, virksomhets- eller avdelingsprosesser og -prosedyrer eller dokumentasjon for applikasjoner som er utviklet internt. KB (Knowledge Base) The knowledge base is a tool that allows the storage and publishing of any information, such as desktop support information, company or department processes and procedures, or documentation on internally developed applications.
KPI (Key Performance Indicators, sentrale ytelsesindikatorer) Sentrale ytelsesindikatorer er kvantitative målinger som reflekterer de forhåndsdefinerte, viktige suksessfaktorene for organisasjonen. Eksempel: sentrale ytelsesindikatorer for hendelser i en IT-organisasjon kan være antall eskaleringer og løsningstiden for hendelser. KPI (Key Performance Indicators) Key performance indicators are quantifiable measurements that reflect the agreed upon important success factors of an organization. For example, key performance indicators for incidents in an IT organization could be the number of escalations and incident resolution time.
oppsett Et oppsett er en tilordning av sleppeområder på en startside eller en innholdsside. layout A layout is an arrangement of dropzones on a homepage or content page.
potensielle salg I Sales Force Automation plugin-en, representerer potensielle salg potensielle kunder og kundekontakter. Oppføringene over potensielle salg inneholder kontaktinformasjon og grunnleggende virksomhetsprofil. lead In the Sales Force Automation plugin, leads represent salespeople at prospective customer companies. Lead records store contact information and a basic company profile.
lisensbase En lisensbase er oppføringer som viser krav til programvarelisenser og informasjon om hvordan lisensen blir brukt av konfigurasjonselementer (CI-er) og av hvilke brukere. Lisensbaseoppføringene kontrollerer utløpsnivået og overholdelsesstatusen for en programvarelisens. license base A license base is a record that displays the requirements of a software license and the details of how the license is being used by configuration items (CI) and named users. License base records calculate the expiration level and the compliance status of a software license.
listeblokk En listeblokk er en innholdsblokk som genererer en serie lister fra tabeller innen forekomsten. list block A list block is a content block that generates a series of lists from tables within the instance.
listedefinisjon En listedefinisjon er en brukergrensesnittmakro som definerer en listeblokk. list definition A list definition is a UI macro that defines a list block.
lokalt oppdateringssett Et lokalt oppdateringssett er et oppdateringssett som ble opprettet på den gjeldende forekomsten og klargjort til å flyttes til en annen forekomst. local update set A local update set is an update set that was created on the current instance in preparation to be moved to another instance.
påloggingsregel En påloggingsregel avgjør hva som vil være startsiden til en bruker etter påloggingen. login rule A login rule determines what site entry page the user will be presented with after logging in.
Lucene Lucene er en åpen kildekode som ServiceNow bruker til å indeksere tekstene i oppføringer slik at oppføringene kan søkes opp ved hjelp av søkeord. Lucene Lucene is open source code which ServiceNow uses to index the text in records so that the records can be searched by keywords.
vedlikeholdsplan En vedlikeholdsplan er et tidsskjema som definerer hvilke endringer som kan planlegges, ved hjelp av plugin-en for vedlikeholdstidsrammer. Endringer som er planlagt utenom vedlikeholdsplanen, vil bli merket som feilaktig planlagt. maintenance schedule A maintenance schedule is a schedule which defines when changes can be scheduled, using the Maintenance Schedules plugin. Changes scheduled for times outside the maintenance schedule will be flagged as improperly scheduled.
MIB (Management Information Base, ledelseinformasjonsbase) MIB er en hierarkisk database som inneholder oppføringer over objekter i et nettverk og er ofte knyttet til SNMP. Discovery bruker MIB-er til å samle informasjon fra flere systemer. MIB (Management Information Base) MIB is a hierarchal database which holds records of objects within a network and is often associated with SNMP. Discovery uses MIBs to gather information on various systems.
MID (Management, Instrumentation, and Discovery (ledelse, instrumentering og Discovery)) En MID-server er en Java-server som kjører som en Windows-tjeneste eller UNIX-daemon. MID-serveren sikrer kommunikasjon og bevegelse mellom ServerNow-plattformen og eksterne applikasjoner, datakilder og tjenester. MID (Management, Instrumentation, and Discovery) The Management, Instrumentation, and Discovery (MID) Server is a Java server that runs as a Windows service or UNIX daemon. The MID Server facilitates communication and movement of data between the ServiceNow platform and external applications, data sources, and services.
modell Modeller er spesifikke versjoner eller flere konfigurasjoner av et aktivum eller konfigurasjonselement (for eksempel, en bærbar IBM ThinkPad T60p). En modell kan være oppført i mer enn en modellkategori. Eksempel: En bærbar datamaskin kan være en datamaskin og en server. model Models are specific versions or various configurations of an asset or configuration item (for example, an IBM ThinkPad T60p laptop computer). A model can be in more than one model category. For example, a laptop can be a computer and a server.
modellkategori En modellkategori definerer hvordan aktiva, konfigureringselementer og andre elementer (for eksempel kontrakter, konsumerbare artikler og lisenser) er relatert til hverandre. En modellkategori kan være relatert til mange modeller og mange modeller kan være relatert til en enkelt modellkategori. Eksempel: En spesifikk arbeidsstasjonsmodell kan være oppført i datamaskinmodellkategorien og i servermodellkategorien. model category A model category defines how assets, configuration items, and other items (for example, contracts, consumables, and licenses) are related to each other. A model category can be related to many models, and many models can be related to a single model category. For example, a specific model of a workstation can be included the computer model category and the server model category.
modulær malutforming Innen prosjektstyring, er modulær malutforming å kopiere en eksisterende oppgave og bruke denne som mal for en ny oppgave. Slik kan mindre prosjekter kopieres fra en større prosjektstruktur og anvendes individuelt. modular templating In Project Management, modular templating is the process of copying an existing task and using it as a template for a new task. This technique allows for smaller sub-projects to be copied from a larger project structure and applied individually.
modul En modul er en kobling i applikasjonsnavigatoren som åpner en side i innholdsrammen eller i en separat fane eller vindu. module A module is a link in the application navigator that opens a page in the content frame or in a separate tab or window.
NOC (Network Operations Center, nettverksdriftssenter) Et nettverksdriftssenter er stedet hvor kommunikasjonsnettverk administrereres og driftes fra. NOC (Network Operations Center) A Network Operations Center is the location from which a communications network is administered and operated.
node En node er en spesifikk applikasjonsserverprosess innen en enkel ServiceNow-forekomst. En forekomst kan ha to eller flere noder (klynger), avhengig av systembelastningen og andre aktive funksjoner, for eksempel Discovery. Hver node har en forskjellig URL-adresse, men peker mot den samme databasen og har samme forekomst-ID. Grensesnittnoden i en forekomst (det kan være to eller flere) håndterer alle brukerspørringer fra leseren. Arbeidsnoder håndterer slike oppgaver som MID-serversonder og tidsramme- og hendelsebehandling i høybelastningssystemer. Noder er vanligvis plassert på den samme fysiske serveren, og kan også kjøre fra en annen maskin. node A node is a distinct application server process within a single ServiceNow instance. An instance can have two or more nodes (known as a cluster) depending upon system load and other active features, such as Discovery. Each node has a different URL but points to the same database and has the same instance ID. The interface node in an instance (there can be two or more) handles all the user requests from the browser. Worker nodes handle such tasks as MID Server probes and schedule and event processing in high load systems. Nodes typically exist on the same physical server, but can run on different machines.
nonce En nonce er en tilfeldig verdi som brukes kun en gang under pålogging for godkjenning, for å forhindre at noen med overlegg utfører et angrep for å få tilgang til systemet. En godkjenningsagent (vanligvis en nettverksserver) bruker en nonce, en ID-verdi og en forhåndsdefinert kode som både senderen og motparten benytter for å godkjenne påloggingen. nonce A nonce is a random value used once during login for authentication to prevent a malicious user from performing a replay attack to gain access to your system. An authentication agent (typically a network server) uses a nonce, an ID value, and a predefined secret shared by both the sender and the peer to authenticate the login.
ikke-konsumerbar enhet En ikke-konsumerbar enhet er et aktivum som korresponderer med konfigurasjonselementer definert i systemet. Konfigurasjonselementinformasjon, som f.eks. endring av status og plassering, vil spores. Ikke-konsumerbare enheter må overføres som enkeltenheter og ikke flere samtidig. Datamaskiner og servere er eksempler på aktiva som administreres som ikke-konsumerbare enheter. non-consumable asset A non-consumable asset is an asset that corresponds to configuration items defined in the system. Configuration item information, such as changes of status and location, is tracked. Non-consumable assets must be transferred as a single entity with a quantity of one. Examples of assets often managed as non-consumables include computers and servers.
varslingsenhet En varslingsenhet i ServiceNow er et varslingsleveringsendepunktobjekt, f.eks. en e-post eller en mobiltelefon som brukes til å motta meldinger som genereres på plattformen. notification device A notification device in ServiceNow is a notification delivery endpoint object, such as email or a cell phone, used to receive messages generated from within the platform.
ODBC (Open Database Connectivity, åpen database-tilkobling) ServiceNow ODBC-driver (kompatibel med versjon 3.52 av Microsoft ODBC-spesifikasjonen) lar alle ODBC-klienter koble til ServiceNow-plattform for rapportering. ServiceNow-ODBC-driveren benytter ServiceNow Web Services-støtte for et grensesnitt utelukkende for spørring. ODBC (Open Database Connectivity) The ServiceNow ODBC Driver (compliant to version 3.52 of the Microsoft ODBC specification) allows any ODBC client to connect to the ServiceNow platform for reporting. The ServiceNow ODBC driver uses the ServiceNow Web Services support for a query-only interface.
OID (object identifier, objektidentifikator) En OID er en objektidentifikator (kalt System OID i Discovery) som er nødvendig identifikasjon på alle SNMP-enheter. Enkelte enheter gir en unik OID som Discovery kan bruke til å identifisere enheten. Andre OID-er er ikke unike og kan ikke benyttes til å etablere en enhets identitet. ServiceNow har en liste med mer enn 400 unike OID-er. OID (object identifier) An OID is an object identifier (called a System OID in Discovery) that is required identification on any SNMP device. Some devices provide a unique OID that Discovery can use to identify the device. Other OIDs are not unique and are useless for establishing the identity of a device. ServiceNow provides a list of over 400 unique OIDs.
mulighet I Sales Force Automation plugin-en, sporer salgsmuligheter potensielle salgs av produkter og tjenester til kunder. opportunity In the Sales Force Automation plugin, opportunities track potential sales of products or services to accounts.
bestillingsveiledning En bestillingsveiledning, kalt Bundle i tidligere versjoner, er en enhet som kan bestilles. Dette er et skrip som veileder brukeren gjennom en kompleks bestillingsprosess. order guide An order guide, known as a bundle in previous versions, is an orderable entity that is a script that guides a user through a complex ordering process.
OU (organizational unit, organisasjonsenhet) I LDAP, er OU brukt for å beskrive en organisasjonsenhet og indikerer funsjonelle områder innen en organisasjon (f.eks. ou=ansatte, ou=grupper, ou=enheter, osv.). OU-er på lavere nivåer kan benyttes til å gjøre disse kategoriene enda mer spesifikke. OU (organizational unit) In LDAP, OU is used to describe an organizational unit and indicates functional areas within an organization (such as ou=people, ou=groups, ou=devices, and so on). Lower level OUs might be used used to break down these categories even further.
PaaS (Platform as a Service, plattform som en tjeneste) PaaS er utvidelsen av SaaS utover kun programvare, for å tilby en komplett virksomhetsplattformløsning. ServiceNow tilbyr tilpassingsalternativer og muligheter for utvidelser, for å sikre at plattformbehovene møtes. PaaS (Platform as a Service) PaaS is the extension of SaaS beyond simply software to offer an entire business platform solution. ServiceNow offers customizability and expandability to ensure client platform needs are met.
oppdatering En oppdatering støtter eksisterende ServiceNow-funksjonalitet med korrigeringer av problemer. Den inneholder alle tidligere hurtigreparasjoner for en gitt utgave. patch release A patch release supports existing ServiceNow functionality with a collection of problem fixes. It includes all previously issued hotfixes for a given release.
personliggjøre Å egentilpasse et skjema eller en liste, vil endre oppsettet og utseende til skjemaet eller listen ved å legge til, fjerne eller omorganisere felt og kolonner. personalize Personalizing a form or list changes the layout and appearance of the form or list and may add, remove, or rearrange fields and columns.
perspektiv Meny- perspektivet gir en bruker med tilgangsrettighet muligheten til å bytte mellom ulike menystrukturer, basert på andre roller. Eksempel: En administrator kan endre hans eller hennes menyvisning til støttefunksjonens brukerperspektiv, for å kontrollere hvorvidt denne brukerens rolle har de nødvendige tilgangsrettighetene. perspective Menu perspective allows a user with access rights to switch between different menu structures based on other roles. For example, an administrator can switch his or her menu view to the helpdesk user's perspective in order to check whether that user's role provides appropriate access rights.
pivottabellrapport En pivottabellrapport viser sammendraget av kumulerte data og gjør det enkelt å undersøke kilden til de oppsummerte dataene. Celler som ikke er tomme, inneholder verktøytips som rapporterer antall oppføringer cellen representerer. Ved å klikke på en celle som ikke er tom, vises fordelingen av oppføringene cellen inneholder. pivot table report A pivot table report shows the summary of aggregated data, and enables you to quickly investigate the source of the summarized data. Non-empty cells have tooltips that report the number of records the cell represents. Clicking a non-empty cell drills through to display a breakdown of those records.
plattform En plattform er det komplette tilbudet med ServiceNow-programvaretjenester. platform The platform is the complete set of the ServiceNow software services.
avspørring Avstemming er metoden leseren bruker for å få informasjon fra serveren for å sende direktemeldinger i Chat. Avstemmingsmetoden for Chat konfigureres med egenskapen glide.short_poll_delay. polling Polling is the method by which the browser gets information from the server to send instant messages in Chat. The polling method for Chat is configured with the glide.short_poll_delay property.
popup En sprettopp er en tilpassbar informasjonsboks om alle aktuelle felter i en ServiceNow-oppføring og vises fra referanseikonet. Du kan definere feltene som skal vises i popup-vindet og stille venteforsinkelsen for handlinger utført ved hjelp av musen. pop-up A pop-up is a customizable information box about any field in a ServiceNow record that is displayed from a reference icon. You can define the fields to display in pop-ups and set the wait delay for the mouseover action.
PPM (Project Portfolio Management, prosjektportefolioadministrasjon) PPM grupperer relaterte prosjekter og konfigurerer fremgangsdata for presentasjon. PPM (Project Portfolio Management) PPM groups related projects and configures progress data for presentation.
forhåndsallokert aktiva Et forhåndsallokert aktivum er et aktivum som er tilgjengelig (med en kvantitet på 1 eller mer), men som ikke er en finansiell forpliktelse. Allokasjonsprosessen gjør forhåndsallokert aktiva til oppgitte aktiva. pre-allocated asset A pre-allocated asset is an asset that is in stock (with a quantity possibly greater than one), but is not yet a financial liability. The allocation process makes the pre-allocated asset a recognized asset.
tidligere versjon En tidligere versjon støttes forsatt, men nyere versjoner anbefales. Alle ServiceNow-versjoner støttes med oppdateringer og hurtigreparasjoner for to sykluser med funksjonsversjoner. previous release A previous release is still supported, but newer release versions are recommended. All ServiceNow releases are supported with patches and hotfixes for two feature release cycles.
prioritet En billetts prioritet indikerer hvor raskt kundestøtte bør håndtere problemet. ITIL foreslår at prioriteten bør avgjøres ut i fra innvirkning og nødvendighet. priority The priority of a ticket indicates how quickly the service desk should address the ticket. ITIL suggests that priority be made dependent on Impact and Urgency.
sonde ServiceNow- sonder er deler av en kode som en MID-server bruker for å avgjøre viktige karakteristikker for adresserbare enheter for Discovery-funksjonen. Plattformer oppretter disse sondene fra maler som er konfigurert til å kommunisere med en enhet på sitt eget språk (f.eks. SSH, WMI) Sonder kan avgjøre en enhets operativsystem, prosessorhastighet, RAM-kapasitet osv, probe ServiceNow probes are pieces of code that a MID Server uses to determine important characteristics of addressable devices for the Discovery feature. The platform creates these probes from templates that are configured to communicate with a device using its own language (such as SSH, WMI). Probes can determine a device's operating system, processor speed, amount of RAM, and so on.
problem Et problem er årsaken til en eller flere hendelser. Årsaken er vanligvis ukjent når en problemoppføring opprettes, og problemadministrasjonsprosessen er ansvarlig for videre undersøkelser. problem A problem is a cause of one or more incidents. The cause is not usually known at the time a problem record is created, and the problem management process is responsible for further investigation.
prosessapplikasjon En prosessapplikasjon gir et strukturert sett aktiviteter utviklet for virksomhetsprosesser eller funksjoner. Den gir målbar forretningsverdi for interessenter. Prosessapplikasjoner dekker bare ITIL-applikasjoner som Incident Management og ikke-ITIL-applikasjoner som Facilities Management. process application A process application provides a structured set of activities designed to support a business process or function. It provides measurable business value for stakeholders. Process application covers both ITIL applications like Incident Management and non-ITIL applications like Facilities Management.
prosessveiledning En prosessveiledning en en avansert, valgfri godkjenningsmotor som du kan velge i stedet for standard godkjenningsregler. En prosessveiledning kan bruke følgende godkjenningslogikk:\n * En hver godkjenning som krever godkjenning av et medlem av en godkjenningsgruppe, i stedet for godkjenning fra alle medlemmene.\n * Sekvenserte godkjennelser hvor systemet henvender seg til alle godkjennerne i en konfigurert sekvens til en av dem gir en godkjennnelse. \nDu kan opprette prosessveiledninger for følgende oppgaver:\n * Katalogforespørsler\n * Endringsforespørsler\n * Katalogoppgaver\n * Endringsoppgaver process guide A process guide is an optional advanced approval engine that you select instead of the default approval rules. A process guide can use the following approval logic:\n * Any approvals in which the approval of any member of an approval group is required, rather than the approval of all members.\n * Sequenced approvals in which the system poles each approver in a configured sequence until one of them grants approval. \nYou can create process guides for the following operations:\n * Catalog Requests\n * Change Request\n * Catalog Tasks\n * Change Tasks
produkt I Sales Force Automation plugin-en, lagrer produkter detaljert informasjon om produkter og tjenester som tilbys. Produkter kan assosieres med konkurrerende produkter for å identifisere salgsmuligheter ved bytte av leverandør. product In the Sales Force Automation plugin, products store detailed information about the products or services offered. Products may be associated with competitor products to identify vendor replacement sales opportunities.
omfangssett Et omfangssett er en samling IP-områder, IP-adresser eller IP-nettverk som kan knyttes til en ServiceNow Discovery-tidsplan. Typisk bruk at omfangssett er for eksempel å definere alle adresserbare enheter som befinner seg på et spesifikt sted. range set A range set is a collection of IP ranges, IP addresses, or IP networks that you can assign to a ServiceNow Discovery schedule. A typical use of range sets is to define all the addressable devices in a specific location.
Orchestration (Orchestration, runbook-automatisering) Orchestration-automatisering automatiserer enkle eller komplekse flersystemsoppgaver som vanligvis blir utført manuelt. En Orchestration-prosess kan gå på tvers av alle ledelsesdisipliner og samhandle med alle typer infrastrukturelementer, for eksempel applikasjoner, databaser og maskinvare. Orchestration (Orchestration) Orchestration automates simple or complex multi-system tasks that are normally done manually. An Orchestration process can cross all management disciplines and interact with all types of infrastructure elements, such as applications, databases, and hardware.
oppføring En oppføring er en registrering i en databasetabell. record A record is an entry in a database table.
oppføringstilvirker En oppføringstilvirker lar kunder legge til informasjon i databasen gjennom å benytte serviceskatalogens front-ende. Dette er et brukervennlig alternativ til vanlig skjemagrensesnitt for ESS-brukere. record producer A record producer allows customers to add information to the database using the service catalog front end. It provides a user-friendly alternative to the regular form interface for ESS users.
referansefelt Et referansefelt henter data fra ulike tabeller. Referansefelt kan anvendes i en variabel som er separert fra kildefeltet med et punktum (punktumtilknytting). reference field A reference field draws data from a different table. Reference fields can appear in a variable separated from the source field by a dot (dot-walking).
referanseikon Et referanseikon viser tilpasningsbar informasjon om ulike felt i ServiceNow-skjemaer når du peker på ikonet. Referanseikoner vises på enkelte skjemaer og i alle listevisninger, og lar deg se forkortede versjoner av oppføringene. reference icon A reference icon displays customizable information about fields in ServiceNow forms when you point to the icon. Reference icons appear on some forms and in all list views, enabling you to view abbreviated versions of records.
referansekvalifikator Referansekvalifikatorer brukes til å filtrere data som kan velges i referansefeltet, enten ved å benytte autofullføringsstøtten eller klikke på forstørrelseglass-ikonet. reference qualifier Reference qualifiers are used to filter the data that is selectable for a reference field, using either the auto complete support or the magnifying glass lookup icon.
register Bruk registeret for å legge nye hendelser til databasen. Etter at du har opprettet en hendelse i forretningsreglene, må du registrere hendelsen før den kan brukes for e-postvarslinger. registry Use the registry to add a new event to the database. After you create an event in business rules, you must register the event before it can be used for email notification.
tilknyttet kobling Tilknyttede koblinger gir tilgang til ytterligere funksjoner fra skjemaer eller lister. Administratorer kan legge til relaterte koblinger ved hjelp av brukergrensesnittet. related link Related links provide access to additional functions from forms or lists. Administrators can add related links using UI actions.
relasjonstype En relasjonstype er en oppføring som definerer forholdet mellom to oppføringer. Dette kan være konfigurasjonselement-relasjonstyper, kunnskapsrelasjonstyper eller oppgaverelasjonstyper. relation type A relation type is a record that defines the relationship between two records. This may include CI relation types, Knowledge relation types, or Task relation types.
utgave En utgave er resultatet av programvareutvikling med tanke på å dekke kundenes behov. release A release is the result of a software development effort intended for customer use.
eksternt oppdateringssett Et eksternt oppdateringssett er et oppdateringssett som har blitt opprettet på en annen forekomst, og flyttet over via oppdateringskilden. remote update set A remote update set is an update set that has been created on another instance and brought over via the Update Source.
rapport En rapport er en grafisk fremstilling av data på plattformen. report A report is a graphical representation of data within the platform.
ressursutvalg Et ressursutvalg er en konfigurasjon på en ESX-server som definerer det maksimale antallet ressurser en virtuell maskinmal i utvalget kan bruke. Ved hjelp av en konfigurerbar egenskap, kan ressursutvalget utvides ved behov, dersom ESX-serveren har ytterligere disponible ressurser. resource pool A resource pool is a configuration on an ESX Server that defines the maximum number of resources that a virtual machine template in that pool can consume. A configurable property enables resource pools to expand when necessary if the ESX Server has additional resources to spare.
resultatstatus En resultatstatus avgjør videre trinn for ServiceNow Discovery etter forsøk på å matche identiteten til en enhet som har blitt oppdaget i nettverket med et konfigurasjonselement i CMDB. Resultatstatusen avgjør hvorvidt Discovery skal fortsette eller avslutte etter at den mottar svaret på spørringen. result state A result state is the path that ServiceNow Discovery takes after it attempts to match the identity of a device it has discovered in the network with a CI in the CMDB. The result state determines if Discovery continues or stops after it receives the answer to its query.
RFC (Request for Change, be om en endring) En RFC er en anmodning om å modifisere et spesifikt system, enten for å forbedre funksjonaliteten eller løse problemer. Dette omsluttes av ITIL-strukturen og implementeres i ServiceNow via ITIL-endringsadministrajon. RFC (Request for Change) A Request for Change is a request to modify a particular system, either to improve functionality or to fix problems. This is encompassed by the ITIL framework and is implemented in ServiceNow via ITIL Change Management.
risiko En risiko er mulige hendelser som kan føre til skade eller tap og kan påvirke evnen til å oppnå satte mål. En risiko måles ut i fra sannsynligheten for en trussel, et aktivums sårbarhet ovenfor denne trusselen og innvirkningen denne vil ha, dersom trusselen skulle finne sted. risk A risk is a possible event that could cause harm or loss or could affect the ability to achieve objectives. A risk is measured by the probability of a threat, the vulnerability of the asset to that threat, and the impact it would have if it occurred.
rolle En rolle er en kategori eller oppgave som er tildelt brukerne eller en gruppe brukere og som definerer tilgangsprivilegiene til ServiceNow-funksjonalitet. Alle grupper eller brukere som er tildelt en rolle, gis den samme systemtilgangen. Roller kan også inneholde andre roller. En kombinert rolle gis alle tilgangsrettighetene fra de kombinerte rollene. role A role is a category assigned to a user or group of users that defines access privileges to ServiceNow functionality. All groups or users assigned to a role are granted the same system access. Roles can also contain other roles; the combined role is granted all access rights from the contained roles.
tilbakerullingsaktivitet En tilbakerullingsaktivitet for arbeidflyt flytter behandlingen bakover til en spesifisert aktivitet i arbeidsflyten. En tilbakerullingsaktivitet kan benyttes for å stille en aktivitet som har blitt gjennomført tilbake til den opprinnelige statusen. rollback activity A rollback workflow activity moves processing backward to a specified activity in the workflow. A rollback activity can be used to reset an activity that has already executed back to its original state.
turnusliste En turnusliste i Group On-Call-rotasjonssystemet, er toppnivådefinisjonen av turnusvaktmønstre, personellister og varslingsregler for en gruppe. rota A rota in the Group On-Call Rotation application is the top level definition of on-call shift hour patterns, personnel lists, and notification rules for a group.
SaaS (Software as a Service, programvare som en tjeneste) SaaS leverer programvare som en tjeneste i stedet for som bare et produkt. I stedet for installasjon på lokale nettverk eller individuelle programvareinstallasjon, plasseres programvaren på en ekstern maskin og tilgang må tilrettelegges. ServiceNow leverer programvare på denne måten. SaaS (Software as a Service) SaaS provides software as a service rather than as an end product. Instead of local network or individual software installations, software is hosted on a remote machine and accessed as needed. ServiceNow provides software in this format.
tidsplanelement Et tidsplanelement er et spesifikt element knyttet til en planlagt jobb. schedule item A schedule item is a particular instance of a scheduled job.
planlagt jobb En planlagt jobb er en oppføring som utfører en spesifikk jobb regelmessig, i henhold til en tidsplan. Planlagte jobber kan generere og distribuere rapporter, generere oppføringer fra maler eller kjøre skript. scheduled job A scheduled job is a record that performs a given task regularly, based on a schedule. Scheduled jobs can generate and distribute reports, generate records from templates, or run a script.
omfang I Service Portfolio Management, refererer omfang til detaljerte tjenesteparametre som definerer begrensingene for en forretningstjeneste. scope In Service Portfolio Management, scope refers to the detailed service parameters that define the limits of a Business Service.
Scrum Scrum er en interaktiv og trinnvis struktur for prosjektadministrasjon og anvendes vanligvis i utviklingsmiljøer for programvarer. Scrum karakteriseres av korte utviklingssykluser, kalt sprint, hvor funksjoner utvikles, testes og lanseres. For mer informasjon om Scrum, sjekk SDLC Scrum Process Scrum Scrum is an iterative and incremental framework for project management mainly deployed in agile software development environments. Scrum is characterized by brief development cycles, called sprints, in which a feature is created, tested and released. For more information about Scrum see SDLC Scrum Process
Scrum-ansvarlig I Scrum-teamet, kontrollerer Scrum-ansvarlig at teammedlemmene fokuserer på å fullføre gjeldene sprint-oppgaver og at Scrum-prosessen utføres så problemfritt som mulig. Scrum master On a Scrum team, the Scrum master keeps team members focused on completing the stories in the current sprint and ensures that the Scrum process runs smoothly.
søkekjede Søkekjeder benyttes for å kunne gi søkeforslag i Zing tekstsøk. Søkekjedene genererer forslag ved å spore forekomster av lignende søk over tid. search chain Search chains are used to provide search suggestions in Zing Text Search. Search chains generate suggestions by tracking occurrences of similar searches, in order, over time.
søkeside En søkeside er en innholdsside som brukes til å vise søkeresultater. search page A search page is a content page used to display search results.
tjeneste En tjeneste er en applikasjon eller funksjon som utfører støtteoppgaver for forretningsapplikasjoner eller for plattformen. service A service is an application or feature that performs activities in support of either business applications or the platform.
tjenestekatalog En tjenestekatalog er det sentrale repositoriumet over varer og tjenester som IT-støtteavdelingen tilbyr brukerne. Brukerne kan be om varer og tjenester fra tjenestekatalogen direkte. Service Catalog The Service Catalog is the central repository of goods and services that your IT help desk provides for its users. Users can directly request these services and items from the Service Catalog.
Servicenivåavtale (SLA) Innen plattformen, er en servicenivåavtale (SLA) en definert regel som måler tiden som er brukt på en åpen oppgave. Etter en angitt tidsperiode, vil SLA-en eskalere prioriteringen for åpne oppgaver, fra normal til moderat, moderat til høy og fra høy til forfalt. Service Level Agreement (SLA) Within the platform, a Service Level Agreement (SLA) is a defined rule that measures the elapsed time of an open task. After a set period of time, the SLA promotes the open task an escalation level, from Normal to Moderate, Moderate to High, and High to Overdue.
Servicenivåkontrakt Innen plattformen, er en servicenivåkontrakt en definert hovedkategori som kontrollerer en eller flere SLA-er. Ved å knytte en servicenivåkontrakt til en spesifikk hendelse, finner man servicenivåavtalen som egner seg best. Service Level Contract Within the platform, a Service Level Contract is a defined master class that controls one or more SLAs. Assigning a Service Level Contract to a particular incident will help find the most appropriate SLA.
hurtigavspørring Hurtigavstemming er metoden leseren bruker for å få informasjon fra serveren for å sende direktemeldinger i Chat. Ved hjelp av hurtigavstemming, kan leseren sende spørringer til serveren i faste intervaller, som definert i egenskapen glide.short_poll_delay. Eksempel: åpne en ny spørring hvert 1000 millisekund, motta et umiddelbart (og muligens tomt) svar eller å lukke forbindelsen. short polling Polling is the method by which the browser gets information from the server to send instant messages in Chat. With short polling, the browser sends a request to the server in fixed intervals as defined by the glide.short_poll_delay property. For example, open a new request every 1000 milliseconds, receive an immediate (possibly empty) response, and close the connection.
startside for området En startside for området er en innholdsside som vises brukeren først når de går inn på et innholdsområde. site entry page A site entry page is a content page designed to be displayed to the user upon first arriving at a content site.
dobbel grensesnittkolonne En dobbel grensesnittkolonne er en dobbel grensesnittkolonne som brukes til å velge flere elementer samtidig fra et utvalg elementer. slushbucket A slushbucket is a double column interface for choosing multiple selections from an available pool of items.
sosial IT Sosial IT er bruk av teknologi for sosiale medier (f.eks. direktemeldinger og mikroblogging) for å forbedre IT-driften. social IT Social IT is the use of social media technology (such as instant messaging and microblogging) to enhance IT operations.
redigeringsmodus for regneark Redigeringsmodus for regneark, eller ruteredigering, lar brukere modifisere data i en listevisning ved hjelp av tastaturnavigasjon - omtrent som å fylle ut data i et regneark. Administratorer kan aktivere redigeringsmodus for lister i regneark ved å sette egenskapene til glide.ui.list_edit_grid til Sant. spreadsheet edit mode Spreadsheet edit mode, or grid editing, allows users to modify data in list view using keyboard navigation, similar to entering data in a spreadsheet. Administrators can enable spreadsheet edit mode for lists by setting the glide.ui.list_edit_grid property to true.
sprint I Scrum, er en sprint en kort, fastsatt tidsamme for sykluser med et omfang som kan tilpasses og er utviklet for å raskt håndtere endringer i utviklingsbehov. sprint In Scrum, a sprint is a short, fixed schedule of cycles with adjustable scope, designed to address rapidly changing development needs.
statisk HTML-blokk En statisk HTML-blokk er en innholdsblokk som gjengir HTML på en innholdsside. static HTML block A static HTML block is a content block that renders HTML within a content page.
inventarregel Inventarregler er definerte kriterier for når inventaret av et spesifikt aktivum på lager når en definert nedre terskel, og det er nødvendig å overføre enheter fra andre lagre eller bestille flere enheter. stock rule Stock rules are defined criteria stating that when inventory of a particular asset in a stockroom reaches a specified threshold, a certain number should either be transferred from another stockroom or ordered from a vendor.
lager Et lager er stedet hvor aktiva oppbevares. stockroom A stockroom is a place where assets are stored.
stopp-ord Stopp-ord er vanlige ord som ikke er indeksert fordi de ikke har noen mening i søkeresultater. Artikler, bindeord, personlige pronomen og preposisjoner er eksempler på aktuelle stopp-ord i Zing tekstsøk. stop word Stop words are common words that are not indexed because they are not meaningful in search results. Articles, conjunctions, personal pronouns, and prepositions are examples that may be configured as stop words for Zing text search.
historie En historie, eller brukerhistorie, er et kort sammendrag av produktkrav eller en kundes forretningsundersøkelse som brukes i Scrum-metoden for rask programvareutvikling. Vanligvis er historier beskrevet på en enkel måte, slik at leserne forstår hva programvaren skal brukes til. story A story, or user story, is a brief statement of a product requirement or a customer business case that is used in the Scrum method of agile software development. Typically, stories are expressed in plain language to help the reader understand what the software should accomplish.
historiepunkt Historiepunkter i Scrum er vilkårlige målinger av innsatsen (ikke nødvendigvis tiden) som er nødvendig for å fullføre en historie, basert på beregninger fra medlemmer av Scrum-teamet. story point Story points in Scrum are arbitrary measurements of the effort (not necessarily the time) required to complete a story, based on the estimates of Scrum team members.
Summary Set En Summary Set-tabell [sys_report_summary] inneholder midlertidig den nødvendige informasjonen for å gjengi et diagram. Denne tabellen aktiveres av Custom Charts-plugin-en. Summary Set The Summary Set [sys_report_summary] table temporarily holds the necessary information for rendering a chart. This table is enabled by the Custom Charts plugin.
støttede utgaver Alle ServiceNow-versjoner støttes med oppdateringer og hurtigreparasjoner for to sykluser med funksjonsversjoner. supported release All ServiceNow releases are supported with patches and hotfixes for two feature release cycles.
merket ord Merkede ord er ord som er markert med et hash-symbol (#) i Live Feed-meldinger. Merkede ord er en metode for å kategorisere nøkkelord eller temaer for å forbedre søkeresultater. tag Tags are words marked with a hash (#) symbol in Live Feed messages. Tags are a way to categorize messages by keyword or topic for improved search results.
oppgave En oppgave [oppgave] er en av hovedtabellene som gis i basesystemet. Den har en rekke standardfelter som brukes i hver av tabellene som utvides, for eksempel hendelses- eller problemtabellene. task Task [task] is one of the core tables provided in the base system. It provides a series of standard fields used on each of the tables that extend it, such as the Incident and Problem tables.
profil En profil er en gruppering av stilark i innholdsadministrasjonssystemet. theme A theme is a grouping of style sheets in the Content Management System.
sporet tilpassing Sporede tilpassinger er tilpassinger til tabeller som oppføres i oppdateringssett. tracked customization Tracked customizations are customizations to tables which are recorded into update sets.
omformingskart Et omformingskart matcher felt fra et importsett med felt i en enkeltmålstabell. Et enkelt importsettfelt kan tilordnes flere felter i måltabellen. Når man oppretter et omformingskart, kan automap-funksjonen brukes til å matche felt, eller skripting kan benyttes for avansert logikk. Så snart det har blitt definert, kan et omformingskart brukes om igjen, og flere omformingskart (for en spesifikk tabell hver) kan anvendes i et importsett i den rekkefølgen man angir. transform map A transform map matches fields from an import set to fields in a single destination table. A single import set field can be mapped to multiple fields in the destination table. When creating a transform map, the automap feature can be used to match fields, or scripting can be used for advanced logic. Once defined, a transform map can be reused, and multiple transform maps (each for a specific table) can be applied to an import set in the order you specify.
trevelger En trevelger er et navigasjonsverktøy for å velge fra hierarkiske lister. tree picker A tree picker is a navigational tool for selecting from hierarchical lists.
UAC (User Account Control, brukerkontokontroll) UAC er en sikkerhetsfunksjon som begrenser antall tillatelser for ikke-administrative brukere for en gitt programvare. Denne funksjonen er inkludert i nyere Microsoft Windows-operativsystemer og kan påvirke adferden til plugin-en til MIS-serveren. UAC (User Account Control) UAC is a security feature that limits the permissions of a particular software for non-administrative users. This feature is included in modern Microsoft Windows operating systems and can affect the behavior of the MID Server plugin.
grensesnitthandling En grensesnitthandling er et pop-opp-menyalternativ som lar deg tilføye en oppføring i en tabell, basert på informasjonen fra en oppføring i en annen tabell. Du kan for eksempel opprette en ny endringsoppføring direkte fra en problem-oppføring. UI action A UI action is a pop-up menu selection that enables you to create a record in a table based on the information from a record in another table. For example, you can create a new Change record directly from an existing Problem record.
grensesnittmakro En grensesnittmakro er et Jelly-skript som kan gjenbrukes og som kan anvendes fra en grensesnittside. UI macro A UI macro is a reusable Jelly script that can be called from a UI page.
oppdateringssett Et oppdateringssett er en gruppe egentilpassinger som har blitt utført av en kunde på forekomster, og som kan overføres til en annen forekomst. Når en oppdatering utføres på en forekomst, vil endringen automatisk tilføyes det gjeldende oppdateringssettet. Det kan kun finnes ett sett gjeldende oppdateringssett til en hver tid. update set An update set is a collection of customizations made by a customer to their instance that can be transferred to another instance. When an update is made to the instance, the change is added automatically to the current update set. There can be only one current update set at a time.
oppdateringssettvelger En oppdateringssettvelger er en rullegardinmeny i topptekstlinjen for forekomster for valg av hvilke oppdateringssett egentilpassinger utført av den gjeldende brukeren skal grupperes i. update set picker The update set picker is a drop-down choice list in the instance header bar that selects which update set customizations made by the current user will be grouped in.
oppdateringskilde En oppdateringskilde er en ServiceNow-forekomst som den gjeldende forekomsten har hentet oppdateringssett fra. update source An update source is a ServiceNow instance that the current instance can pull update sets from.
URL-suffiks En URL-suffiks definerer URL-adressen til en innholdsside i innholdsadministrasjonssystemet. Både innholdsområder og innholdssider kan ha sine egne URL-suffikser, og de blir generert i følgende format: <bane til forekomst> + /<områdesuffiks> + /<sidesuffiks> + .do URL suffix A URL suffix defines the URL of a content page within the Content Management System. Both Content Sites and Content Pages have their own URL suffixes, and are generated in the format: <path to your instance> + /<site suffix> + /<page suffix> + .do
valideringsskript Et valideringsskript kontrollerer formateringen av brukerinndata til datafelt og viser en feilmelding for syntaksbrudd. Du kan for eksempel opprette et skript som fremtvinger riktig formatering av en e-postadresse som skrives inn av en bruker. validation script A validation script controls the formatting of user input into data fields and displays an error message for syntax violations. For example, you can create a script that enforces the proper formatting of an email address entered by a user.
variabelsett Et variabelsett er en modulær enhet av variabler som kan deles mellom flere katalogelementer. Definer et variabelsett en gang, og det kan brukes flere steder. variable set A variable set is a modular unit of variables that can be shared between catalog items. Define a variable set once and use it in multiple places.
tempodiagram I Scrum, viser et tempodiagram hvor mye innsats (i poenger) et team kan håndtere i en sprint, målt over tid. Denne utregningen bistår Scrum-ansvarlig å anslå hvor mye teamet kan håndtere i fremtidige sprinter. velocity chart In Scrum, a velocity chart shows how much effort (in points) a team can handle in one sprint, measured over time. This calculation helps the Scrum master predict how much load a team can handle in future sprints.
visning En visning er en lagret versjon av en personlig tilpasset skjema eller liste. Visninger lar brukerne raskt vise frem det samme skjemaet eller listen på flere måter. Administratorer kan opprette tilpassede visninger. view A view is a saved version of a personalized form or list. Views enable users to quickly display the same form or list in multiple ways. Administrators can create custom views.
arbeidsflytaktivitet Arbeidsflytaktiviteter er individuelle handlinger arbeidsflyten utfører mens den kjører. Dette kan innebære (men er ikke begrenset til) å utføre skript, manipulere oppføringer, vente i en angitt tidsperiode eller logge hendelser. workflow activity Workflow activities are the individual actions the workflow performs as it runs. This can include (but is not limited to) performing scripts, manipulating records, waiting for a set period of time, or logging an event.
arbeidsflytfelt Et arbeidsflytfelt i en oppgaveoppføring lagrer og viser plasseringen av oppgaveoppføringen i arbeidsflyten. workflow field A workflow field in a task record stores and displays the location of the task record in the workflow.
Was this article helpful?
Yes, I found what I needed
No, I need more assistance