Glossary of Terms/Polish

From ServiceNow Wiki
Home > Get Started > Glossaries > Glossary of Terms/Polish
Jump to: navigation, search
Glossary
Glossary of Acronyms
Glossary of Terms
ITIL Glossary

Localized Term Localized Definition English Term English Definition
konto W dodatku Automatyzacja Działu Sprzedaży konta reprezentują firmy będące kandydatami do sprzedaży lub klientami. account In the Sales Force Automation plugin, accounts represent companies that are sales prospects or customers.
lista kontroli dostępu (ACL) Lista kontroli dostępu definiuje za pośrednictwem zakresu adresów IP urządzenia, do których może uzyskiwać dostęp i które może skanować usługa Discovery. List ACL można używać do ustanawiania lub pomijania ograniczeń dostępu dla określonych systemów. List ACL można używać do ustanawiania lub pomijania ograniczeń dostępu w niektórych systemach. ACL (Access Control List) An access control list defines via a range of IP address which devices can be accessed and scanned using Discovery. These can be used to establish or bypass access restrictions on certain systems.
działanie W dodatku Automatyzacji Działu Sprzedaży działania służą do śledzenia czynności powiązanych ze sprzedażą, takich jak wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne lub spotkania. Działania mogą być powiązane z kontaktem, kontem lub możliwością. activity In the Sales Force Automation plugin, activities track sales-related actions, such as email messages, phone calls, or meetings. Activities may be associated with a contact, account, or opportunity.
koligacja Koligacja to powiązanie komputera lub urządzenia sieciowego z jego poświadczeniami ustanowione przez aplikację Discovery lub Automatyzację Orchestration na platformie ServiceNow. Po dopasowaniu urządzenia do jego poświadczeń relacja jest zapisywana w tabeli bazy danych i te poświadczenia są używane do kierowania zapytań do urządzenia w kolejnych operacjach odnajdowania i działaniach przepływu pracy affinity Affinity is the association of a computer or network device to its credentials as established by ServiceNow Discovery or Orchestration. Once a device is matched with its credentials, the relationship is written to a database table, and those credentials are used to query the device in subsequent discoveries and Workflow activities
agent Agent to nazwa systemu zewnętrznego (integracja), który zapisuje komunikaty w tabeli kolejki [ecc_queue]. Na przykład nazwa agenta dla serwera MID ma format mid.server.xxx, gdzie xxx to nazwa konkretnego serwera MID. agent An agent is the name of an external system (integration) that writes messages to the Queue [ecc_queue] table. For example, the agent name for a MID Server is in the format mid.server.xxx, where \xxx\ is the name of a particular MID Server.
reguła alokacji Reguły alokacji definiują sposób przetwarzania każdej linii wydatków w celu wygenerowania jednego lub kilku rekordów alokacji wydatków. Warunki reguły są definiowane na podstawie danych ze źródła linii wydatku. allocation rule Allocation rules define how to process each expense line to generate one or more expense allocation records. Rule conditions are defined based on data from the expense line source.
jednostka alokacji Jednostka alokacji służy do śledzenia całkowitej pojemności usługi biznesowej, a także liczby jednostek konsumowanych według definicji w rekordach relacji elementu konfiguracji z centrum kosztów allocation unit An allocation unit tracks the total capacity of a business service as well as the number of units being consumed as defined by the CI Cost Center Relationship records
nawigator aplikacji Nawigator aplikacji to pasek nawigacji w lewej części strony, w którym jest wyświetlana lista aplikacji i modułów. application navigator The application navigator is a navigation bar on the left side of the page that displays a list of applications and modules.
zatwierdzanie Zatwierdzanie to zadanie w przepływie pracy, które wymaga akcji (zatwierdzenia lub odmowy) wykonanej przez użytkownika lub grupę użytkowników, aby przepływ pracy mógł być kontynuowany. approval An approval is a task within a workflow that requests an action (approval or denial) from a user or user group before the workflow continues.
reguła zatwierdzania Reguły zatwierdzania to skonfigurowane kroki wymagane w celu zatwierdzenia dotyczącego wniosku o usługę lub zamówienia z katalogu. approval rule Approval rules are the configured steps required to approve a service or catalog request.
zasób Zasób to dowolny sprzęt, oprogramowanie lub materiał eksploatacyjny znajdujący się w środowisku biznesowym. Zasoby dostawcy usług obejmują wszystko, co może mieć wkład w świadczenie usługi. asset An asset is any hardware, software, or consumable found in the business environment. Assets of a service provider include anything that could contribute to the delivery of a service.
klasa zasobów Klasa zasobów to grupa zasobów zapisanych w tej samej tabeli bazy danych (Asset [alm_asset] lub tabel, które ją rozszerzają). Na platformie ServiceNow domyślne klasy zasobów to sprzęt, oprogramowanie i materiały eksploatacyjne. Jeśli dla konkretnej grupy zasobów domyślne klasy zasobów są nieodpowiednie, można utworzyć niestandardową klasę zasobów. asset class An asset class is a group of assets all stored in the same database table (the Asset [alm_asset] table or a table that extends it). In ServiceNow, the default asset classes are hardware, software, and consumables. If the default classes are not appropriate for a specific group of assets, a custom asset class can be created.
lista zadań Lista zadań to w środowisku programowania zwinnego Scrum uporządkowana lista historii, nad którymi członkowie zespołu będą pracować w danym cyklu (przebiegu). W procesie Scrum używane są trzy listy zadań: produkt, wydanie i przebieg. backlog A backlog in the Scrum agile development environment is an ordered list of stories that team members agree will be worked on in a sprint. The Scrum process uses three backlogs: product, release, and sprint.
ramka baneru Ramka baneru to obszar na górze każdej strony, który zawiera logo platformy oraz podstawowe opcje nawigacji globalnej. banner frame The banner frame is the portion across the top of every page that contains the platform's logo and basic global navigation choices.
klasa bazowa Klasa bazowa to tabela, która jest rozszerzona, ale nie rozszerza żadnych innych tabel. base class A base class is a table which is extended but does not extend any other tables.
stan odniesienia Stan odniesienia elementu konfiguracji to obraz elementu konfiguracji widocznego w danym systemie w swojej podstawowej formie. Wszystkie zmiany wprowadzone w elemencie konfiguracji od czasu utworzenia obrazu są wyświetlane na formularzu elementu konfiguracji jako zmiany atrybutów podstawowych. Podczas tworzenia stanu odniesienia przechwytywane są atrybuty elementu konfiguracji wraz z relacjami pierwszego poziomu dla tego elementu konfiguracji. Wszelkie zmiany podstawowego elementu konfiguracji lub dowolnego pokrewnego elementu konfiguracji będą przechwytywane i wyświetlane. baseline A CI baseline is a snapshot of a configuration item as it appears in your system in its basic form. All the changes that you make to that configuration item since the snapshot was created are displayed on the CI form as basic attribute changes. When a baseline is created, the attributes of the CI are captured as well as all first level relationships for the CI. Any changes to the base CI or to any related CI will be captured and displayed.
podstawowy zestaw aktualizacji Podstawowy zestaw aktualizacji to zestaw aktualizacji, który przechwytuje wszystkie dostosowania wprowadzone przed zainstalowaniem dodatku z zestawami aktualizacji systemu. baseline update set A baseline update set is an update set that captures all of the customizations before the System Update Sets Plugin was installed.
okres bez zmian Okres bez zmian to harmonogram definiujący przedział czasu, w którym nie należy przeprowadzać zmian. Jest on używany przez dodatek Detektor kolizji w zarządzaniu zmianami do wykrywania zmian pozostających w konflikcie. blackout window A blackout window is a schedule that defines a period of time in which no changes should be performed. Used by the Change Management Collision Detector Plugin to detect conflicting changes.
ścieżka z filtrami Ścieżka z filtrami to seria filtrów wyświetlanych jako łącza u góry listy rekordów. Kliknięcie pojedynczego elementu ścieżki powoduje wyświetlenie innego widoku. breadcrumbs Breadcrumbs are a series of filters displayed as links at the top of the record list. Click the individual elements of the path to see a different view.
model złożony Model złożony to model, który składa się z modeli indywidualnych. Na przykład laptopa, drukarkę, klawiaturę i mysz można połączyć w jeden model złożony. bundled model A bundled model is a single model comprised of individual models. For example, a laptop, printer, keyboard, and mouse can be combined in a single, bundled model.
wykres malejący Wykres malejący jest używany przez osoby o statusie Scrum Master (Mistrz SCRUM) w środowisku programowania zwinnego do przedstawiania idealnego postępu w cyklu (przebiegu) w porównaniu z faktycznym postępem. burn down chart The burn down chart is used by Scrum masters in an agile development environment to view ideal sprint progress against actual sprint progress.
reguła biznesowa Reguła biznesowa to fragment kodu JavaScript skonfigurowany do uruchamiania po wstawieniu, zaktualizowaniu lub usunięciu rekordu, a także podczas wykonywania zapytania w odniesieniu do tabeli. Uruchomienie reguły biznesowej można ustawić przed wystąpieniem akcji w bazie danych lub po jej wystąpieniu. W przypadku zapytania reguła biznesowa powinna zostać uruchomiona przed operacją w bazie danych, aby dane zwracane do użytkownika odpowiadały jego uprawnieniom systemowym (roli użytkownika). Typowa reguła biznesowa może wykonywać skrypt po zaktualizowaniu przez użytkownika incydentu lub podwyższeniu (eskalacji) priorytetu żądania zmiany. business rule A business rule is a piece of JavaScript configured to run when a record is inserted, updated, or deleted, or when a table is queried. A business rule can be set to run before or after the database action has occurred. In the case of a query, the business rule should run before the database operation, so that the data returned to the user is appropriate to his system privileges (user roles). A typical business rule might execute a script after a user updates an incident or escalates the priority of a change request.
usługa biznesowa Usługa biznesowa to usługa (na przykład poczta elektroniczna lub elektroniczne wiadomości błyskawiczne) świadczona na rzecz klientów przez jednostki biznesowe i wspierana przez infrastrukturę informatyczną elementów konfiguracji (CI). business service A business service is a service (such as email or electronic messaging) delivered to customers by business units that is supported by an IT infrastructure of configuration items (CI).
mapa zarządzania usługą biznesową (mapa BSM) Mapa BSM to graficzna reprezentacja elementów konfiguracji (CI) w systemie i ich wzajemnych relacji. Business Service Management (BSM) map A BSM map is a graphical display of the configuration items (CI) within a system and their relationships to one another.
zdolność Zdolności serwera MID definiują jego konkretne funkcje w zakresie adresów IP. Domyślna funkcjonalność pozwala administratorowi wybrać konkretne zdolności (na przykład SSH, SNMP, PowerShell) dla sond uruchamianych przez każdy serwer MID. capability MID Server capabilities define the specific functions of a MID Server within an IP address range. The default functionality enables an administrator to select specific capabilities (for example, SSH, SNMP, PowerShell) for the probes launched by each MID Server.
pozycja katalogowa Pozycja katalogowa to dowolna unikatowa pozycja lub usługa w katalogu usług, którą może zamówić użytkownik końcowy. Aby określić sposób pozyskiwania pozycji katalogowej, osobę, która nad nią pracuje, lub sposób dostarczania, należy powiązać pozycję z planem realizacji katalogu usług. catalog item A catalog item is any unique item or service in the Service Catalog that can be ordered by the end user. To specify how a catalog item is procured, who works on it, or how it is delivered, the item must be tied to a Service Catalog execution plan.
zmiana Zmiana to dodanie, zmodyfikowanie lub usunięcie czegokolwiek, co może mieć wpływ na usługi informatyczne. change A change is the addition, modification or removal of anything that could have an effect on IT services.
dodatek Detektor kolizji w zarządzaniu zmianą Dodatek Detektor kolizji w zarządzaniu zmianą umożliwia wykrycie konfliktu planowanych zmian z innymi zmianami lub innych problemów dotyczących planowania. Change Management Collision Detector plugin The Change Management Collision Detector plugin provides the ability to detect whether planned changes conflict with other changes or have other scheduling issues.
czynność czatu Czynności czatu to dodatkowe pozycje widoczne w menu okna czatu (wymagany jest dodatek Czat). chat action Chat actions are additional items that appear in the chat window menu (requires the Chat plugin).
kolejka czatu Kolejki czatu definiują harmonogramy, personel obsługi i komunikaty systemowe na potrzeby czatu z centrum pomocy (wymagany jest dodatek Czat). chat queue Chat queues define the schedules, support staff, and system messages for help desk chat (requires the Chat plugin).
agent kolejki czatu Agenci kolejki czatu to personel centrum obsługi zapewniający obsługę kolejki czatu z centrum pomocy (wymagany jest dodatek Czat). Aby móc obsługiwać konkretną kolejkę, użytkownik musi należeć do grupy przypisania dla tej kolejki. chat queue agent Chat queue agents are Service Desk staff who provide support for a help desk chat queue (requires the Chat plugin). To support a particular queue, a user must be a member of the assignment group for the queue.
element konfiguracji (CI) Element konfiguracji (CI) to dowolny komputer, urządzenie lub element oprogramowania w bazie danych zarządzania konfiguracją (CMDB). Rekord elementu konfiguracji zawiera wszystkie niezbędne dane, w tym dotyczące producenta, dostawcy i położenia. CI (configuration item) A CI (configuration item) is any computer, device, or piece of software in the CMDB. A CI's record includes all relevant data, such as manufacturer, vendor, or location.
relacja elementu konfiguracji z centrum kosztów Relacja elementu konfiguracji z centrum kosztów to rekord wiążący centrum kosztów z usługą biznesową i liczbą zużywanych przez nią jednostek. Służy do obliczania liczby alokowanych jednostek w celu zaktualizowania rekordu jednostek alokacji. CI cost center relationship A CI cost center relationship is a record associating a cost center to a business service that it consumes and the number of units it uses. This is used to calculate the number of allocated units to update the allocation unit record.
karta oceny elementu konfiguracji Karta oceny elementu konfiguracji reprezentuje kolekcję powtarzalnych kosztów elementu konfiguracji powiązanych z kolekcją elementów konfiguracji. Karty oceny są zwykle zaprojektowane w odniesieniu do określonego modelu kosztów. Przykładem może być konkretny model serwera działający w centrum przetwarzania danych w Nowym Jorku. Powiązane koszty mogą być inne niż w przypadku tego samego modelu serwera działającego w centrum przetwarzania danych w Londynie. Każdy model miałby osobną kartę oceny. CI rate card A CI rate card represents a collection of recurring CI Costs associated with a collection of configuration items. Rate cards are usually designed around a certain cost model. An example might be a certain model server running in the New York data center. The costs associated could be different than the same server model running in the London data center. Each model would have a separate rate card.
klasa Klasa to tabela rozszerzająca inną tabelę lub rozszerzana przez inną tabelę. class A class is a table that extends or is extended by another table.
przeklikiwanie Przeklikiwanie to właściwość, która umożliwia użytkownikom otwieranie występującego w odnośniku rekordu w bieżącym oknie. Ikony odnośników domyślnie umożliwiają przeklikiwanie. Administratorzy mogą również włączyć ikony wyskakujące, które otwierają występujący w odnośniku rekord w innym oknie. clickthrough Clickthrough is a property that allows users to open a referenced record in the current window. Reference icons allow clickthrough by default. Administrators may also enable pop-up icons, which open a referenced record in another window.
skrypt klienta Skrypt klienta to kod JavaScript utworzony w celu uruchomienia w przeglądarce klienta. Platforma ServiceNow obsługuje następujące typy skryptów:\n* onLoad() -- Uruchamiany podczas ładowania formularza\n* onChange() -- Uruchamiany, gdy konkretny widget zmienia wartość\n* onSubmit() -- Uruchamiany podczas wysyłania formularza client script A client script is a JavaScript you create to run in the client browser. ServiceNow supports the following script types:\n* onLoad() -- Runs when a form is loaded\n* onChange() -- Runs when a particular widget changes value\n* onSubmit() -- Runs when a form is submitted
klon Klon to obraz produkcyjnej instancji platformy ServiceNow używany do odświeżania środowisk testowych lub programistycznych. clone A clone is a snapshot of your production ServiceNow instance that you use to refresh your test or development environments.
klaster Klaster to instancja platformy ServiceNow złożona z co najmniej dwóch węzłów: przynajmniej jednego węzła interfejsu, do którego są kierowane wszystkie żądania użytkowników z przeglądarki, i węzłów roboczych, które obsługują odrębne operacje, takie jak sondy aplikacji Discovery. Klaster może istnieć na jednym komputerze fizycznym lub na osobnych komputerach. Wszystkie węzły w klastrze wskazują tę samą bazę danych i mają ten sam identyfikator instancji. cluster A cluster is a ServiceNow instance comprised of two or more nodes: one or more interface nodes, to which all user requests from the browser are directed, and worker nodes that handle discrete operations, such as Discovery probes. A cluster can exist on the same physical machine or on separate machines. In a cluster, all the nodes point to the same database and have the same instance ID.
baza danych zarządzania konfiguracją (CMDB) Baza CMDB to baza danych elementów konfiguracji (CI) i ich relacji w obrębie sieci danej organizacji. CMDB (Configuration Management Database ) A CMDB is a database of the configuration items (CI) and their relationships within an enterprise's network.
koalescencja Koalescencja to metoda, przy użyciu której zestawy danych importowanych mogą aktualizować istniejące rekordy w docelowej tabeli produkcyjnej, zamiast po prostu wstawiać nowe rekordy. Po skonfigurowaniu koalescencji dla pola aplikacja zestawu danych importowanych próbuje dopasować wartość źródłową do wartości docelowej istniejącej obecnie w tabeli produkcyjnej w celu jej aktualizacji. Jeśli wartość źródłowa nie będzie zgodna, zostanie utworzony nowy rekord. coalescence Coalescence is the method by which import sets may update existing records in a destination production table, rather than simply inserting new records. When coalescence is configured for a field, the import set application attempts to match the source value to the currently existing target value on a production table for updating. If the source value does not match, a new record is created.
kolizja Kolizja występuje wtedy, gdy przychodząca aktualizacja klienta dotyczy tego samego obiektu co nowsza lokalna aktualizacja klienta. To, czy przychodząca aktualizacja klienta zostanie zastosowana, określa podgląd zestawów aktualizacji systemu. collision A collision is when an incoming customer update in an update set applies to the same object as a newer local customer update. The System Update Sets Preview determines whether or not the incoming customer update is applied.
kreator warunków Kreator warunków konstruuje instrukcję warunku z szeregiem kontekstowo wygenerowanych pól. Kreatory warunków są używane w wielu aplikacjach, takich jak filtry, administrowanie ankietami i administrowanie kontrolą dostępu. condition builder A condition builder constructs a condition statement with a series of contextually generated fields. Condition builders are used in many applications, such as filters, survey administration, and access control administration.
strona konfiguracji Strona konfiguracji to moduł w systemie zarządzania zawartością, który ustawia globalne wartości domyślne dla stron i witryn zawartości. configuration page The configuration page is the module within the Content Management System that sets the global defaults for content pages and sites.
konflikt Konflikt to rekord generowany przez dodatek Detektor kolizji w Zarządzaniu Zmianami, gdy planowana zmiana nakłada się z innymi zmianami lub jest niepoprawnie zaplanowana z innego powodu. Rekordy konfliktu opisują typ konfliktu oraz elementy lub harmonogramy pozostające w konflikcie. conflict A conflict is a record generated by the Change Management Collision Detector Plugin when a scheduled change overlaps with other changes, or is otherwise improperly scheduled. Conflict records detail the type of conflict and what items or schedules were in conflict.
zasób eksploatacyjny Zasób eksploatacyjny to zasób śledzony jakościowo, który może być przesyłany w ilościach większych niż zero. Niektóre szczegóły nie są śledzone, na przykład wszystkie miejsca, w których znajduje się dany zasób eksploatacyjny. Przykłady zasobów zarządzanych często jako zasoby eksploatacyjne to ołówki, krzesła i podstawki pod monitory. consumable asset A consumable asset is an asset that is tracked qualitatively and can be transferred in quantities greater than zero. Some details are not tracked, such as all locations where the consumable is installed. Examples of assets that are often managed as consumables include pencils, chairs, and monitor stands.
osoba kontaktowa Kontakty w dodatku Automatyzacja Działu Sprzedaży reprezentują osoby kontaktowe w zakresie sprzedaży w firmach. Kontakt jest połączony z kontem i dlatego jest przypisany do przedstawiciela handlowego dla danego konta. contact In the Sales Force Automation plugin, contacts represent sales contacts at companies. A contact is linked to an account and hence is assigned to the sales representative for the account.
blok zawartości Blok zawartości to element, który można dodać do strony głównej lub do strony zawartości, i który zawiera zawartość o zdefiniowanej formie, na przykład statyczny kod HTML, raport lub listę. content block A content block is an item that can be added to a homepage or a content page, and which contains a defined form of content such as static HTML, a report, or a list.
ramka zawartości Ramka zawartości to główny obszar podstawowego interfejsu użytkownika. Ramka zawartości wyświetla strony, do których przechodzi użytkownik. content frame The content frame is the main area of the primary user interface. The content frame displays pages to which a user navigates.
łącze do zawartości Łącze do zawartości to rekord w tabeli Content Link[content_link], który zawiera adres URL używany przez bloki list do generowania listy łączy zamiast listy rekordów. content link A content link is a record on the Content Link [content_link] table that contains a URL, used by list blocks to generate a list of links rather than a list of records.
System Zarządzania Zawartością System Zarządzania Zawartością to aplikacja udostępniająca funkcjonalność tworzenia graficznego interfejsu w formie portalu użytkowników. Content Management System The Content Management System is a plugin that provides functionality for creating branded front-ends for an instance.
strona zawartości Strona zawartości to strona sieci Web wygenerowana przez System Zarządzania Zawartością. content page A content page is a web page generated by the content management system.
witryna zawartości Witryna zawartości to szereg stron zawartości zgrupowanych pod tym samym podstawowym adresem URL i skierowanych do tej samej grupy użytkowników. content site A content site is a series of content pages grouped together with the same base URL, aimed at the same group of users.
typ zawartości Typ zawartości to seria definicji sterujących blokami list. content type A content type is a series of definitions that control list blocks.
kontrakt Kontrakty w w aplikacji Automatyzacja Działu Sprzedaży służą do zarządzania rekordami sprzedaży produktów lub usług. Kontrakty mogą mieć ograniczone ramy czasowe, śledzić specyficzne informacje z okresu po sprzedaży i identyfikować możliwości odnowienia. contract In the Sales Force Automation plugin, contracts manage sales records for products or services. Contracts may have a limited time frame, track specific post-sale details, and identify renewal opportunities.
zarządzanie relacjami z klientami (CRM) Zarządzanie relacjami z klientami to strategia zarządzania mająca na celu zapewnienie mocnych relacji między klientem i dostawcą przy minimalizacji kosztów i wykorzystaniu dostępnej technologii. Na platformie ServiceNow ta funkcjonalność jest obsługiwana poprzez dodatek Automatyzacja Działu Sprzedaży. CRM (Customer Relationship Management) CRM is a management strategy to ensure a strong client-provider relationship while minimizing costs and taking advantage of available technology. This is supported in ServiceNow through the Sales Force Automation plugin.
bieżące wydanie Klienci mogą aktualizować instancje do bieżącego wydania platformy ServiceNow. current release Customers can upgrade instances to a current ServiceNow release.
bieżący zestaw aktualizacji Bieżący zestaw aktualizacji to zestaw aktualizacji wybrany przy użyciu selektora zestawu aktualizacji. Dostosowania wprowadzone przez użytkownika zostaną dodane do bieżącego zestawu aktualizacji tego użytkownika. current update set A current update set is an update set that has been selected using the update set picker. Customizations made by a user will be added to the user's current update set.
aktualizacja klienta Aktualizacja klienta to rekord w tabeli aktualizacji klientów [sys_update_xml], w której poszczególne dostosowania klienta są przechowywane jako kod XML z zapisaną zmianą. Aktualizacje klienta służą do ochrony dostosowań w procesie aktualizacji, a zestawy aktualizacji systemowych umożliwiają zgrupowanie aktualizacji klienta w zestawy aktualizacji i przenoszenie ich od instancji do instancji. customer update A customer update is a record on the Customer Updates [sys_update_xml] table which stores an individual customer customization as an XML storing the change. Customer updates are used to protect customizations during the update process, and the System Update Sets allows grouping customer updates into update sets and moving them from instance to instance.
tablica wskaźników Tablica wskaźników to kolekcja list, wykresów i innych elementów zawartości, które są automatycznie odświeżane. dashboard A dashboard is a collection of lists, graphs, charts, or other content items that automatically refresh.
źródło danych Źródłem danych może być plik lub połączenie Java Database Connectivity (JDBC). Źródła danych służą do tworzenia zestawu danych importu, aby w razie potrzeby możliwe było przetworzenie danych przed ich odwzorowaniem na tabelę produkcyjną. Źródła danych obsługują następujące metody zdalnego pobierania plików: FTP, FTPS (Auth SSL, Auth TLS, Implicit SSL, Implicit TLS), HTTP, HTTPS, SCP. data source A data source can be from a file or a Java Database Connectivity (JDBC) connection. Data sources are used to create an import set so that data can be processed, if necessary, prior to being mapped onto a production table. Data sources support the following remote file retrieval methods: FTP, FTPS (Auth SSL, Auth TLS, Implicit SSL, Implicit TLS), HTTP, HTTPS, SCP.
domyślny zestaw aktualizacji Domyślny zestaw aktualizacji to zestaw, w którym można przechowywać dostosowania, które nie są przeznaczone do przesłania. default update set The default update set is an update set which can be used to store customizations that are not meant for transfer.
plan dostarczenia Plan dostarczenia opisuje sposób pozyskania, skonfigurowania i zainstalowania pozycji katalogowej. Każdy plan składa się z co najmniej jednego zadania planu dostarczenia, które stanowią odrębne kroki w procesie dostarczania. Na przykład urządzenie PDA może przechodzić przez zadania pozyskania, aktywacji i instalacji oprogramowania. delivery plan A delivery plan describes how a catalog item is procured, configured, and installed. Each plan consists of one or more delivery plan tasks which are discrete steps in the delivery process. For example, a PDA might go through procurement, activation, and installation of the desktop software.
pole wyprowadzane Pole wyprowadzane to pole, którego nie ma w wyświetlanej tabeli podstawowej, i które jest uzyskiwane przy użyciu odnośnika z tabeli podstawowej do innej tabeli. derived field A derived field is a field that is not in the primary table that is being displayed, but is instead a field that is obtained by following a reference from the primary table to some other table.
blok szczegółów Blok szczegółów to blok zawartości, w którym są wyświetlane listy, formularze, pozycje katalogowe lub artykuły edukacyjne z danej tabeli. detail block A detail block is a content block that displays either the lists, forms, catalog items, or knowledge articles of a given table.
strona szczegółów Strona szczegółów to strona w systemie Zarządzania Zawartością, która zawiera blok szczegółów i służy do wyświetlania zawartości z tabel platformy ServiceNow. detail page A detail page is a page within the Content Management System that contains a detail block, and is used to display content from ServiceNow tables.
urządzenie Urządzenie to na platformie ServiceNow obiekt punktu końcowego dostarczania powiadomień, taki jak poczta e-mail lub telefon komórkowy, używany do odbierania komunikatów generowanych w obrębie platformy. device A device in ServiceNow is a notification delivery endpoint object, such as email or a cell phone, used to receive messages generated from within the platform.
słownik Tabela systemowa Słownik [sys_dictionary] opisuje tabele i pola w instancji. Są w niej zapisane typy danych pól, limity liczby znaków, wartości domyślne, zależności i inne atrybuty. dictionary The system Dictionary [sys_dictionary] table describes the tables and fields in an instance. It stores field data types, character limits, default values, dependencies, and other attributes.
przesłonięcie słownika Przesłonięcie słownika to deklaracja w słowniku, która przesłania zachowanie wpisu w słowniku dla tabeli rozszerzonej. dictionary override A dictionary override is a declaration in the dictionary that overrides a dictionary entry's behavior on an extended table.
Discovery Discovery to dostępny do nabycia składnik oprogramowania, który wyszukuje w sieci wszystkie podłączone komputery i urządzenia, a następnie zapełnia bazę danych CMDB informacjami o konfiguracji każdego komputera lub urządzenia, obsłudze administracyjnej i bieżącym stanie. Discovery Discovery is a purchasable feature that searches the network for all attached computers and devices, then populates the CMDB with information on each computer or device's configuration, provisioning, and current status.
domena Domena to unikatowa sekcja pojedynczej instancji służąca do wyodrębnienia danych, procesów i elementów interfejsu użytkownika z jednoczesnym współużytkowaniem właściwości globalnych i procesów globalnych w całej instancji. domain A domain is a unique section of a single instance used to separate data, processes, and UI elements while still sharing global properties and global processes across the entire instance.
wyłuskiwanie za pomocą kropek Wyłuskiwanie za pomocą kropek opisuje strukturę zmiennej w skrypcie zawierającym jedno lub więcej pól odnośników oddzielanych kropkami dla każdej powiązanej tabeli. Na przykład załóżmy, że trzeba utworzyć skrypt określający, czy osoba zgłaszająca w incydencie ma przypisany status VIP. Zmienną dla pola caller_id w odnośniku można zdefiniować jako: [var caller = g_form.getReference('caller_id');] Aby uzyskać informację, czy użytkownik ma status VIP, skrypt wyłuskuje za pomocą kropek pole ze statusem VIP w tabeli User przy użyciu następującego warunku: [if (caller.vip == 'true')] dot-walking Dot-walking describes the structure of a variable in a script that contains one or more reference fields, separated by a dot for each table involved. For example, assume you want to create a script that determines whether a caller in an incident is configured as a VIP. The variable for the referenced caller_id field might be defined as: [var caller = g_form.getReference('caller_id');] To get the information on whether the user is a VIP, the script dot-walks to the VIP field in the User table with the following condition: [if (caller.vip == 'true')]
obszar dodawania zawartości Obszar dodawania zawartości to obszar na stronie zawartości lub na stronie głównej, w którym można dodawać zawartość. dropzone A dropzone is an area on a content page or homepage where content can be added.
oficjalna biblioteka oprogramowania (DSL) Oficjalna biblioteka oprogramowania to zabezpieczone repozytorium kopii głównych elementów konfiguracji (CI) oprogramowania. DSL (Definitive Software Library) A definitive software library is a secured repository of master copy software CIs.
dynamiczny blok HTML Dynamiczny blok HTML to blok zawartości, który renderuje skrypt Jelly na stronie zawartości. dynamic HTML block A dynamic HTML block is a content block which renders Jelly script in a content page.
edge Edge to szary pasek narzędzi z lewej strony ekranu w interfejsie użytkownika UI11. Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie ramki baneru lub nawigatora aplikacji, dzielenie ekranu w poziomie i w pionie oraz tworzenie zakładek i uzyskiwanie do nich dostępu. edge The edge is the gray toolbar on the left side of the screen in UI11. It provides the ability to show or hide the banner frame or the application navigator, split the screen horizontally or vertically, and create and access bookmarks.
licencja dla organizacji Licencja dla organizacji to licencja na oprogramowanie dla dużych klientów zapewniająca pewien poziom elastyczności, z wynegocjowanym upustem cenowym oraz wyposażona w mechanizm łatwego administrowania. enterprise license An enterprise license is a software license for large customers that provides some flexibility, an agreed upon discount price, and a mechanism for easy administration.
uprawnienie Uprawnienia do oprogramowania pozwalają menedżerom zasobów definiować osoby lub komputery, do których przypisano konkretne, zakupione licencje na oprogramowanie. entitlement Software entitlements enable asset managers to define the people or machines to which a specific, purchased software license is assigned.
Employee Self-Service (ESS) Employee Self-Service to moduł platformy ServiceNow, który umożliwia użytkownikom składanie wniosków o usługę, wyświetlanie artykułów, rejestrowanie incydentów oraz przeszukiwanie bazy wiedzy przy użyciu przyjaznej w obsłudze witryny sieci Web o nazwie Portal Employee Self-Service Portal (Portal ESS). ESS (Employee Self-Service) Employee Self-Service is a module in ServiceNow that allows users to make requests, view articles, log incidents, and search the knowledge base through a user-friendly website called the Employee Self-Service Portal (ESS Portal).
zdarzenie Zdarzenie systemowe to skonfigurowany znacznik w kodzie JavaScript, który wyzwala powiadomienie pocztą e-mail w celu poinformowania konkretnych użytkowników o zmianie tabeli lub wykonaniu zapytania na tej tabeli. Zdarzenia są tworzone w regułach biznesowych i wyzwalane po wstawieniu, zaktualizowaniu lub usunięciu rekordu. W celu reagowania na konkretne zmiany rekordów można użyć zdarzeń systemowych lub utworzyć własne. event A system event is a configured marker in JavaScript that triggers an email notification to alert specific users when a table is changed or queried. Events are created in business rules and are triggered when a record is inserted, updated, or deleted. You can use existing system events or create your own to react to specific changes to records.
zadanie realizacji Plan realizacji składa się z jednego lub kilku zadań realizacji. Każde zadanie reprezentuje pracę, która musi zostać wykonana przez konkretną grupę jako część ogólnego procesu realizacji. execution task An execution plan is made up of one or more execution tasks. Each task represents work that needs to be completed by a specific group as part of the overall execution process.
agregacja wydatków Agregacja wydatków gromadzi i reprezentuje wszystkie bezpośrednie wydatki z potomnych elementów konfiguracji (CI), używając istniejących odwzorowań relacji CMDB. Wydatki indywidualnego elementu konfiguracji (CI) są użyteczne tylko dla tego elementu. Agregacja wydatków pokazuje całkowite koszty świadczenia usługi biznesowej lub użytkowania aplikacji. expense aggregation An expense aggregation collects and represents all of the direct expenses from child CIs using the existing CMDB relationship mappings. Individual CI expenses are useful for only that CI. Expense aggregation shows how much an entire business service or application costs to operate.
rekord alokacji wydatków Reguły alokacji definiują sposób przetwarzania każdej linii wydatków w celu wygenerowania jednego lub kilku rekordów alokacji wydatków. expense allocation record Allocation rules define how to process each expense line to generate one or more expense allocation record.
linia wydatków Linia wydatków reprezentuje kwotę wydatku w określonym momencie oraz rekord, który spowodował naliczenie wydatku, czyli wygenerował go. Powtarzalne koszty elementów konfiguracji (CI) są przetwarzane co miesiąc w celu wygenerowania linii wydatków za poprzedni miesiąc. Inne aplikacje mogą również generować linie wydatków, na przykład wydatki dotyczące zadań lub wydatki związane z czasem pracy expense line An expense line represents a point in time expense amount and the record that incurred or generated the expense. Recurring CI costs will be processed monthly to generate expense lines for the previous month. Other applications could also generate expense lines, such as a task expense or time worked expense.
kolejka kanału komunikacji zewnętrznej (kolejka ECC) Kolejka kanału komunikacji zewnętrznej (ECC) o tabela bazy danych, która może być przedmiotem zapytań i którą można aktualizować lub wstawiać do niej dane za pośrednictwem systemów zewnętrznych, takich jak serwer MID używany na potrzeby aplikacji Discovery. Kolejka ECC to standardowy punkt połączenia platformy ServiceNow i integracji zewnętrznych. Rekordy zapisane w tabeli kolejki ECC [ecc_queue] mają formę komunikatów z systemów zewnętrznych. External Communication Channel (ECC) Queue The External Communication Channel (ECC) Queue is a database table that is normally queried, updated, and inserted into by external systems such as the MID Server used for Discovery. The ECC Queue is the normal connection point between the ServiceNow platform and external integrations. Records saved to the ECC Queue [ecc_queue] table are in the form of messages from external systems.
funkcja Funkcja platformy ServiceNow stanowi kompletne rozwiązanie, które klienci mogą implementować w celu dodania wartości w swoich organizacjach. Nowe funkcje są dostępne tylko w ramach wydania funkcji. feature A ServiceNow feature provides a complete solution that customers can implement to add value to their organizations. New features are only available as part of a feature release.
źródło Źródło to strumień pokrewnych komunikatów publikowanych w module kanału informacyjnego Live Feed. feed A feed is a stream of related messages that are posted in Live Feed.
nawigator źródła W module kanału informacyjnego Live Feed nawigator źródła umożliwia użytkownikom wyświetlanie i filtrowanie zawartości jednym kliknięciem przy użyciu tagów. Nawigator źródła jest dostępny w sekcji Społeczność IT > Kanał informacyjny firmy w module Układ. feed navigator In Live Feed, the feed navigator allows users to view and filter content in one click by using tags. The feed navigator is available in the Social IT > Company Feed with Layout module.
wskaźnik stanu pola Wskaźnik stanu pola to kolorowy pasek wyświetlany opcjonalnie z lewej strony elementów formularza, który można dostosowywać. Te wskaźniki informują o stanie pola (na przykład obowiązkowe, tylko do odczytu lub zmodyfikowane). field status indicator A field status indicator is a customizable colored bar that may appear to the left of form elements. These indicators convey field status (for example, mandatory, read-only, or modified).
filtr Filtr to zestaw warunków zastosowanych do tabeli w celu znalezienia podzbioru danych z tej tabeli i pracy z tymi danymi. filter A filter is a set of conditions applied to a table in order to find and work with a subset of the data in that table.
blok filmu Flash Blok filmu Flash to blok zawartości, który osadza film Flash na stronie zawartości. Flash movie block A Flash movie block is a content block which embeds a Flash movie into a content page.
okno wysuwane W interfejsie użytkownika UI11 okno wysuwane to okno, które otwiera się "na wierzchu" bieżącego ekranu. Okna wysuwane umożliwiają użytkownikom wyświetlanie informacji bez opuszczania otwartych paneli. flyout In UI11, a flyout is a window that opens on top of the current screen. Flyout windows allow users to view information without navigating away from open panes.
formularz Formularz to strona, która umożliwia użytkownikom wyświetlanie i wprowadzanie danych w rekordzie tabeli. form A form is a page that allows users to view and enter data on a record in a table.
formater Formater to element interfejsu użytkownika (nie jest polem) używany do wyświetlania złożonej zawartości w formularzu. Zawartością w formaterach można sterować przy użyciu makr interfejsu użytkownika. formatter A formatter is a user interface (UI) element (not a field) used to display complex content in a form. The content in formatters can be controlled by UI Macros.
ramka Ramka to makro interfejsu użytkownika, które definiuje sposób renderowania zewnętrznych krawędzi bloków zawartości przez wywołanie deklaracji CSS w arkuszu stylów. frame A frame is a UI Macro that defines how the outside edges of content blocks are rendered by calling a CSS declaration in a style sheet.
pracownik terenowy (FSA) Pracownik terenowy (FSA) to pracownik lub osoba działająca na zlecenie, która pracuje przede wszystkim z dala od głównej siedziby firmy. Pracownicy terenowi realizują zadania poza siedzibą firmy, często pracując w siedzibie klienta. Na platformie ServiceNow zarządzanie pracownikami terenowymi odbywa się w module zarządzania usługami terenowymi. FSA (Field Service Agent) An FSA (field service agent) is an employee or contracted worker who operates primarily away from the main office. Field service agents manage offsite tasks, often working at client locales. ServiceNow supports managing field service agents through Field Service Management.
grupa wykonawcza Grupa wykonawcza pracuje nad zadaniami realizacji. Na przykład jedna grupa może aktywować telefony komórkowe, a inna instalować oprogramowanie biurowe. fulfillment group A fullfillment group works on execution tasks. For example, one group may activate a cell phone while a different group installs the desktop software.
wskaźnik Wskaźnik to element, który można dodać do strony głównej lub do strony zawartości. Wskaźniki wyświetlają dane w różnej formie, na przykład jako wykresy lub listy. gauge A gauge is an item that can be added to a homepage or content page. Gauges display data in a variety of forms, such as charts and lists.
Glide Glide to napisana w języku Java, rozszerzalna platforma programistyczna w standardzie Web 2.0, która ułatwia szybkie programowanie opartych na formularzach aplikacji przepływu pracy (na przykład zlecenia pracy, biletowanie problemów i zarządzanie projektami). Glide Glide is an extensible Web 2.0 development platform written in Java that facilitates rapid development of forms-based workflow applications (work orders, trouble ticketing, and project management, for example).
lista wartości Lista wartości to tablica wartości, często występująca w odnośnikach z innej tabeli, przechowywana w jednym polu (na przykład pole listy obserwujących w tabeli zadań). Glide list A Glide list is an array of values, often referenced from another table, that is stored in a single field (for example, the Watch List field in the Task table).
GlideForm GlideForm.js to klasa języka Javascript używana w celu dostosowywania formularzy. Ta klasa zawiera obiekt g_form. Klasa GlideForm.js i obiekt g_form można uruchamiać tylko po stronie klienta. GlideForm GlideForm.js is the Javascript class used to customize forms. This class contains the g_form object. GlideForm.js and the g_form object only run on the client.
globalny skrypt interfejsu użytkownika Globalny skrypt interfejsu użytkownika jest dostępny na dowolnym formularzu w systemie. Administratorzy mogą tworzyć globalne skrypty interfejsu użytkownika. global UI script A global UI script is available on any form in the system. Administrators can create global UI scripts.
graficzna prezentacja przepływu pracy Graficzna reprezentacja przepływu pracy to interfejs reprezentujący zdarzenia i przejścia w przepływie pracy. graphical workflow A graphical workflow is an interface that represents workflow events and transitions.
edytowanie w siatce Edytowanie w siatce (lub edytowanie w arkuszu kalkulacyjnym) to tryb umożliwiający użytkownikom modyfikowanie danych w widoku listy z zastosowaniem nawigacji przy użyciu klawiatury. Jest to podobne do wprowadzania danych w arkuszu kalkulacyjnym. Administratorzy mogą włączyć tryb edytowania w arkuszu kalkulacyjnym dla list, nadając właściwości glide.ui.list_edit_grid wartość true. grid editing Grid editing, or spreadsheet edit mode, allows users to modify data in list view using keyboard navigation, similar to entering data in a spreadsheet. Administrators can enable spreadsheet edit mode for lists by setting the glide.ui.list_edit_grid property to true.
grupa Grupa to zbiór użytkowników przypisanych do określonej roli w firmie, na przykład do obsługi sieci. group A group is a collection of users who perform a specific role in the company, such as Network Support.
aplikacja rotacji grup dyżurnych Rotacja grupy dyżurnej umożliwia regularną zmianę pozycji dyżurnego w grupie osób. Group On-Call Rotation application Group on-call rotation provides a way of rotating an on-call position within a group of people on a regular basis.
globalnie unikatowy identyfikator (GUID) Identyfikator GUID to unikatowy, 32-znakowy identyfikator o nazwie sys_id używany do identyfikacji każdego rekordu na platformie ServiceNow. GUID (Globally Unique ID) A GUID is a unique, 32-character identifier called a sys_id that is used to identify each record in ServiceNow.
czat z centrum pomocy Czat z centrum pomocy umożliwia komunikację bezpośrednio z personelem centrum obsługi przy użyciu wiadomości błyskawicznych w instancji ServiceNow (wymagany jest dodatek Czat). help desk chat Help desk chat allows users to communicate directly with Service Desk staff via instant messaging in a ServiceNow instance (requires the Chat plugin).
zestaw danych historycznych Zestaw danych historycznych to rekord w tabeli History Set[sys_history_set], w którym przechowywane są wszystkie zmiany rekordu w monitorowanej tabeli. history set A history set is a record on the History Set [sys_history_set] table which stores all of the changes to a record on an audited table over time.
strona główna Strona główna to tablica wskaźników, która zawiera elementy nawigacyjne, funkcjonalne elementy sterujące i informacje systemowe (wskaźniki). Gdy użytkownik po raz pierwszy loguje się na platformie ServiceNow, wyświetlana jest strona główna systemu. Administratorzy mogą tworzyć inne globalne strony główne w celu prezentacji przeglądu informacji często używanych w danej aplikacji. Użytkownicy mogą dostosowywać strony główne na użytek osobisty. homepage A homepage is a dashboard that consists of navigational elements, functional controls, and system information (gauges). When a user first logs in to ServiceNow, the system homepage appears. Administrators can create other global homepages to provide an overview of frequently used information by application. Users can customize homepages for their personal use.
poprawka Poprawka wspomaga działanie istniejących funkcji platformy ServiceNow dzięki zawartemu w sobie rozwiązaniu dla konkretnego problemu. Poprawka może nie zawierać żadnych poprzednich poprawek opublikowanych dla danego wydania. hotfix A hotfix supports existing ServiceNow functionality with a specific problem fix. It may not include any previous fixes for a given release.
licencja IBM PVU Processor Value Unit (PVU) to zdefiniowana w firmie IBM jednostka miary do określania kosztów licencji oprogramowania w oparciu o procesor (przy czym procesor jest definiowany jako rdzeń w gnieździe) lub model serwera. Każdy pakiet oprogramowania ma cenę zdefiniowaną jako liczbę punktów, czyli jednostek PVU na rdzeń. Pełne objaśnienie licencjonowania IBM PVU dla oprogramowania rozproszonego można znaleźć w tabeli IBM PVU w witrynie internetowej firmy IBM. IBM PVU license Processor Value Unit (PVU) is a unit of measurement defined by IBM to determine software licensing costs based on processor (with processor defined as each core on a socket) or server model. Each software package has a price defined as number of points or PVUs per core. For a complete explanation of IBM PVU licensing for distributed software, please see the IBM PVU Table on the IBM website.
identyfikator Identyfikator to proces w aplikacji Discovery używający danych identyfikacyjnych zwracanych z sond tożsamości w celu określenia, czy urządzenie znalezione przez aplikację Discovery już istnieje w bazie danych CMDB. Następnie identyfikator określa dalsze działanie aplikacji Discovery: aktualizację istniejącego elementu konfiguracji (CI), utworzenie nowego elementu konfiguracji lub zaniechanie działania. identifier An Identifier is a process in Discovery that uses identification data returned from identity probes to determine if a device found during a Discovery already exists in the CMDB. The Identifier then determines what Discovery does next: update an existing CI, create a new CI, or do nothing.
blok iFrame Blok iFrame to blok zawartości, który może wyrenderować dowolny adres URL w ramce iFrame osadzonej na stronie zawartości. iFrame block An iFrame block is a content block that can render any URL within an iFrame embedded in a content page.
biblioteka obrazów Biblioteka obrazów to interfejs, który umożliwia użytkownikom łatwe zarządzanie przesyłanymi obrazami oraz korzystanie z nich. Image Library The Image Library is an interface that allows for easy management and use of uploaded images.
wpływ Wpływ jest miarą oddziaływania incydentu, problemu lub zmiany na procesy biznesowe. Wpływ jest często określany na podstawie stopnia oddziaływania na poziomy świadczenia usług. Na podstawie wpływu i pilności określa się priorytety. impact Impact is a measure of the effect of an incident, problem or change on business processes. Impact is often based on how service levels will be affected. Impact and urgency are used to assign priority.
implementacja Implementacja to początkowy proces tworzenia instancji platformy. implementation An implementation is the initial process of establishing an instance of the platform.
zestaw danych importowanych Zestaw danych importowanych to zestaw danych importowanych na platformę ServiceNow z zewnętrznego źródła danych. Zaimportowane dane są zapisywane w tymczasowej tabeli zestawów danych importowanych, gdzie mapa transformacji odwzorowuje dane na istniejące tabele platformy ServiceNow. import set An import set is a set of data imported into ServiceNow from an external data source. Imported data is stored in the temporary Import Set table, where a transform map maps the data to existing tables in ServiceNow.
czynność dotycząca przychodzącej wiadomości e-mail Czynność dotycząca przychodzącej wiadomości e-mail to zdefiniowany skrypt wyzwalany przez wiadomość e-mail odebraną przez systemową skrzynkę odbiorczą. inbound email action An inbound email action is a defined script triggered by an email received by the system mailbox.
incydent Incydent to nieplanowana przerwa w działaniu usługi IT lub obniżenie jakości usługi IT. Incydentem jest także awaria elementu konfiguracji, która jeszcze nie miała wpływu na usługę. incident An incident is an unplanned interruption to an IT service or a reduction in the quality of an IT service. Failure of a configuration item that has not yet impacted service is also an incident.
instancja Instancja to indywidualna implementacja platformy. Każda instancja ma swój unikatowy adres (zazwyczaj w formie http://NazwaInstancji.service-now.com/), a wielu klientów ma wiele instancji (na przykład instancję testową, deweloperską i produkcyjną). instance An instance is an individual implementation of the platform. Each instance has a unique address (usually http://InstanceName.service-now.com/), and many customers have multiple instances (for example, sandbox, development, and production instances).
integracja Integracja to proces, dzięki któremu możliwe jest współdziałanie platformy z aplikacją lub usługą sieci Web innej firmy. integration An integration is a process by which the platform can be made to work with a third party application or web service.
interaktywna Transakcja interaktywna to transakcja wygenerowana przez użytkownika w przeciwieństwie do transakcji wygenerowanej przez proces tła lub systemowy. interactive An interactive transaction is a transaction generated by a user, as opposed to a background or system process.
sieć IP Sieć IP zawiera wszystkie adresy IP w sieci lub podsieci, w tym adres sieci (najniższy adres w zakresie) i adres rozgłaszania (najwyższy adres w zakresie). Gdy aplikacja Discovery wysyła pakiety ping do sieci IP, odrzuca wyniki z tych adresów, aby uniknąć wielokrotnego zgłaszania urządzenia. Operacje odnajdowania w sieci IP zwykle dają dokładniejsze wyniki niż przeszukiwanie zakresu adresów IP. IP network An IP network contains all the IP addresses in a network or a subnet, including the network address (the lowest address in the range) and the broadcast address (the highest address in the range). When Discovery pings an IP network, it discards the results from these addresses to avoid reporting devices more than once. IP network discoveries generally produce more accurate results than searches of IP address ranges.
zarządzanie zasobami informatycznymi (ITAM) Zarządzanie zasobami informatycznymi to zestaw praktyk biznesowych, które łączą funkcje finansowe, kontraktowe i inwentaryzacyjne w celu wspomagania zarządzania cyklem życia oraz podejmowania strategicznych decyzji dla środowiska informatycznego. Zasoby obejmują wszystkie elementy programowe i sprzętowe znajdujące się w danym środowisku biznesowym. Zarządzanie zasobami to kluczowy komponent platformy ServiceNow. ITAM (Information Technology Asset Management) IT Asset Management is the set of business practices that join financial, contractual and inventory functions to support life cycle management and strategic decision making for the IT environment. Assets include all elements of software and hardware that are found in the business environment. Asset management is a key component in the ServiceNow platform.
J2JS (Java to Java Script) Dołączenie skryptu J2JS umożliwia konwertowanie obiektów Java na obiekty Javascript. J2JS (Java to Java Script) The J2JS script include allows you to convert java objects to javascript objects.
pole dziennika Pole dziennika jest polem wejściowym umożliwiającym wprowadzanie, przechowywanie i wyświetlanie danych wejściowych. Pola dziennika to na przykład pola z jednym ciągiem i wielowierszowe pola tekstowe, takie jak pola komentarzy. journal field A journal field is an input field that can allow, store, or display input. Examples of journal fields are single string fields and multi-line text boxes such as Comments fields.
baza wiedzy (KB) Baza wiedzy to narzędzie umożliwiające przechowywanie i publikowanie informacji dotyczących na przykład wsparcia dla stacji roboczych, procesów i procedur firmy lub departamentu albo dokumentacji aplikacji opracowywanych wewnętrznie. KB (Knowledge Base) The knowledge base is a tool that allows the storage and publishing of any information, such as desktop support information, company or department processes and procedures, or documentation on internally developed applications.
kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) Kluczowe wskaźniki wydajności to miary odzwierciedlające realizację ważnych czynników sukcesu organizacji. Kluczowymi wskaźnikami wydajności na przykład dla incydentów w organizacji IT powinny być liczba eskalacji i czas rozwiązywania incydentów. KPI (Key Performance Indicators) Key performance indicators are quantifiable measurements that reflect the agreed upon important success factors of an organization. For example, key performance indicators for incidents in an IT organization could be the number of escalations and incident resolution time.
układ Układ to rozmieszczenie obszarów dodawania zawartości na stronie głównej lub stronie zawartości. layout A layout is an arrangement of dropzones on a homepage or content page.
namiar Namiary w dodatku Automatyzacja Działu Sprzedaży reprezentują sprzedawców z perspektywy firm klientów. Rekordy namiarów służą do przechowywania informacji kontaktowych i podstawowego profilu firmy. lead In the Sales Force Automation plugin, leads represent salespeople at prospective customer companies. Lead records store contact information and a basic company profile.
podstawa licencji Podstawa licencji to rekord, w którym są zawarte wymagania dotyczące licencji na oprogramowanie oraz szczegóły używania licencji przez elementy konfiguracji (CI) i zdefiniowanych użytkowników. W rekordach podstawy licencji obliczany jest poziom utraty ważności i stan zgodności licencji na oprogramowanie. license base A license base is a record that displays the requirements of a software license and the details of how the license is being used by configuration items (CI) and named users. License base records calculate the expiration level and the compliance status of a software license.
blok listy Blok listy to blok zawartości służący do generowania serii list na podstawie tabel w ramach instancji. list block A list block is a content block that generates a series of lists from tables within the instance.
definicja listy Definicja listy to makro w interfejsie użytkownika, które definiuje blok listy. list definition A list definition is a UI macro that defines a list block.
lokalny zestaw aktualizacji Lokalny zestaw aktualizacji to zestaw aktualizacji utworzony w bieżącej instancji w ramach przygotowywania do przeniesienia do innej instancji. local update set A local update set is an update set that was created on the current instance in preparation to be moved to another instance.
reguła logowania Reguła logowania określa, która strona startowa witryny będzie widoczna dla użytkownika po zalogowaniu. login rule A login rule determines what site entry page the user will be presented with after logging in.
Lucene Lucene to kod typu open source używany przez platformę ServiceNow do indeksowania tekstu w rekordach w celu umożliwieniach ich przeszukiwania według słów kluczowych. Lucene Lucene is open source code which ServiceNow uses to index the text in records so that the records can be searched by keywords.
harmonogram serwisowania Harmonogram serwisowania służy do definiowania planów wprowadzania zmian przy użyciu dodatku Harmonogram serwisowania. Zmiany zaplanowane w terminach poza harmonogramem serwisowania zostaną oznaczone jako nieprawidłowo zaplanowane. maintenance schedule A maintenance schedule is a schedule which defines when changes can be scheduled, using the Maintenance Schedules plugin. Changes scheduled for times outside the maintenance schedule will be flagged as improperly scheduled.
baza informacji zarządzania (MIB) Baza informacji zarządzania to hierarchiczna baza danych przeznaczona do przechowywania rekordów obiektów w ramach sieci. Baza MIB jest często powiązana z protokołem SNMP. Bazy informacji zarządzania służą w aplikacji Discovery do zbierania informacji o różnych systemach. MIB (Management Information Base) MIB is a hierarchal database which holds records of objects within a network and is often associated with SNMP. Discovery uses MIBs to gather information on various systems.
Zarządzanie, instrumentacja i odnajdowanie (MID) Serwer Zarządzanie, instrumentacja i odnajdowanie (MID) to serwer Java działający jako usługa systemu Windows lub demon systemu UNIX. Serwer MID umożliwia komunikację oraz przenoszenie danych między platformą ServiceNow i aplikacjami zewnętrznymi, źródłami danych oraz usługami. MID (Management, Instrumentation, and Discovery) The Management, Instrumentation, and Discovery (MID) Server is a Java server that runs as a Windows service or UNIX daemon. The MID Server facilitates communication and movement of data between the ServiceNow platform and external applications, data sources, and services.
model Modele to konkretne wersje lub różne konfiguracje zasobu albo elementu konfiguracji (na przykład laptop IBM ThinkPad T60p). Model może występować w więcej niż jednej kategorii modelu. Na przykład laptop może być komputerem i serwerem. model Models are specific versions or various configurations of an asset or configuration item (for example, an IBM ThinkPad T60p laptop computer). A model can be in more than one model category. For example, a laptop can be a computer and a server.
kategoria modelu Kategoria modelu definiuje wzajemne relacje między zasobami, elementami konfiguracji oraz innymi elementami (na przykład kontraktami, zasobami eksploatacyjnymi i licencjami). Kategoria modelu może być w relacji z wieloma modelami, a wiele modeli może być w relacji z jedną kategorią modelu. Na przykład konkretny model stacji roboczej może być uwzględniony w kategorii modelu komputerów i w kategorii modelu serwerów. model category A model category defines how assets, configuration items, and other items (for example, contracts, consumables, and licenses) are related to each other. A model category can be related to many models, and many models can be related to a single model category. For example, a specific model of a workstation can be included the computer model category and the server model category.
modułowe tworzenie szablonów Modułowe tworzenie szablonów w narzędziach do zarządzania projektami to proces kopiowania istniejącego zadania i używania go jako szablonu nowego zadania. Ta technika umożliwia kopiowanie mniejszych podprojektów ze struktury większych projektów, aby korzystać z nich pojedynczo. modular templating In Project Management, modular templating is the process of copying an existing task and using it as a template for a new task. This technique allows for smaller sub-projects to be copied from a larger project structure and applied individually.
moduł Moduł to łącze w nawigatorze aplikacji, które służy do otwierania strony w ramce zawartości albo na osobnej karcie lub w oknie. module A module is a link in the application navigator that opens a page in the content frame or in a separate tab or window.
centrum operacji sieciowych (NOC) Centrum operacji sieciowych to lokalizacja, z której jest administrowana i obsługiwana sieć telekomunikacyjna. NOC (Network Operations Center) A Network Operations Center is the location from which a communications network is administered and operated.
węzeł Węzeł to odrębny proces serwera aplikacji w ramach jednej instancji platformy ServiceNow. Instancja może mieć dwa lub więcej węzłów (co jest nazywane klastrem) w zależności od obciążenia systemu i innych aktywnych funkcji, takich jak aplikacja Discovery. Każdy węzeł ma inny adres URL, ale wskazuje tę samą bazę danych i ma taki sam identyfikator instancji. Węzeł interfejsu to instancja (może ich być więcej) obsługująca wszystkie żądania użytkowników z przeglądarki. Węzły robocze obsługują takie zadania jak sondowanie i harmonogram serwera MID oraz przetwarzanie zdarzeń w systemach o dużym obciążeniu. Węzły zwykle znajdują się na tym samym serwerze fizycznym, ale mogą działać na innych maszynach. node A node is a distinct application server process within a single ServiceNow instance. An instance can have two or more nodes (known as a cluster) depending upon system load and other active features, such as Discovery. Each node has a different URL but points to the same database and has the same instance ID. The interface node in an instance (there can be two or more) handles all the user requests from the browser. Worker nodes handle such tasks as MID Server probes and schedule and event processing in high load systems. Nodes typically exist on the same physical server, but can run on different machines.
wartość jednorazowa Wartość jednorazowa to wartość losowa używana jednokrotnie do uwierzytelniania podczas logowania, aby uniemożliwić złośliwym użytkownikom atak metodą powtórzeń. Celem takiego ataku jest uzyskanie dostępu do systemu. Agent uwierzytelniania (zwykle serwer sieciowy) używa wartości jednorazowej, wartości identyfikatora i wstępnie zdefiniowanego klucza tajnego współużytkowanego zarówno przez nadawcę jak i węzeł równorzędny, tak aby uwierzytelnić logowanie. nonce A nonce is a random value used once during login for authentication to prevent a malicious user from performing a replay attack to gain access to your system. An authentication agent (typically a network server) uses a nonce, an ID value, and a predefined secret shared by both the sender and the peer to authenticate the login.
zasób nieeksploatacyjny Zasób nieeksploatacyjny to zasób, który odpowiada elementom konfiguracji zdefiniowanym w systemie. Informacje o elementach konfiguracji, takie jak zmiany stanu i lokalizacja, są śledzone. Zasoby nieeksploatacyjne muszą być przenoszone jako pojedyncze jednostki (jedna sztuka). Zasoby traktowane jako nieeksploatacyjne to na przykład komputery i serwery. non-consumable asset A non-consumable asset is an asset that corresponds to configuration items defined in the system. Configuration item information, such as changes of status and location, is tracked. Non-consumable assets must be transferred as a single entity with a quantity of one. Examples of assets often managed as non-consumables include computers and servers.
urządzenie powiadamiające Urządzenie powiadamiające platformy ServiceNow to obiekt punktu końcowego dostarczania powiadomień, taki jak poczta e-mail lub telefon komórkowy, używany do odbierania komunikatów generowanych w ramach platformy. notification device A notification device in ServiceNow is a notification delivery endpoint object, such as email or a cell phone, used to receive messages generated from within the platform.
ODBC (Open Database Connectivity) Sterownik ODBC platformy ServiceNow (zgodny z wersją 3.52 specyfikacji ODBC firmy Microsoft) umożliwia każdemu klientowi ODBC połączenie z platformą ServiceNow na potrzeby raportowania. Sterownik ODBC platformy ServiceNow używa usług WWW ServiceNow do obsługi interfejsu służącego do zapytań. ODBC (Open Database Connectivity) The ServiceNow ODBC Driver (compliant to version 3.52 of the Microsoft ODBC specification) allows any ODBC client to connect to the ServiceNow platform for reporting. The ServiceNow ODBC driver uses the ServiceNow Web Services support for a query-only interface.
identyfikator obiektu (OID) OID to identyfikator obiektu (w aplikacji Discovery nazywany identyfikatorem obiektu systemu) wymagany do identyfikacji na każdym urządzeniu SNMP. Niektóre urządzenia udostępniają unikatowy identyfikator obiektu, który umożliwia aplikacji Discovery identyfikację urządzenia. Inne identyfikatory obiektów nie są unikalne, więc są nieprzydatne przy ustalaniu tożsamości urządzenia. Platforma ServiceNow udostępnia listę ponad 400 unikatowych identyfikatorów obiektów. OID (object identifier) An OID is an object identifier (called a System OID in Discovery) that is required identification on any SNMP device. Some devices provide a unique OID that Discovery can use to identify the device. Other OIDs are not unique and are useless for establishing the identity of a device. ServiceNow provides a list of over 400 unique OIDs.
możliwość Możliwości w dodatku Automatyzacja Działu Sprzedaży służą do śledzenia potencjalnej sprzedaży produktów lub usług klientom. opportunity In the Sales Force Automation plugin, opportunities track potential sales of products or services to accounts.
przewodnik po zamawianiu Przewodnik po zamawianiu (nazywany pakietem w poprzednich wersjach) to możliwa do zamówienia jednostka będąca skryptem, który przeprowadza użytkownika przez złożony proces zamawiania. order guide An order guide, known as a bundle in previous versions, is an orderable entity that is a script that guides a user through a complex ordering process.
jednostka organizacyjna (OU) W protokole LDAP atrybut OU służy do opisywania jednostki organizacyjnej i wskazuje obszary funkcjonalne w ramach organizacji (na przykład ou=osoby, ou=grupy, ou=urządzenia itd.). Jednostki organizacyjne niższego poziomu mogą służyć do dalszego podziału tych kategorii. OU (organizational unit) In LDAP, OU is used to describe an organizational unit and indicates functional areas within an organization (such as ou=people, ou=groups, ou=devices, and so on). Lower level OUs might be used used to break down these categories even further.
platforma jako usługa (PaaS) Model PaaS stanowi rozszerzenie modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa), ponieważ oprócz oprogramowania udostępniane jest całe rozwiązanie platformy biznesowej. Platforma ServiceNow umożliwia dostosowywanie i rozszerzanie w celu dopasowania do potrzeb platformy klienta. PaaS (Platform as a Service) PaaS is the extension of SaaS beyond simply software to offer an entire business platform solution. ServiceNow offers customizability and expandability to ensure client platform needs are met.
wydanie poprawki Wydanie poprawki wspomaga działanie istniejących funkcji platformy ServiceNow dzięki rozwiązaniom problemów. Zawiera wszystkie poprawki wydane przed daną wersją. patch release A patch release supports existing ServiceNow functionality with a collection of problem fixes. It includes all previously issued hotfixes for a given release.
personalizować Personalizowanie formularza lub listy oznacza zmianę ich układu lub wyglądu oraz może obejmować dodanie, usunięcie lub ponowne rozmieszczenie pól i kolumn. personalize Personalizing a form or list changes the layout and appearance of the form or list and may add, remove, or rearrange fields and columns.
perspektywa Perspektywa menu umożliwia użytkownikowi z odpowiednimi prawami dostępu przełączanie się między różnymi strukturami menu na podstawie innych ról. Na przykład administrator może przełączyć widok swojego menu na perspektywę użytkownika centrum pomocy, aby sprawdzić, czy rola tego użytkownika zapewnia odpowiednie prawa dostępu. perspective Menu perspective allows a user with access rights to switch between different menu structures based on other roles. For example, an administrator can switch his or her menu view to the helpdesk user's perspective in order to check whether that user's role provides appropriate access rights.
raport w formie tabeli przestawnej Raport w formie tabeli przestawnej zawiera podsumowanie zagregowanych danych i umożliwia szybkie zbadanie źródła podsumowanych danych. Wypełnione komórki mają etykietki z informacją o liczbie rekordów reprezentowanych przez daną komórkę. Kliknięcie niepustej komórki powoduje wyświetlenie bardziej szczegółowego widoku, czyli podziału tych rekordów. pivot table report A pivot table report shows the summary of aggregated data, and enables you to quickly investigate the source of the summarized data. Non-empty cells have tooltips that report the number of records the cell represents. Clicking a non-empty cell drills through to display a breakdown of those records.
platforma Platforma to pełny zestaw usług oprogramowania ServiceNow. platform The platform is the complete set of the ServiceNow software services.
sondowanie Sondowanie to metoda uzyskiwania przez przeglądarkę informacji z serwera w celu wysyłania wiadomości błyskawicznych czatu. Metodę sondowania dla czatu konfiguruje się przez właściwość glide.short_poll_delay. polling Polling is the method by which the browser gets information from the server to send instant messages in Chat. The polling method for Chat is configured with the glide.short_poll_delay property.
okno wyskakujące Okno wyskakujące to dostosowywalne pole informacji o każdym polu rekordu platformy ServiceNow, które jest wyświetlane z poziomu ikony odnośnika. Pola wyświetlane w oknie wyskakującym można zdefiniować. Ustawić można też opóźnienie oczekiwania na wskazanie myszą. pop-up A pop-up is a customizable information box about any field in a ServiceNow record that is displayed from a reference icon. You can define the fields to display in pop-ups and set the wait delay for the mouseover action.
zarządzanie portfelem projektu (PPM) Zarządzanie portfelem projektu umożliwia grupowanie powiązanych projektów i konfigurowanie danych o postępie na potrzeby prezentacji. PPM (Project Portfolio Management) PPM groups related projects and configures progress data for presentation.
wstępnie alokowany zasób Wstępnie alokowany zasób to zasób, który znajduje się w magazynie (prawdopodobnie w ilości większej niż jedna sztuka), ale nie jest jeszcze jednoznaczny ze zobowiązaniem finansowym. Proces alokacji powoduje zmianę wstępnie alokowanego zasobu w uznany zasób. pre-allocated asset A pre-allocated asset is an asset that is in stock (with a quantity possibly greater than one), but is not yet a financial liability. The allocation process makes the pre-allocated asset a recognized asset.
poprzednie wydanie Poprzednie wydanie jest wciąż wspierane, ale zalecane są nowsze wersje wydań. Wszystkie wydania platformy ServiceNow są obsługiwane przez poprawki do dwóch cykli wydań funkcji. previous release A previous release is still supported, but newer release versions are recommended. All ServiceNow releases are supported with patches and hotfixes for two feature release cycles.
priorytet Priorytet zgłoszenia wskazuje, jak szybko centrum obsługi powinno rozwiązać problem, którego dotyczy bilet. ITIL wskazuje, że priorytet powinien być zależny od wpływu i pilności. priority The priority of a ticket indicates how quickly the service desk should address the ticket. ITIL suggests that priority be made dependent on Impact and Urgency.
sonda Platforma ServiceNow sonduje każdą część kodu używanego przez serwer MID do określania ważnych cech adresowanych urządzeń na potrzeby funkcji aplikacji Discovery. Platforma tworzy sondy na podstawie szablonów skonfigurowanych do komunikacji z urządzeniami przy użyciu ich własnego języka (na przykład SSH, WMI). Sondy mogą ustalić system operacyjny, szybkość procesora, ilość pamięci RAM i inne parametry urządzenia. probe ServiceNow probes are pieces of code that a MID Server uses to determine important characteristics of addressable devices for the Discovery feature. The platform creates these probes from templates that are configured to communicate with a device using its own language (such as SSH, WMI). Probes can determine a device's operating system, processor speed, amount of RAM, and so on.
problem Problem to przyczyna co najmniej jednego incydentu. Przyczyna zwykle nie jest znana w czasie tworzenia rekordu, a dalsze badanie jest prowadzone w procesie zarządzania problemami. problem A problem is a cause of one or more incidents. The cause is not usually known at the time a problem record is created, and the problem management process is responsible for further investigation.
aplikacja przetwarzająca Aplikacja przetwarzająca udostępnia ustrukturyzowany zestaw działań mających na celu wspieranie procesów lub funkcji biznesowych. Zapewnia mierzalne wartości biznesowe dla interesariuszy. Aplikacja przetwarzająca obejmuje zarówno aplikacje ITIL, takie jak Zarządzanie incydentami, jak i inne aplikacje, na przykład Zarządzanie obiektami i wyposażeniem. process application A process application provides a structured set of activities designed to support a business process or function. It provides measurable business value for stakeholders. Process application covers both ITIL applications like Incident Management and non-ITIL applications like Facilities Management.
przewodnik po przetwarzaniu Przewodnik po przetwarzaniu to opcjonalny zaawansowany aparat zatwierdzania, który można wybrać zamiast domyślnych reguł zatwierdzania. Przewodnik po przetwarzaniu korzysta z następującej logiki zatwierdzania:\n * Każde zatwierdzenie, które musi przeprowadzić dowolny członek grupy zatwierdzania, a nie wszyscy członkowie.\n * Zatwierdzenia sekwencyjne, w których system sonduje każdego zatwierdzającego w skonfigurowanej kolejności do momentu, gdy jeden z nich dokona zatwierdzenia. \nPrzewodnik po zatwierdzaniu może utworzyć dla następujących operacji:\n * Zamówienia z katalogu\n * Wniosku o zmianę\n * Zadania katalogu\n * Zadania zmiany process guide A process guide is an optional advanced approval engine that you select instead of the default approval rules. A process guide can use the following approval logic:\n * Any approvals in which the approval of any member of an approval group is required, rather than the approval of all members.\n * Sequenced approvals in which the system poles each approver in a configured sequence until one of them grants approval. \nYou can create process guides for the following operations:\n * Catalog Requests\n * Change Request\n * Catalog Tasks\n * Change Tasks
produkt W dodatku Automatyzacja działu sprzedaży produkty służą do przechowywania szczegółowych informacji o oferowanych produktach lub usługach. Produkty mogą być skojarzone z produktami konkurentów, aby określić możliwości sprzedaży w zastępstwie innych dostawców. product In the Sales Force Automation plugin, products store detailed information about the products or services offered. Products may be associated with competitor products to identify vendor replacement sales opportunities.
zestaw zakresów Zestaw zakresów to zbiór zakresów IP, adresów IP lub sieci IP, które można przypisać do harmonogramu aplikacji Discovery platformy ServiceNow. Zestawy zakresów są używane zwykle przy definiowaniu wszystkich adresowanych urządzeń w konkretnej lokalizacji. range set A range set is a collection of IP ranges, IP addresses, or IP networks that you can assign to a ServiceNow Discovery schedule. A typical use of range sets is to define all the addressable devices in a specific location.
automatyzacja księgi obsługi (Orchestration) Automatyzacjan Orchestration umożliwia automatyczną obsługę prostych lub złożonych zadań zwykle wykonywanych ręcznie w wielu systemach. Proces Orchestration może obejmować wszystkie dziedziny zarządzania i dotyczyć wszystkich typów elementów infrastruktury, takich jak aplikacje, bazy danych i sprzęt. Orchestration (Orchestration) Orchestration automates simple or complex multi-system tasks that are normally done manually. An Orchestration process can cross all management disciplines and interact with all types of infrastructure elements, such as applications, databases, and hardware.
rekord Rekord to wpis w tabeli bazy danych. record A record is an entry in a database table.
producent rekordów Producent rekordów umożliwia klientom dodawanie informacji do bazy danych przy użyciu katalogu usług. Stanowi wygodną i łatwą w obsłudze alternatywę zwykłego interfejsu dla użytkowników modułu ESS. record producer A record producer allows customers to add information to the database using the service catalog front end. It provides a user-friendly alternative to the regular form interface for ESS users.
pole odnośnika Pole odnośnika służy do pobierania danych z innej tabeli. Pola odnośnika mogą być wyświetlane w zmiennej, oddzielone od pola źródłowego kropką (wyłuskiwanie za pomocą kropek). reference field A reference field draws data from a different table. Reference fields can appear in a variable separated from the source field by a dot (dot-walking).
ikona odnośnika Po wskazaniu ikony odnośnika wyświetlane są dostosowywalne informacje o polach w formularzach ServiceNow. Ikony odnośnika są wyświetlane w niektórych formularzach i we wszystkich widokach list. Umożliwiają wyświetlenie skróconych wersji rekordów. reference icon A reference icon displays customizable information about fields in ServiceNow forms when you point to the icon. Reference icons appear on some forms and in all list views, enabling you to view abbreviated versions of records.
kwalifikator odnośnika Kwalifikatory odnośnika służą do filtrowania danych możliwych do wybrania w polu odnośnika. Przy wybieraniu można korzystać z funkcji automatycznego uzupełniania i ikony wyszukiwania (lupy). reference qualifier Reference qualifiers are used to filter the data that is selectable for a reference field, using either the auto complete support or the magnifying glass lookup icon.
rejestr Rejestr służy do dodawania nowych zdarzeń do bazy danych. Po utworzeniu zdarzenia w regule biznesowej należy zarejestrować zdarzenie, aby użyć go w powiadomieniu e-mail. registry Use the registry to add a new event to the database. After you create an event in business rules, you must register the event before it can be used for email notification.
łącze powiązane Łącza powiązane zapewniają dostęp do innych funkcji z poziomu formularzy lub list. Administratorzy mogą dodawać łącza powiązane przy użyciu czynności w interfejsie użytkownika. related link Related links provide access to additional functions from forms or lists. Administrators can add related links using UI actions.
typ relacji Typ relacji to rekord definiujący związek między dwoma rekordami. Przykładowe typy relacji to Element konfiguracji, Wiedza lub Zadanie. relation type A relation type is a record that defines the relationship between two records. This may include CI relation types, Knowledge relation types, or Task relation types.
wydanie Wydanie jest efektem nakładów pracy związanych z opracowywaniem oprogramowania przeznaczonego dla klientów. release A release is the result of a software development effort intended for customer use.
zdalny zestaw aktualizacji Zdalny zestaw aktualizacji to zestaw aktualizacji utworzony w innej instancji i uzyskany za pośrednictwem źródła aktualizacji. remote update set A remote update set is an update set that has been created on another instance and brought over via the Update Source.
raport Raport to graficzne przedstawienie danych w ramach platformy. report A report is a graphical representation of data within the platform.
pula zasobów Pula zasobów to konfiguracja serwera ESX, która definiuje maksymalną liczbę zasobów, z której może korzystać szablon maszyny wirtualnej w danej puli. Właściwość tę można dostosować, co pozwala na rozszerzanie puli zasobów w miarę potrzeb, jeśli serwer ESX ma dodatkowe zasoby w zapasie. resource pool A resource pool is a configuration on an ESX Server that defines the maximum number of resources that a virtual machine template in that pool can consume. A configurable property enables resource pools to expand when necessary if the ESX Server has additional resources to spare.
stan wyniku Stan wyniku to ścieżka wykonywana przez aplikację ServiceNow Discovery po próbie dopasowania tożsamości urządzenia wykrytego w sieci przy użyciu elementu konfiguracji w bazie CMDB. Wynik stanu określa, czy aplikacja Discovery kontynuuje działanie, czy zatrzymuje je po uzyskaniu odpowiedzi na swoje zapytanie. result state A result state is the path that ServiceNow Discovery takes after it attempts to match the identity of a device it has discovered in the network with a CI in the CMDB. The result state determines if Discovery continues or stops after it receives the answer to its query.
wniosek o zmianę (RFC) Wniosek o zmianę to propozycja zmodyfikowania konkretnego systemu w celu poprawienia jego funkcjonalności lub rozwiązania problemów. Wniosek o zmianę wchodzi w skład metodyki ITIL i jest wdrażany na platformie ServiceNow za pomocą metod zarządzania zmianami ITIL. RFC (Request for Change) A Request for Change is a request to modify a particular system, either to improve functionality or to fix problems. This is encompassed by the ITIL framework and is implemented in ServiceNow via ITIL Change Management.
ryzyko Ryzyko to prawdopodobne zdarzenie, które mogłoby spowodować szkody lub straty albo wpłynąć na zdolność osiągnięcia zamierzonych celów. Ryzyko jest mierzone przez prawdopodobieństwo zagrożenia, podatność zasobów oraz wpływ, jaki mogłoby mieć, gdyby wystąpiło. risk A risk is a possible event that could cause harm or loss or could affect the ability to achieve objectives. A risk is measured by the probability of a threat, the vulnerability of the asset to that threat, and the impact it would have if it occurred.
rola Rola o kategoria przypisana do użytkownika lub grupy użytkowników, która definiuje uprawnienia dostępu do funkcji platformy ServiceNow. Wszystkim grupom i użytkownikom przypisanym do roli przyznawane są te same prawa dostępu do systemu. Role mogą też zawierać w sobie inne role. Połączona rola zapewnia wszystkie prawa dostępu ról, które w sobie zawiera. role A role is a category assigned to a user or group of users that defines access privileges to ServiceNow functionality. All groups or users assigned to a role are granted the same system access. Roles can also contain other roles; the combined role is granted all access rights from the contained roles.
działanie wycofywania Działanie przepływu pracy wycofywania wykorzystywane w funkcjonalności przepływu pracy powoduje cofnięcie przetwarzania do określonego działania w przepływie pracy. D ziałanie wycofywania służy do resetowania już wykonanego działania do jego stanu pierwotnego. rollback activity A rollback workflow activity moves processing backward to a specified activity in the workflow. A rollback activity can be used to reset an activity that has already executed back to its original state.
grafik Grafik w aplikacji rotacji grup dyżurnych to najogólniejsza definicja godzinowych modeli zmian dyżurnych, list obecności i reguł powiadamiania grupy. rota A rota in the Group On-Call Rotation application is the top level definition of on-call shift hour patterns, personnel lists, and notification rules for a group.
oprogramowanie jako usługa (SaaS) W modelu SaaS oprogramowanie jest udostępniane jako usługa, a nie produkt końcowy. Zamiast instalacji pojedyńczej lub w sieci lokalnej oprogramowanie jest hostowane na komputerach zdalnych i dostępne według potrzeb. Platforma ServiceNow udostępnia oprogramowanie właśnie w ten sposób. SaaS (Software as a Service) SaaS provides software as a service rather than as an end product. Instead of local network or individual software installations, software is hosted on a remote machine and accessed as needed. ServiceNow provides software in this format.
pozycja harmonogramu Pozycja harmonogramu to konkretna instancja zaplanowanego zadania. schedule item A schedule item is a particular instance of a scheduled job.
zaplanowane zadanie Zaplanowane zadanie to zapis powodujący regularne wykonywanie danego zadania na podstawie harmonogramu. Zaplanowane zadania mogą generować i rozpowszechniać raporty, generować raporty na podstawie szablonów lub uruchamiać skrypt. scheduled job A scheduled job is a record that performs a given task regularly, based on a schedule. Scheduled jobs can generate and distribute reports, generate records from templates, or run a script.
zakres W Zarządzaniu Portfelem Usługi zakres oznacza szczegółowe parametry usługi, które definiują ograniczenia usługi biznesowej. scope In Service Portfolio Management, scope refers to the detailed service parameters that define the limits of a Business Service.
Scrum Scrum to iteracyjna, fazowa metodyka zarządzania projektami, wdrażana głównie w tzw. środowiskach zwinnego wytwarzania oprogramowania. Metodyka Scrum charakteryzuje się krótkimi cyklami opracowywania, zwanymi przebiegami, w których są tworzone, testowane i wydawane funkcje. Więcej informacji o metodyce Scrum zawiera obszar dotyczący procesu SDLC Scrum Scrum Scrum is an iterative and incremental framework for project management mainly deployed in agile software development environments. Scrum is characterized by brief development cycles, called sprints, in which a feature is created, tested and released. For more information about Scrum see SDLC Scrum Process
Scrum master Scrum master (mistrz) w zespole korzystającym z metodyki Scrum jest odpowiedzialny za stworzenie warunków do pracy nad bieżącym przebiegiem, dopilnowanie i motywowanie członków zespołu oraz płynną realizację procesu. Scrum master On a Scrum team, the Scrum master keeps team members focused on completing the stories in the current sprint and ensures that the Scrum process runs smoothly.
łańcuch wyszukiwania Łańcuchy wyszukiwania służą do udostępniania sugestii wyszukiwania w mechaniżmie wyszukiwania tekstu Zing. Łańcuchy wyszukiwania generują sugestie przez śledzenie wystąpień podobnych operacji wyszukiwania (w kolejności) w czasie. search chain Search chains are used to provide search suggestions in Zing Text Search. Search chains generate suggestions by tracking occurrences of similar searches, in order, over time.
strona wyszukiwania Strona wyszukiwania to strona zawartości służąca do wyświetlania wyników wyszukiwania. search page A search page is a content page used to display search results.
usługa Usługa to aplikacja lub funkcja, która wykonuje działania w ramach obsługi aplikacji biznesowych lub platformy. service A service is an application or feature that performs activities in support of either business applications or the platform.
katalog usług Katalog usług to centralne repozytorium towarów i usług, które centrum pomocy IT udostępnia użytkownikom. Użytkownicy mogą bezpośrednio wnioskować o te usługi i elementy z poziomu katalogu usług. Service Catalog The Service Catalog is the central repository of goods and services that your IT help desk provides for its users. Users can directly request these services and items from the Service Catalog.
umowa dotycząca gwarantowanego poziomu świadczenia usług (SLA) Umowa dotycząca gwarantowanego poziomu świadczenia usług (SLA) w ramach platformy to zdefiniowana reguła umożliwiająca mierzenie czasu, gdy zadanie jest otwarte. Po upływie ustawionego czasu następuje podniesienie poziomu eskalacji otwartego zadania z normalnego na średnie, ze średniego na wysokie i z wysokiego na zaległe. Service Level Agreement (SLA) Within the platform, a Service Level Agreement (SLA) is a defined rule that measures the elapsed time of an open task. After a set period of time, the SLA promotes the open task an escalation level, from Normal to Moderate, Moderate to High, and High to Overdue.
kontrakt na gwarantowany poziom świadczenia usług Kontrakt na gwarantowany poziom świadczenia usług w ramach platformy to zdefiniowana klasa główna, która steruje co najmniej jedną umową dotyczącą gwarantowanego poziomu świadczenia usług. Przypisanie kontraktu na gwarantowany poziom świadczenia usług do konkretnego incydentu ułatwia znalezienie najwłaściwszej umowy SLA. Service Level Contract Within the platform, a Service Level Contract is a defined master class that controls one or more SLAs. Assigning a Service Level Contract to a particular incident will help find the most appropriate SLA.
krótkie sondowanie Sondowanie to metoda uzyskiwania przez przeglądarkę informacji z serwera w celu wysyłania wiadomości błyskawicznych czatu. Podczas krótkiego sondowania przeglądarka wysyła do serwera żądanie w stałych interwałach zdefiniowanych we właściwości glide.short_poll_delay. Nowe żądanie może być otwierane na przykład co 1000 ms, a po odebraniu natychmiastowej odpowiedzi (która może być pusta) połączenie jest zamykane. short polling Polling is the method by which the browser gets information from the server to send instant messages in Chat. With short polling, the browser sends a request to the server in fixed intervals as defined by the glide.short_poll_delay property. For example, open a new request every 1000 milliseconds, receive an immediate (possibly empty) response, and close the connection.
strona startowa witryny Strona startowa witryny to strona zawartości przeznaczona do wyświetlania podczas pierwszej wizyty użytkownika w witrynie zawartości. site entry page A site entry page is a content page designed to be displayed to the user upon first arriving at a content site.
interfejs wyboru z dwiema kolumnami Interfejs wyboru z dwiema kolumnami umożliwia wybieranie wielu elementów z dostępnej puli. slushbucket A slushbucket is a double column interface for choosing multiple selections from an available pool of items.
operacje IT z wykorzystaniem mediów społecznościowych Operacje IT z wykorzystaniem mediów społecznościowych o korzystanie z technologii mediów społecznościowych (takich jak wiadomości błyskawiczne i mikroblogi) w celu usprawnienia eksploatacji systemów informatycznych. social IT Social IT is the use of social media technology (such as instant messaging and microblogging) to enhance IT operations.
tryb edytowania w arkuszu kalkulacyjnym Tryb edytowania w arkuszu kalkulacyjnym (lub edytowanie w siatce) umożliwia użytkownikom modyfikowanie danych w widoku listy przez nawigację klawiaturą. Jest to podobne do wprowadzania danych w arkuszu kalkulacyjnym. Administratorzy mogą włączyć tryb edytowania w arkuszu kalkulacyjnym dla list, ustawiając wartość true (prawda) dla właściwości glide.ui.list_edit_grid. spreadsheet edit mode Spreadsheet edit mode, or grid editing, allows users to modify data in list view using keyboard navigation, similar to entering data in a spreadsheet. Administrators can enable spreadsheet edit mode for lists by setting the glide.ui.list_edit_grid property to true.
przebieg W metodologii Scrum przebieg to krótki, stały harmonogram cykli z możliwością dostosowania zakresu, przeznaczony do zaspokajania szybko zmieniających się potrzeb w zakresie opracowywania oprogramowania. sprint In Scrum, a sprint is a short, fixed schedule of cycles with adjustable scope, designed to address rapidly changing development needs.
statyczny blok HTML Statyczny blok HTML to blok zawartości, który renderuje kod HTML na stronie zawartości. static HTML block A static HTML block is a content block that renders HTML within a content page.
reguła magazynowania Reguły magazynowania to zdefiniowane kryteria określające, że gdy zapasy konkretnego zasobu w magazynie osiągają wskazany próg, pewna ilość tego zasobu powinna zostać przeniesiona z innego magazynu lub zamówiona u dostawcy. stock rule Stock rules are defined criteria stating that when inventory of a particular asset in a stockroom reaches a specified threshold, a certain number should either be transferred from another stockroom or ordered from a vendor.
magazyn Magazyn to miejsce przechowywania zasobów. stockroom A stockroom is a place where assets are stored.
słowo pomijane Słowa pomijane to popularne słowa, które nie są indeksowane, ponieważ są nieistotne w wynikach wyszukiwania. Jako słowa pomijane w mechaniźmie wyszukiwania tekstowego Zing można skonfigurować na przykład rodzajniki, spójniki, zaimki osobowe i przyimki. stop word Stop words are common words that are not indexed because they are not meaningful in search results. Articles, conjunctions, personal pronouns, and prepositions are examples that may be configured as stop words for Zing text search.
historia Historia (zwana też przypadkiem lub scenariuszem użycia) to krótkie zestawienie wymagań produktu lub uzasadnienie biznesowe klienta, które jest używane w metodologii opracowywania oprogramowania Scrum. Zwykle historie są wyrażane w języku potocznym, aby ułatwić czytelnikowi zrozumienie działania oprogramowania. story A story, or user story, is a brief statement of a product requirement or a customer business case that is used in the Scrum method of agile software development. Typically, stories are expressed in plain language to help the reader understand what the software should accomplish.
punkt historii Punkty historii w metodologii Scrum to dowolne pomiary nakładu pracy (niekoniecznie czasu) wymaganego do ukończenia historii na podstawie szacunków członków zespołu Scrum. story point Story points in Scrum are arbitrary measurements of the effort (not necessarily the time) required to complete a story, based on the estimates of Scrum team members.
Summary Set Tabela Summary Set [sys_report_summary] służy do tymczasowego przechowywania informacji niezbędnych do wyświetlenia wykresu. Ta tablica jest włączana przez dodatek Wykresy niestandardowe. Summary Set The Summary Set [sys_report_summary] table temporarily holds the necessary information for rendering a chart. This table is enabled by the Custom Charts plugin.
obsługiwane wydanie W przypadku wszystkich wydań platformy ServiceNow poprawki są oferowane dla dwóch cykli wydań funkcji. supported release All ServiceNow releases are supported with patches and hotfixes for two feature release cycles.
tag Tagi to słowa oznaczone symbolem kratki (#) w przekazywanych na żywo wiadomościach kanałów informacyjnych. Tagi umożliwiają klasyfikowanie wiadomości według słowa kluczowego lub tematu, co zapewnia lepsze wyniki wyszukiwania. tag Tags are words marked with a hash (#) symbol in Live Feed messages. Tags are a way to categorize messages by keyword or topic for improved search results.
zadanie Zadanie [task] to jedna z głównych tabel udostępnianych w systemie podstawowym. Zawiera szereg standardowych pól używanych w każdej z tabel rozszerzających ją, takich jak Incydent i Problem. task Task [task] is one of the core tables provided in the base system. It provides a series of standard fields used on each of the tables that extend it, such as the Incident and Problem tables.
motyw Motyw to grupa arkuszy stylów w systemie zarządzania zawartością. theme A theme is a grouping of style sheets in the Content Management System.
śledzone dostosowanie Śledzone dostosowania to dostosowania tabel zarejestrowane w zestawach aktualizacji. tracked customization Tracked customizations are customizations to tables which are recorded into update sets.
mapa transformacji Mapa transformacji dopasowuje pola z zestawu danych importowanych do pól w jednej tabeli docelowej. Jedno pole zestawu danych importowanych może być mapowane na wiele pól w tabeli docelowej. Podczas tworzenia mapy transformacji można dopasowywać pola przy użyciu funkcji mapowania automatycznego. Zaawansowaną logikę można natomiast uzyskać przy użyciu skryptów. Zdefiniowana mapa transformacji może być używana ponownie. Do zestawu danych importowanych można zastosować wiele map transformacji (każda dla konkretnej tabeli) w określonej przez siebie kolejności. transform map A transform map matches fields from an import set to fields in a single destination table. A single import set field can be mapped to multiple fields in the destination table. When creating a transform map, the automap feature can be used to match fields, or scripting can be used for advanced logic. Once defined, a transform map can be reused, and multiple transform maps (each for a specific table) can be applied to an import set in the order you specify.
selektor drzewiasty Selektor drzewiasty to narzędzie do nawigacji umożliwiające wybieranie z list hierarchicznych. tree picker A tree picker is a navigational tool for selecting from hierarchical lists.
kontrola konta użytkownika (UAC) Kontrola konta użytkownika to funkcja zabezpieczeń, która ogranicza uprawnienia w konkretnym oprogramowaniu dla użytkowników innych niż administratorzy. Funkcja ta jest zawarta w nowoczesnych systemach operacyjnych Windows firmy Microsoft i może wpływać na zachowanie dodatku Serwer MID. UAC (User Account Control) UAC is a security feature that limits the permissions of a particular software for non-administrative users. This feature is included in modern Microsoft Windows operating systems and can affect the behavior of the MID Server plugin.
czynność w interfejsie użytkownika Czynność w interfejsie użytkownika to opcja wybierana z menu podręcznego. Umożliwia utworzenie rekordu w tabeli na podstawie informacji z rekordu innej tabeli. Na przykład można utworzyć nowy rekord Zmiana bezpośrednio z istniejącego rekordu Problem. UI action A UI action is a pop-up menu selection that enables you to create a record in a table based on the information from a record in another table. For example, you can create a new Change record directly from an existing Problem record.
makro w interfejsie użytkownika Makro w interfejsie użytkownika to skrypt Jelly do wielokrotnego użycia, który można wywołać ze strony interfejsu użytkownika. UI macro A UI macro is a reusable Jelly script that can be called from a UI page.
zestaw aktualizacji Zestaw aktualizacji to zbiór dostosowań wykonanych przez klienta w jego instancji, który można przenieść do innej instancji. Po aktualizacji instancji zmiany są automatycznie dodawane do bieżącego zestawu aktualizacji. Jednocześnie może istnieć tylko jeden bieżący zestaw aktualizacji. update set An update set is a collection of customizations made by a customer to their instance that can be transferred to another instance. When an update is made to the instance, the change is added automatically to the current update set. There can be only one current update set at a time.
selektor zestawu aktualizacji Selektor zestawu aktualizacji to lista rozwijana na pasku nagłówka instancji umożliwiająca wybranie do grupowania dostosowań zestawu aktualizacji wykonanych przez bieżącego użytkownika. update set picker The update set picker is a drop-down choice list in the instance header bar that selects which update set customizations made by the current user will be grouped in.
źródło aktualizacji Źródło aktualizacji to instancja platformy ServiceNow, z której bieżąca instancja może pobierać zestawy aktualizacji. update source An update source is a ServiceNow instance that the current instance can pull update sets from.
sufiks adresu URL Sufiks adresu URL definiuje adres URL strony zawartości w systemie zarządzania zawartością. Witryny zawartości i strony zawartości mają własne sufiksy adresu URL i są generowane w następującym formacie: <ścieżka do instancji> + /<sufiks witryny> + /<sufiks strony> + .do URL suffix A URL suffix defines the URL of a content page within the Content Management System. Both Content Sites and Content Pages have their own URL suffixes, and are generated in the format: <path to your instance> + /<site suffix> + /<page suffix> + .do
skrypt sprawdzania poprawności Skrypt sprawdzania poprawności steruje formatowaniem danych wprowadzanych przez użytkownika do pól danych i wyświetla komunikaty o błędach w przypadku nieprawidłowej składni. Na przykład można utworzyć skrypt, który wymusza właściwe formatowanie adresu e-mail wprowadzanego przez użytkownika. validation script A validation script controls the formatting of user input into data fields and displays an error message for syntax violations. For example, you can create a script that enforces the proper formatting of an email address entered by a user.
zestaw zmiennych Zestaw zmiennych to modułowa jednostka zmiennych, która może być współużytkowana przez pozycje katalogu. Zdefiniowany zestaw zmiennych może być używany w wielu miejscach. variable set A variable set is a modular unit of variables that can be shared between catalog items. Define a variable set once and use it in multiple places.
wykres szybkości W metodologii Scrum wykres szybkości pokazuje możliwy nakład pracy (w punktach) zespołu w jednym przebiegu, mierzony względem czasu. Takie obliczenia ułatwiają mistrzowi Scrum prognozowanie, jakie obciążenia może przyjąć zespół w przyszłych przebiegach. velocity chart In Scrum, a velocity chart shows how much effort (in points) a team can handle in one sprint, measured over time. This calculation helps the Scrum master predict how much load a team can handle in future sprints.
widok Widok to zapisana wersja spersonalizowanego formularza lub listy. Widoki umożliwiają użytkownikom szybkie wyświetlanie tego samego formularza (lub listy) na wiele sposobów. Widoki niestandardowe mogą być tworzone przez administratorów. view A view is a saved version of a personalized form or list. Views enable users to quickly display the same form or list in multiple ways. Administrators can create custom views.
działanie przepływu pracy Działania przepływu pracy to poszczególne akcje wykonywane w działającym przepływie pracy. Mogą one obejmować wykonywanie skryptów, manipulowanie rekordami, oczekiwanie na ustawiony okres, rejestrowanie zdarzenia itd. workflow activity Workflow activities are the individual actions the workflow performs as it runs. This can include (but is not limited to) performing scripts, manipulating records, waiting for a set period of time, or logging an event.
pole przepływu pracy Pole przepływu pracy w rekordzie zadania służy do przechowywania i wyświetlania położenia rekordu zadania w przepływie pracy. workflow field A workflow field in a task record stores and displays the location of the task record in the workflow.
Was this article helpful?
Yes, I found what I needed
No, I need more assistance