Glossary of Terms/Swedish

From ServiceNow Wiki
Home > Get Started > Glossaries > Glossary of Terms/Swedish
Jump to: navigation, search
Glossary
Glossary of Acronyms
Glossary of Terms
ITIL Glossary

Localized Term Localized Definition English Term English Definition
konto I insticksprogrammet säljarautomatisering (Sales Force Automation) representerar konton de företag som är försäljningsleads eller kunder. account In the Sales Force Automation plugin, accounts represent companies that are sales prospects or customers.
ACL (åtkomstkontrollista) En åtkomstkontrollista definierar via ett intervall av IP-adresser vilka enheter som kan anslutas till och sökas igenom med hjälp av Discovery. Dessa kan användas för att upprätta eller kringgå åtkomstbegränsningar i vissa system. ACL (Access Control List) An access control list defines via a range of IP address which devices can be accessed and scanned using Discovery. These can be used to establish or bypass access restrictions on certain systems.
aktivitet I insticksprogrammet säljarautomatisering (Sales Force Automation) spårar aktiviteter försäljningsrelaterade åtgärder, till exempel e-postmeddelanden, telefonsamtal och möten. Aktiviteter kan kopplas till en kontakt, ett konto eller en affärsmöjlighet. activity In the Sales Force Automation plugin, activities track sales-related actions, such as email messages, phone calls, or meetings. Activities may be associated with a contact, account, or opportunity.
tillhörighet Tillhörighet är kopplingen mellan en dator eller nätverksenhet och dess autentiseringsuppgifter som de angetts av ServiceNow Discovery eller Orchestration-automatisering. När en enhet har matchats med sina autentiseringsuppgifter skrivs relationen in i en databastabell, och dessa autentiseringsuppgifter används för att skicka frågor mot enheten i senare identifieringar och arbetsflödesaktiviteter affinity Affinity is the association of a computer or network device to its credentials as established by ServiceNow Discovery or Orchestration. Once a device is matched with its credentials, the relationship is written to a database table, and those credentials are used to query the device in subsequent discoveries and Workflow activities
agent En agent är namnet på ett externt system (integrering) som skriver meddelanden i tabellen Queue [ecc_queue]. Agentnamnet för en MID-server har till exempel formatet mid.server.xxx, där \xxx\ är namnet på en viss MID-server. agent An agent is the name of an external system (integration) that writes messages to the Queue [ecc_queue] table. For example, the agent name for a MID Server is in the format mid.server.xxx, where \xxx\ is the name of a particular MID Server.
allokeringsregel Allokeringsregler definierar hur varje utgiftsrad ska behandlas för att skapa en eller flera poster för utgiftsfördelning. Regelvillkor definieras utifrån data från utgiftsradskällan. allocation rule Allocation rules define how to process each expense line to generate one or more expense allocation records. Rule conditions are defined based on data from the expense line source.
allokeringsenhet En allokeringsenhet spårar både den totala kapaciteten i en affärstjänst och antalet enheter som utnyttjas enligt definitionen i registerposterna för KE-kostnadscenterrelation allocation unit An allocation unit tracks the total capacity of a business service as well as the number of units being consumed as defined by the CI Cost Center Relationship records
navigeringsfält Navigeringsfältet visas till vänster på sidan och innehåller en lista med applikationer och moduler. application navigator The application navigator is a navigation bar on the left side of the page that displays a list of applications and modules.
godkännande Ett godkännande är en uppgift i ett arbetsflöde som kräver en åtgärd (godkännande eller nekande) från en användare eller en användargrupp innan arbetsflödet kan fortsätta. approval An approval is a task within a workflow that requests an action (approval or denial) from a user or user group before the workflow continues.
regel för godkännande Regler för godkännande är de konfigurerade stegen som krävs för att godkänna en tjänste- eller katalogförfrågan. approval rule Approval rules are the configured steps required to approve a service or catalog request.
tillgång En tillgång är någon hårdvara, mjukvara eller förbrukningsvara som finns i affärsmiljön. Tillgångar hos en tjänsteleverantör omfattar allt som kan bidra till utförandet av en tjänst. asset An asset is any hardware, software, or consumable found in the business environment. Assets of a service provider include anything that could contribute to the delivery of a service.
tillgångsklass En tillgångsklass är en grupp tillgångar som alla lagras i samma databastabell (tabellen Asset [alm_asset] eller en tabell som utvidgar den). I ServiceNow är tillgångsklasserna hårdvara, mjukvara och förbrukningsvaror standard. Om klasserna inte passar för en viss grupp kan du skapa en egen tillgångsklass. asset class An asset class is a group of assets all stored in the same database table (the Asset [alm_asset] table or a table that extends it). In ServiceNow, the default asset classes are hardware, software, and consumables. If the default classes are not appropriate for a specific group of assets, a custom asset class can be created.
behovslista En behovslista (eller backlog) är, i en miljö med agil utveckling enligt Scrum, en ordnad lista med berättelser som gruppmedlemmarna är eniga om att arbeta med i en sprint. I Scrum-processen används tre behovslistor: produkt, release och etapp. backlog A backlog in the Scrum agile development environment is an ordered list of stories that team members agree will be worked on in a sprint. The Scrum process uses three backlogs: product, release, and sprint.
banderollsram Banderollsramen är den del som visas högst upp på alla sidor och som innehåller plattformens logotyp och grundläggande navigeringsalternativ. banner frame The banner frame is the portion across the top of every page that contains the platform's logo and basic global navigation choices.
basklass En basklass är en tabell som kan utökas, men som inte kan utöka andra tabeller. base class A base class is a table which is extended but does not extend any other tables.
referensvärde Ett KE-referensvärde är en ögonblicksbild av ett konfigurationsobjekt som det ser ut i ditt system i dess grundläggande form. Alla ändringar du gör av det konfigurationsobjektet sedan ögonblicksbilden har skapats visas på KE-formuläret som ändringar av grundläggande attribut. När ett referensvärde skapas registreras både KE-attributen och alla relationer på första nivån för denna KE. Eventuella ändringar av den grundläggande KE:n eller av relaterade KE:r registreras och visas. baseline A CI baseline is a snapshot of a configuration item as it appears in your system in its basic form. All the changes that you make to that configuration item since the snapshot was created are displayed on the CI form as basic attribute changes. When a baseline is created, the attributes of the CI are captured as well as all first level relationships for the CI. Any changes to the base CI or to any related CI will be captured and displayed.
uppdateringsuppsättning för referensvärde En uppdateringsuppsättning för referensvärde är en uppdateringsuppsättning som registrerar alla anpassningar innan insticksprogrammet systemuppdateringsuppsättningar (System Update Sets) installerades. baseline update set A baseline update set is an update set that captures all of the customizations before the System Update Sets Plugin was installed.
mörkläggningstid En mörkläggningstid är ett schema som definierar en tidsperiod då inga ändringar får göras. Används av insticksprogrammet för avkänning av kollision vid förändringshantering (Change Management Collision Detector) för att identifiera motstridiga ändringar. blackout window A blackout window is a schedule that defines a period of time in which no changes should be performed. Used by the Change Management Collision Detector Plugin to detect conflicting changes.
dynamiska länkar Dynamiska länkar är en serie filter som visas som länkar högst upp i listan med registerposter. Klicka på de enskilda elementen av sökvägen så visas en annan vy. breadcrumbs Breadcrumbs are a series of filters displayed as links at the top of the record list. Click the individual elements of the path to see a different view.
sammansatt modell En sammansatt modell är en modell som består av flera enskilda modeller. En bärbar dator, en skrivare, ett tangentbord och en mus kan till exempel kombineras i en enda sammansatt modell. bundled model A bundled model is a single model comprised of individual models. For example, a laptop, printer, keyboard, and mouse can be combined in a single, bundled model.
statusrapport Statusrapporten (burn down chart) används av Scrum masters inom agil utveckling för att visa önskat förlopp jämfört med faktiskt förlopp för en etapp. burn down chart The burn down chart is used by Scrum masters in an agile development environment to view ideal sprint progress against actual sprint progress.
affärsregel En affärsregel är en bit JavaScript som konfigurerats att köra när en registerpost infogas, uppdateras eller tas bort, eller när en tabell behövs. En affärsregel kan konfigureras att köra före eller efter det att databasåtgärden sker. Om det gäller en fråga ska affärsregeln köras före databasoperationen, så att de data som returneras till användaren är lämpliga i förhållande till användarens systemprivilegier (användarroller). En typisk affärsregel kan till exempel köra ett skript när användaren har uppdaterat en incident eller höjer prioriteten för en ändringsförfrågan. business rule A business rule is a piece of JavaScript configured to run when a record is inserted, updated, or deleted, or when a table is queried. A business rule can be set to run before or after the database action has occurred. In the case of a query, the business rule should run before the database operation, so that the data returned to the user is appropriate to his system privileges (user roles). A typical business rule might execute a script after a user updates an incident or escalates the priority of a change request.
affärstjänst En affärstjänst är en tjänst (till exempel e-post eller elektroniska meddelanden) som levereras till kunder av affärsenheter med hjälp av en IT-infrastruktur av konfigurationsenheter (KE). business service A business service is a service (such as email or electronic messaging) delivered to customers by business units that is supported by an IT infrastructure of configuration items (CI).
översikt över hantering av verksamhetsstödjande tjänster En översikt över hantering av verksamhetsstödjande tjänster är en grafisk beskrivning av konfigurationsenheterna (KE) inom ett system och deras relationer till varandra. Business Service Management (BSM) map A BSM map is a graphical display of the configuration items (CI) within a system and their relationships to one another.
kapacitet Kapaciteten hos en MID-server definierar de specifika funktionerna för en MID-server inom ett IP-adressintervall. Standardfunktionerna innebär att en administratör kan välja specifika kapaciteter (till exempel SSH, SNMP, PowerShell) för de sensorer som startas av varje MID-server. capability MID Server capabilities define the specific functions of a MID Server within an IP address range. The default functionality enables an administrator to select specific capabilities (for example, SSH, SNMP, PowerShell) for the probes launched by each MID Server.
katalogobjekt Ett katalogobjekt är ett unikt objekt eller en unik tjänst i tjänstkatalogen som kan beställas av slutanvändaren. Ett katalogobjekt måste vara knutet till en leveransplan för tjänstkatalogen om man ska kunna ange hur objektet anskaffas, vilka som arbetar med det eller hur det levereras. catalog item A catalog item is any unique item or service in the Service Catalog that can be ordered by the end user. To specify how a catalog item is procured, who works on it, or how it is delivered, the item must be tied to a Service Catalog execution plan.
förändring En förändring innebär att man lägger till, ändrar eller tar bort något som kan påverka IT-tjänsterna. change A change is the addition, modification or removal of anything that could have an effect on IT services.
insticksprogram för avkänning av kollision vid förändringshantering Med insticksprogrammet för avkänning av kollision vid förändringshantering (Change Management Collision Detector) kan du identifiera om planerade ändringar står i konflikt med andra ändringar eller medför andra schemaläggningsproblem. Change Management Collision Detector plugin The Change Management Collision Detector plugin provides the ability to detect whether planned changes conflict with other changes or have other scheduling issues.
chattfunktion Chattfunktioner är ytterligare objekt som visas i menyn för chattfönstret (kräver chattinsticksprogrammet (Chat)). chat action Chat actions are additional items that appear in the chat window menu (requires the Chat plugin).
chattkö Chattköer definierar scheman, supportpersonalen och systemmeddelandena för supportavdelningschatten (kräver chattinsticksprogrammet (Chat)). chat queue Chat queues define the schedules, support staff, and system messages for help desk chat (requires the Chat plugin).
chattkömedarbetare Chattkömedarbetare är supportavdelningspersonal som ger support i en chattkö (kräver chattinsticksprogrammet (Chat)). En användare måste vara medlem i tilldelningsgruppen för en kö om han eller hon ska kunna ge support i den kön. chat queue agent Chat queue agents are Service Desk staff who provide support for a help desk chat queue (requires the Chat plugin). To support a particular queue, a user must be a member of the assignment group for the queue.
KE (konfigurationsenhet) En KE (konfigurationsenhet) är en dator, enhet eller mjukvara i CMDB. En KE:s registerpost omfattar alla relevanta data, som tillverkare, leverantör och plats. CI (configuration item) A CI (configuration item) is any computer, device, or piece of software in the CMDB. A CI's record includes all relevant data, such as manufacturer, vendor, or location.
KE-kostnadscentersrelation En KE-kostnadscentersrelation är en registerpost som kopplar ett kostnadscenter till en affärstjänst som den förbrukar och antalet enheter den använder. Informationen används för att beräkna antalet allokerade enheter och uppdatera allokeringsenhetsposten. CI cost center relationship A CI cost center relationship is a record associating a cost center to a business service that it consumes and the number of units it uses. This is used to calculate the number of allocated units to update the allocation unit record.
KE-kostnadskort Ett KE-kostnadskort representerar en samling återkommande KE-kostnader som är kopplade till en samling konfigurationsenheter. Kostnadskort är oftast utformade efter en viss kostnadsmodell. Ett exempel kan vara en viss modellserver som körs i New York-datacentret. De åtföljande kostnaderna kan vara olika jämfört med samma servermodell som körs i London-datacentret. Varje modell skulle ha ett separat kostnadskort. CI rate card A CI rate card represents a collection of recurring CI Costs associated with a collection of configuration items. Rate cards are usually designed around a certain cost model. An example might be a certain model server running in the New York data center. The costs associated could be different than the same server model running in the London data center. Each model would have a separate rate card.
klass En klass är en tabell som utökar eller som utökas av en annan tabell. class A class is a table that extends or is extended by another table.
vidareklickning Vidareklickning är en egenskap som gör att användare kan öppna en refererad registerpost i det aktuella fönstret. Referenssymboler tillåter genomklickning som standard. Administratörer kan även aktivera popup-ikoner, vilket innebär att en refererad registerpost öppnas i ett annat fönster. clickthrough Clickthrough is a property that allows users to open a referenced record in the current window. Reference icons allow clickthrough by default. Administrators may also enable pop-up icons, which open a referenced record in another window.
klientskript Ett klientskript är ett JavaScript som du kan skapa och köra i klientwebbläsaren. ServiceNow har stöd för följande skripttyper:\n* onLoad() -- Körs när ett formulär läses in\n* onChange() -- Körs när en viss widget ändrar värde\n* onSubmit() -- Körs när ett formulär skickas in client script A client script is a JavaScript you create to run in the client browser. ServiceNow supports the following script types:\n* onLoad() -- Runs when a form is loaded\n* onChange() -- Runs when a particular widget changes value\n* onSubmit() -- Runs when a form is submitted
klon En klon är en ögonblicksbild av din produktionsinstans av ServiceNow som du använder för att uppdatera dina testnings- eller utvecklingsmiljöer. clone A clone is a snapshot of your production ServiceNow instance that you use to refresh your test or development environments.
kluster Ett kluster är en ServiceNow-instans som består av två eller fler noder: en eller fler gränssnittsnoder, till vilka alla användarförfrågningar från webbläsaren skickas, och arbetsnoder som hanterar separata operationer, till exempel Discovery-sonder. Ett kluster kan finnas på samma fysiska dator eller på separata datorer. I ett kluster pekar alla noder på samma databas och har samma instans-ID. cluster A cluster is a ServiceNow instance comprised of two or more nodes: one or more interface nodes, to which all user requests from the browser are directed, and worker nodes that handle discrete operations, such as Discovery probes. A cluster can exist on the same physical machine or on separate machines. In a cluster, all the nodes point to the same database and have the same instance ID.
CMDB (konfigurationsdatabas) En CMDB är en databas över konfigurationsenheterna (KE) och deras relationer inom ett företagsnätverk. CMDB (Configuration Management Database ) A CMDB is a database of the configuration items (CI) and their relationships within an enterprise's network.
uppdaterande import Uppdaterande import är den metod med vilken importuppsättningar kan uppdatera befintliga registerposter i en målproduktionstabell, i stället för att bara infoga nya registerposter. När uppdaterande import har konfigurerats för ett fält försöker importuppsättningsapplikationen matcha källvärdet mot det befintliga målvärdet i en produktionstabell för uppdatering. Om källvärdet inte kan matchas skapas en ny registerpost. coalescence Coalescence is the method by which import sets may update existing records in a destination production table, rather than simply inserting new records. When coalescence is configured for a field, the import set application attempts to match the source value to the currently existing target value on a production table for updating. If the source value does not match, a new record is created.
kollision En kollision är när en inkommande kunduppdatering i en uppdateringsuppsättning gäller samma objekt som en nyare, lokal kunduppdatering. Förhandsgranskningen av systemuppdateringsuppsättningar avgör om den inkommande kunduppdateringen ska tillämpas eller inte. collision A collision is when an incoming customer update in an update set applies to the same object as a newer local customer update. The System Update Sets Preview determines whether or not the incoming customer update is applied.
villkorsverktyg Ett villkorsverktyg bygger ett villkorspåstående med en serie sammanhangsgenererade fält. Villkorsverktyg används i många applikationer, till exempel filter, administration av enkäter och av åtkomstkontroll. condition builder A condition builder constructs a condition statement with a series of contextually generated fields. Condition builders are used in many applications, such as filters, survey administration, and access control administration.
konfigurationssida En konfigurationssida är modulen inom innehållshanteringssystemet som anger globala standardvärden för innehållssidor och innehållswebbplatser. configuration page The configuration page is the module within the Content Management System that sets the global defaults for content pages and sites.
konflikt En konflikt är en registerpost som skapas av insticksprogrammet för avkänning av kollision vid förändringshantering (Change Management Collision Detector) när en schemalagd ändring överlappar andra ändringar, eller på annat sätt är olämpligt schemalagd. Konfliktregisterposter beskriver typen av konflikt och vilka objekt eller scheman som stod i konflikt. conflict A conflict is a record generated by the Change Management Collision Detector Plugin when a scheduled change overlaps with other changes, or is otherwise improperly scheduled. Conflict records detail the type of conflict and what items or schedules were in conflict.
förbrukningsvara En förbrukningsvara är en tillgång som spåras kvalitativt och kan överföras i kvantiteter som är större än noll. Viss information spåras inte, till exempel alla platser där förbrukningsvaran finns. Exempel på tillgångar som ofta hanteras som förbrukningsvaror är pennor, stolar och bildskärmsstativ. consumable asset A consumable asset is an asset that is tracked qualitatively and can be transferred in quantities greater than zero. Some details are not tracked, such as all locations where the consumable is installed. Examples of assets that are often managed as consumables include pencils, chairs, and monitor stands.
kontakt I insticksprogrammet säljarautomatisering (Sales Force Automation)representerar kontakter försäljningskontakter på företag. En kontakt är kopplad till ett konto och anvisas alltså till försäljningsrepresentanten för det kontot. contact In the Sales Force Automation plugin, contacts represent sales contacts at companies. A contact is linked to an account and hence is assigned to the sales representative for the account.
innehållsblock Ett innehållsblock är ett objekt som kan läggas till på en startsida eller innehållssida och som innehåller ett definierat innehållsformat, till exempel statisk HTML, en rapport eller en lista. content block A content block is an item that can be added to a homepage or a content page, and which contains a defined form of content such as static HTML, a report, or a list.
innehållsram En innehållsram är huvudområdet i det primära användargränssnittet. Innehållsramen visar sidor som en användare navigerar till. content frame The content frame is the main area of the primary user interface. The content frame displays pages to which a user navigates.
innehållslänk En innehållslänk är en registerpost i tabellen Content Link [content_link] som innehåller en URL och som används av listblock för att skapa en lista med länkar i stället för en lista med registerposter. content link A content link is a record on the Content Link [content_link] table that contains a URL, used by list blocks to generate a list of links rather than a list of records.
innehållshanteringssystem Ett innehållshanteringssystem är ett insticksprogram som tillhandahåller funktioner för att skapa varumärkesanpassade klienter för en instans. Content Management System The Content Management System is a plugin that provides functionality for creating branded front-ends for an instance.
innehållsida En innehållssida är en webbsida som skapas av innehållshanteringssystemet. content page A content page is a web page generated by the content management system.
innehållswebbplats En innehållswebbplats är en serie innehållssidor som grupperats tillsammans med samma URL-bas och som riktas till samma användargrupp. content site A content site is a series of content pages grouped together with the same base URL, aimed at the same group of users.
innehållstyp En innehållstyp är en serie definitioner som styr listblock. content type A content type is a series of definitions that control list blocks.
kontrakt I insticksprogrammet säljarautomatisering (Sales Force Automation) hanterar kontrakt försäljningsposter för produkter eller tjänster. Kontrakt kan ha en begränsad tidsram, spåra specifika uppgifter angående uppföljning av försäljningen och identifiera affärsmöjligheter vid förnyelse. contract In the Sales Force Automation plugin, contracts manage sales records for products or services. Contracts may have a limited time frame, track specific post-sale details, and identify renewal opportunities.
CRM (hantering av kundrelationer) CRM är en hanteringsstrategi för att säkerställa en stark klient-leverantörrelation samtidigt om kostnaderna minimeras och tillgänglig teknik utnyttjas. I ServiceNow stöds detta med insticksprogrammet säljarautomatisering (Sales Force Automation). CRM (Customer Relationship Management) CRM is a management strategy to ensure a strong client-provider relationship while minimizing costs and taking advantage of available technology. This is supported in ServiceNow through the Sales Force Automation plugin.
aktuell release Kunder kan uppgradera instanser till en aktuell release av ServiceNow. current release Customers can upgrade instances to a current ServiceNow release.
aktuell uppdateringsuppsättning En aktuell uppdateringsuppsättning är en uppdatering som har valts med hjälp av väljaren för uppdateringsuppsättning. Anpassningar som gjorts av en användare läggs till i användarens aktuella uppdateringsuppsättning. current update set A current update set is an update set that has been selected using the update set picker. Customizations made by a user will be added to the user's current update set.
kunduppdatering En kunduppdatering är en registerpost i tabellen Customer Updates [sys_update_xml] som lagrar en enskild kundanpassning som en XML där ändringen lagras. Kunduppdateringar används för att skydda anpassningar under uppdateringsprocessen, och med systemuppdateringsuppsättningarna kan kunduppdateringar grupperas i uppdateringsuppsättningar och flyttas från en instans till en annan. customer update A customer update is a record on the Customer Updates [sys_update_xml] table which stores an individual customer customization as an XML storing the change. Customer updates are used to protect customizations during the update process, and the System Update Sets allows grouping customer updates into update sets and moving them from instance to instance.
översiktspanel En översiktspanel är en samling listor, grafer, diagram eller andra innehållsobjekt som uppdateras automatiskt. dashboard A dashboard is a collection of lists, graphs, charts, or other content items that automatically refresh.
datakälla En datakälla kan komma från en fil eller från en JDBC-anslutning (Java Database Connectivity). Datakällor används för att skapa en importuppsättning så att data vid behov kan behandlas innan de mappas till en produktionstabell. Datakällor har stöd för följande metoder för att hämta filer: FTP, FTPS (Auth SSL, Auth TLS, Implicit SSL, Implicit TLS), HTTP, HTTPS, SCP. data source A data source can be from a file or a Java Database Connectivity (JDBC) connection. Data sources are used to create an import set so that data can be processed, if necessary, prior to being mapped onto a production table. Data sources support the following remote file retrieval methods: FTP, FTPS (Auth SSL, Auth TLS, Implicit SSL, Implicit TLS), HTTP, HTTPS, SCP.
standarduppdateringsuppsättning En standarduppdateringsuppsättning är en uppdateringsuppsättning som kan användas för att lagra anpassningar som inte är avsedda att överföras. default update set The default update set is an update set which can be used to store customizations that are not meant for transfer.
leveransplan En leveransplanplan beskriver hur ett katalogobjekt anskaffas, konfigureras och installeras. Varje plan består av en eller flera leveransplansuppgifter som är separata steg i leveransprocessen. En PDA kanske till exempel går igenom upphandling, aktivering och installation av programvara. delivery plan A delivery plan describes how a catalog item is procured, configured, and installed. Each plan consists of one or more delivery plan tasks which are discrete steps in the delivery process. For example, a PDA might go through procurement, activation, and installation of the desktop software.
härlett fält Ett härlett fält är ett fält som inte finns i den primära tabellen som visas, utan i stället är ett fält som hämtas genom att följa en referens från den primära tabellen till en annan tabell. derived field A derived field is a field that is not in the primary table that is being displayed, but is instead a field that is obtained by following a reference from the primary table to some other table.
komponentblock Ett komponentblock är ett innehållsblock som antingen visar listorna, formulären, katalogobjekten eller kunskapsartiklarna för en viss tabell. detail block A detail block is a content block that displays either the lists, forms, catalog items, or knowledge articles of a given table.
komponentsida En komponentsida är en sida inom innehållshanteringssystemet som innehåller ett komponentblock och som används för att visa innehåll från ServiceNow-tabeller. detail page A detail page is a page within the Content Management System that contains a detail block, and is used to display content from ServiceNow tables.
enhet En enhet i ServiceNow är ett slutpunktsobjekt för aviseringsleveranser, till exempel e-post eller en mobiltelefon, som används för att ta emot meddelanden som skapas i plattformen. device A device in ServiceNow is a notification delivery endpoint object, such as email or a cell phone, used to receive messages generated from within the platform.
lexikon Systemtabellen Dictionary [sys_dictionary] beskriver tabellerna och fälten i en instans. Där lagras fältdatatyper, teckenbegränsningar, standardvärden, beroenden och andra attribut. dictionary The system Dictionary [sys_dictionary] table describes the tables and fields in an instance. It stores field data types, character limits, default values, dependencies, and other attributes.
åsidosättning av lexikon En åsidosättning av lexikon är en deklaration i lexikonet som åsidosätter en lexikonposts funktion i en utvidgad tabell. dictionary override A dictionary override is a declaration in the dictionary that overrides a dictionary entry's behavior on an extended table.
Discovery Discovery är en funktion som kan köpas, som söker igenom nätverket efter alla anslutna datorer och enheter och som sedan fyller i CMDB med information om varje dators eller enhets konfiguration, etablering och aktuella status. Discovery Discovery is a purchasable feature that searches the network for all attached computers and devices, then populates the CMDB with information on each computer or device's configuration, provisioning, and current status.
domän En domän är en unik del av en enskild instans som används för att separera data, processer och användargränssnittselement samtidigt som globala egenskaper och processer delas i hela instansen. domain A domain is a unique section of a single instance used to separate data, processes, and UI elements while still sharing global properties and global processes across the entire instance.
uppslag Uppslag beskriver strukturen för en variabel i ett skript som innehåller ett eller flera referensfält, åtskilda av en punkt för varje tabell som är inblandad. Vi säger att du vill exempel vill skapa ett skript som avgör om den som ringer upp i en incident har konfigurerats som en VIP. Variabeln för fältet caller_id som hänvisas till kan definieras så här: [var caller = g_form.getReference('caller_id');] För att hämta informationen om huruvida användaren är en VIP slår skriptet upp VIP-fältet i tabellen User med följande villkor: [if (caller.vip == 'true')] dot-walking Dot-walking describes the structure of a variable in a script that contains one or more reference fields, separated by a dot for each table involved. For example, assume you want to create a script that determines whether a caller in an incident is configured as a VIP. The variable for the referenced caller_id field might be defined as: [var caller = g_form.getReference('caller_id');] To get the information on whether the user is a VIP, the script dot-walks to the VIP field in the User table with the following condition: [if (caller.vip == 'true')]
släppzon En släppzon är ett område på en innehållssida eller startsida där innehåll kan läggas till. dropzone A dropzone is an area on a content page or homepage where content can be added.
DSL (definitivt mjukvaruarkiv) Ett definitivt mjukvaruarkiv är en skyddad lagringsplats av KE:er med mjukvarans huvudexemplar. DSL (Definitive Software Library) A definitive software library is a secured repository of master copy software CIs.
dynamiskt HTML-block Ett dynamiskt HTML-block är ett innehållsblock som renderar Jelly-skript på en innehållssida. dynamic HTML block A dynamic HTML block is a content block which renders Jelly script in a content page.
edge En edge är det grå verktygsfältet på vänster sida av skärmen i UI11. Därifrån kan man dölja och visa banderollsramen eller navigeringsfältet, dela skärmen vågrätt eller lodrätt samt skapa och använda bokmärken. edge The edge is the gray toolbar on the left side of the screen in UI11. It provides the ability to show or hide the banner frame or the application navigator, split the screen horizontally or vertically, and create and access bookmarks.
företagslicens En företagslicens är en mjukvarulicens för stora kunder som ger viss flexibilitet, en överenskommen rabatt och en mekanism för enkel administration. enterprise license An enterprise license is a software license for large customers that provides some flexibility, an agreed upon discount price, and a mechanism for easy administration.
berättigande Med hjälp av berättiganden till mjukvara kan tillgångsansvariga definiera till vilka personer eller datorer en viss, inköpt mjukvarulicens ska tilldelas. entitlement Software entitlements enable asset managers to define the people or machines to which a specific, purchased software license is assigned.
ESS (självbetjäning för medarbetare) Självbetjäning för medarbetare är en modul i ServiceNow som gör att användare kan skicka förfrågningar, visa artiklar, logga incidenter och söka i kunskapsdatabasen via en användarvänlig webbplats som kallas portalen för självbetjäning för medarbetare (ESS-portalen). ESS (Employee Self-Service) Employee Self-Service is a module in ServiceNow that allows users to make requests, view articles, log incidents, and search the knowledge base through a user-friendly website called the Employee Self-Service Portal (ESS Portal).
händelse En systemhändelse är en konfigurerad markör i JavaScript som utlöser en e-postavisering för att uppmärksamma specifika användare när en tabell ändras eller tar emot en fråga. Händelser skapas i affärsregler och utlöses när en registerpost infogas, uppdateras eller tas bort. Du kan använda befintliga systemhändelser eller skapa dina egna om du vill konfigurera dem för specifika ändringar av registerposter. event A system event is a configured marker in JavaScript that triggers an email notification to alert specific users when a table is changed or queried. Events are created in business rules and are triggered when a record is inserted, updated, or deleted. You can use existing system events or create your own to react to specific changes to records.
leveransuppgift En leveransplan består av en eller fler leveransuppgifter. Varje uppgift representerar arbete som måste slutföras av en viss grupp som en del av den totala leveransprocessen. execution task An execution plan is made up of one or more execution tasks. Each task represents work that needs to be completed by a specific group as part of the overall execution process.
utgiftssammanställning En utgiftssammanställning samlar in och representerar alla de direkta utgifterna från underordnade KE:er med hjälp av befintliga CMDB-relationsmappningar. Enskilda KE-utgifter är endast användbara för den KE:n. Utgiftssammanställningen visar hur mycket en hel affärstjänst eller applikation kostar att använda. expense aggregation An expense aggregation collects and represents all of the direct expenses from child CIs using the existing CMDB relationship mappings. Individual CI expenses are useful for only that CI. Expense aggregation shows how much an entire business service or application costs to operate.
post för utgiftsfördelning Allokeringsregler definierar hur varje utgiftsrad ska hanteras för att skapa en eller flera poster för utgiftsfördelning. expense allocation record Allocation rules define how to process each expense line to generate one or more expense allocation record.
utgiftsrad En utgiftsrad representerar ett utgiftsbelopp vid en viss tidpunkt samt den registerpost som orsakade utgiften. Återkommande KE-kostnader behandlas månadsvis för att skapa utgiftsrader för föregående månad. Andra applikationer kan också generera utgiftsrader, till exempel kostnader för uppgifter eller arbetad tid. expense line An expense line represents a point in time expense amount and the record that incurred or generated the expense. Recurring CI costs will be processed monthly to generate expense lines for the previous month. Other applications could also generate expense lines, such as a task expense or time worked expense.
kö för extern kommunikation En kö för extern kommunikation är en databastabell som får frågor från och uppdateras av externa system, till exempel MID-servern som används för Discovery. Kön för extern kommunikationskanal är den normala anslutningspunkten mellan ServiceNow-plattformen och externa integreringar. Registerposter sparas i tabellen ECC Queue [ecc_queue] som meddelanden från externa system. External Communication Channel (ECC) Queue The External Communication Channel (ECC) Queue is a database table that is normally queried, updated, and inserted into by external systems such as the MID Server used for Discovery. The ECC Queue is the normal connection point between the ServiceNow platform and external integrations. Records saved to the ECC Queue [ecc_queue] table are in the form of messages from external systems.
funktion En funktion i ServiceNow utgör en komplett lösning som kunder kan implementera för att öka värdet i sina organisationer. Nya funktioner är endast tillgängliga som en del av en funktionsrelease. feature A ServiceNow feature provides a complete solution that customers can implement to add value to their organizations. New features are only available as part of a feature release.
feed En feed är en ström av relaterade meddelanden som publiceras i Live Feed. feed A feed is a stream of related messages that are posted in Live Feed.
feed-navigator I Live Feed innebär feed-navigatorn att användare kan visa och filtrera innehåll med ett klick genom att använda taggar. Feed-navigatorn är tillgänglig i Social IT > företagsfeed med modulen Layout. feed navigator In Live Feed, the feed navigator allows users to view and filter content in one click by using tags. The feed navigator is available in the Social IT > Company Feed with Layout module.
fältstatusvisare En fältstatusvisare är ett anpassningsbart färgfält som kan visas till vänster om formulärelement. Färgerna anger fältstatus (till exempel obligatoriskt, skrivskyddat eller ändrat). field status indicator A field status indicator is a customizable colored bar that may appear to the left of form elements. These indicators convey field status (for example, mandatory, read-only, or modified).
filter Ett filter är en uppsättning villkor som tillämpas på en tabell för att hitta och arbeta med en deluppsättning av de data tabellen innehåller. filter A filter is a set of conditions applied to a table in order to find and work with a subset of the data in that table.
Flash-filmsblock Ett Flash-filmsblock är ett innehållsblock som bäddar in en Flash-film på en innehållssida. Flash movie block A Flash movie block is a content block which embeds a Flash movie into a content page.
utfällningsfönster I UI11 är ett utfällningsfönster ett fönster som öppnas ovanpå den aktuella skärmen. Med hjälp av utfällningsfönster kan användare visa information utan att lämna de öppna fönstren. flyout In UI11, a flyout is a window that opens on top of the current screen. Flyout windows allow users to view information without navigating away from open panes.
formulär Ett formulär är en sida där användare kan visa och skriva in data i en registerpost i en tabell. form A form is a page that allows users to view and enter data on a record in a table.
formaterare En formaterare är ett användargränssnittselement (inte ett fält) som används för att visa komplext innehåll i ett formulär. Innehållet i formaterare kan kontrolleras av användargränssnittsmakron. formatter A formatter is a user interface (UI) element (not a field) used to display complex content in a form. The content in formatters can be controlled by UI Macros.
ram En ram är ett användargränssnittsmakro som definierar hur ytterkanterna av innehållsblock ska återges genom att anropa en CSS-deklaration i en formatmall. frame A frame is a UI Macro that defines how the outside edges of content blocks are rendered by calling a CSS declaration in a style sheet.
FSA (fältrepresentant) En FSA (fältrepresentant) är en anställd eller anlitad medarbetare som främst arbetar utanför huvudkontoret. Fältrepresentanten hanterar uppgifter utanför kontoret, ofta på plats hos kunderna. ServiceNow har stöd för hantering av fältrepresentanter via fältarbeteshantering (Field Service Management). FSA (Field Service Agent) An FSA (field service agent) is an employee or contracted worker who operates primarily away from the main office. Field service agents manage offsite tasks, often working at client locales. ServiceNow supports managing field service agents through Field Service Management.
verkställande grupp En verkställande grupp arbetar med verkställande uppgifter. En grupp kan till exempel aktivera en mobiltelefon medan en annan grupp installerar mjukvaran på datorer. fulfillment group A fullfillment group works on execution tasks. For example, one group may activate a cell phone while a different group installs the desktop software.
mätare En mätare är ett objekt som kan läggas till på en startsida eller på en innehållssida. Mätare visar data i en mängd olika format, till exempel diagram och listor. gauge A gauge is an item that can be added to a homepage or content page. Gauges display data in a variety of forms, such as charts and lists.
Glide Glide är en utökningsbar Web 2.0-utvecklingsplattform skriven i Java som underlättar snabb utveckling av formulärbaserade arbetsflödesapplikationer (till exempel arbetsorder, ärendenummer och projektledning). Glide Glide is an extensible Web 2.0 development platform written in Java that facilitates rapid development of forms-based workflow applications (work orders, trouble ticketing, and project management, for example).
dynamisk lista En dynamisk lista är en samling värden, som ofta refereras till i en annan tabell, som lagras i ett enskilt fält (till exempel fältet Watch List i tabellen Task). Glide list A Glide list is an array of values, often referenced from another table, that is stored in a single field (for example, the Watch List field in the Task table).
GlideForm GlideForm.js är den Javascript-klass som används för att anpassa formulär. Den här klassen innehåller objektet g_form. GlideForm.js och objektet g_form körs endast på klienten. GlideForm GlideForm.js is the Javascript class used to customize forms. This class contains the g_form object. GlideForm.js and the g_form object only run on the client.
globalt skript för användargränssnitt Ett globalt skript för användargränssnitt är tillgängligt i alla formulär i systemet. Administratörer kan skapa globala skript för användargränssnitt. global UI script A global UI script is available on any form in the system. Administrators can create global UI scripts.
grafiskt arbetsflöde Ett grafiskt arbetsflöde är ett gränssnitt som representerar händelser och övergångar i arbetsflöden. graphical workflow A graphical workflow is an interface that represents workflow events and transitions.
rutnätsredigering Med rutnätsredigering, eller kalkylbladsredigeringsläge, kan användare ändra data i listvyn med hjälp av tangentbordsnavigering, ungefär som när man skriver in data i ett kalkylblad. Administratörer kan aktivera kalkylbladsredigeringsläge för listor genom att ange egenskapen glide.ui.list_edit_grid till true. grid editing Grid editing, or spreadsheet edit mode, allows users to modify data in list view using keyboard navigation, similar to entering data in a spreadsheet. Administrators can enable spreadsheet edit mode for lists by setting the glide.ui.list_edit_grid property to true.
grupp En grupp är en samling användare som har en viss roll i företaget, till exempel nätverkssupport. group A group is a collection of users who perform a specific role in the company, such as Network Support.
applikation för jourschema för grupp Jourschema för grupp är ett sätt att regelbundet rotera jouren inom en grupp. Group On-Call Rotation application Group on-call rotation provides a way of rotating an on-call position within a group of people on a regular basis.
GUID (globalt unikt ID) Ett GUID är en unik identifierare, bestående av 32 tecken, som kallas sys_id och som används för att identifiera alla registerposter i ServiceNow. GUID (Globally Unique ID) A GUID is a unique, 32-character identifier called a sys_id that is used to identify each record in ServiceNow.
supportavdelningschatt Supportavdelningschatt innebär att användare kan kommunicera direkt med supportpersonal via snabbmeddelanden i en ServiceNow-instans (kräver chattinsticksprogrammet (Chat)). help desk chat Help desk chat allows users to communicate directly with Service Desk staff via instant messaging in a ServiceNow instance (requires the Chat plugin).
historikuppsättning En historikuppsättning är en registerpost i tabellen History Set [sys_history_set] som lagrar alla ändringar av en post i en granskad tabell. history set A history set is a record on the History Set [sys_history_set] table which stores all of the changes to a record on an audited table over time.
startsida En startsida är en instrumentpanel som består av navigeringselement, funktionskontroller och systeminformation (mätare). När en användare loggar in i ServiceNow visas systemets startsida. Administratörer kan skapa andra globala startsidor om man vill ge en översikt av information som används ofta efter applikation. Användare kan anpassa startsidor för eget bruk. homepage A homepage is a dashboard that consists of navigational elements, functional controls, and system information (gauges). When a user first logs in to ServiceNow, the system homepage appears. Administrators can create other global homepages to provide an overview of frequently used information by application. Users can customize homepages for their personal use.
snabbkorrigering En snabbkorrigering ger stöd åt befintliga ServiceNow-funktioner med en viss problemkorrigering. Den kanske inte innehåller eventuella tidigare korrigeringar för en viss release. hotfix A hotfix supports existing ServiceNow functionality with a specific problem fix. It may not include any previous fixes for a given release.
IBM PVU-licens PVU (Processor Value Unit) är en måttenhet som definierats av IBM för att fastställa kostnader för mjukvarulicenser utifrån processor (med processor definierat som varje kärna på en plats) eller servermodell. Alla mjukvarupaket har ett pris definierat som antalet punkter eller PVU per kärna. En fullständig förklaring av IBM PVU-licens för distribuerad mjukvara finns i IBM PVU-tabellen på IBM:s webbplats. IBM PVU license Processor Value Unit (PVU) is a unit of measurement defined by IBM to determine software licensing costs based on processor (with processor defined as each core on a socket) or server model. Each software package has a price defined as number of points or PVUs per core. For a complete explanation of IBM PVU licensing for distributed software, please see the IBM PVU Table on the IBM website.
identifierare En identifierare är en process i Discovery som använder identifieringsdata som returneras från identitetssonder för att avgöra om en enhet som hittats av Discovery redan finns i CMDB. Identifieraren avgör sedan vad som ska göras härnäst i Discovery: uppdatera en befintlig KE, skapa en ny KE eller ingenting. identifier An Identifier is a process in Discovery that uses identification data returned from identity probes to determine if a device found during a Discovery already exists in the CMDB. The Identifier then determines what Discovery does next: update an existing CI, create a new CI, or do nothing.
iFrame-block Ett iFrame-block är ett innehållsblock som kan återge vilken URL som helst inom en iFrame som är inbäddad på en innehållssida. iFrame block An iFrame block is a content block that can render any URL within an iFrame embedded in a content page.
bildbibliotek Ett bildbibliotek är ett gränssnitt för enkel hantering och användning av överförda bilder. Image Library The Image Library is an interface that allows for easy management and use of uploaded images.
påverkan Påverkan är ett mått på hur en incident, ett problem eller en ändring påverkar affärsprocesser. Påverkan grundas ofta på hur tjänstenivåerna påverkas. Påverkan och brådska används för att tilldela prioritet. impact Impact is a measure of the effect of an incident, problem or change on business processes. Impact is often based on how service levels will be affected. Impact and urgency are used to assign priority.
implementering En implementering är den inledande processen för att upprätta en instans av plattformen. implementation An implementation is the initial process of establishing an instance of the platform.
importuppsättning En importuppsättning är en uppsättning data som importeras till ServiceNow från en extern datakälla. Importerade data lagras i den temporära tabellen Import Set, där en omvandlingsmappning mappar data till befintliga tabeller i ServiceNow. import set An import set is a set of data imported into ServiceNow from an external data source. Imported data is stored in the temporary Import Set table, where a transform map maps the data to existing tables in ServiceNow.
åtgärd för inkommande e-post En åtgärd för inkommande e-post är ett definierat skript som utlöses om ett e-postmeddelande tas emot i systempostlådan. inbound email action An inbound email action is a defined script triggered by an email received by the system mailbox.
incident En incident är ett oplanerat avbrott av en IT-tjänst eller en nedsatt kvalitet i en IT-tjänst. Ett fel i en konfigurationsenhet som ännu inte har påverkat någon tjänst är också en incident. incident An incident is an unplanned interruption to an IT service or a reduction in the quality of an IT service. Failure of a configuration item that has not yet impacted service is also an incident.
instans En instans är en enskild implementering av plattformen. Varje instans har en unik adress (vanligtvis http://InstansNamn.service-now.com/), och många kunder har flera instanser (till exempel sandbox-, utvecklings- och produktionsinstanser). instance An instance is an individual implementation of the platform. Each instance has a unique address (usually http://InstanceName.service-now.com/), and many customers have multiple instances (for example, sandbox, development, and production instances).
integrering En integrering är en process där plattformen fås att fungera med tredje parts applikation eller webbtjänst. integration An integration is a process by which the platform can be made to work with a third party application or web service.
interaktiv En interaktiv transaktion är en transaktion som genereras av en användare, i motsats till en bakgrunds- eller systemprocess. interactive An interactive transaction is a transaction generated by a user, as opposed to a background or system process.
IP-nätverk Ett IP-nätverk innehåller alla IP-adresserna i ett nätverk eller ett undernät, inklusive nätverksadressen (den lägsta adressen i intervallet) och broadcast-adressen (den högsta adressen i intervallet). När Discovery pingar ett IP-nätverk ignoreras resultaten från dessa adresser för att undvika att enheter rapporteras mer än en gång. Discovery-processer i IP-nätverk ger i allmänhet mer exakta resultat än sökningar av IP-adressintervall. IP network An IP network contains all the IP addresses in a network or a subnet, including the network address (the lowest address in the range) and the broadcast address (the highest address in the range). When Discovery pings an IP network, it discards the results from these addresses to avoid reporting devices more than once. IP network discoveries generally produce more accurate results than searches of IP address ranges.
ITAM (hantering av informationsteknikstillgångar) Hantering av IT-tillgångar är uppsättningen affärsmetoder som förenar ekonomiska och avtalsmässiga funktioner samt inventeringsfunktioner som stöd för livscykelhantering och strategiskt beslutsfattande för IT-miljön. Tillgångar omfattar alla element av mjukvara och hårdvara som finns i affärsmiljön. Tillgångshantering är en viktig komponent i ServiceNow-plattformen. ITAM (Information Technology Asset Management) IT Asset Management is the set of business practices that join financial, contractual and inventory functions to support life cycle management and strategic decision making for the IT environment. Assets include all elements of software and hardware that are found in the business environment. Asset management is a key component in the ServiceNow platform.
J2JS (Java-till-Java-skript) Med J2JS-skriptet kan du konvertera Java-objekt till JavaScript-objekt. J2JS (Java to Java Script) The J2JS script include allows you to convert java objects to javascript objects.
journalfält Ett journalfält är ett inmatningsfält som tillåter, lagrar och visar inmatningar. Exempel på journalfält är fält med en sträng och textrutor med flera rader, till exempel kommentarsfält. journal field A journal field is an input field that can allow, store, or display input. Examples of journal fields are single string fields and multi-line text boxes such as Comments fields.
KB (kunskapsdatabas) En kunskapsdatabas är ett verktyg som tillåter lagring och publicering av information, till exempel supportinformation om datorer, företagets eller avdelningens processer och procedurer eller dokumentation om internt utvecklade applikationer. KB (Knowledge Base) The knowledge base is a tool that allows the storage and publishing of any information, such as desktop support information, company or department processes and procedures, or documentation on internally developed applications.
KPI (nyckeltal för verksamheten) Nyckeltal för verksamheten är kvantifierbara mått som återspeglar överenskomna, viktiga framgångsfaktorer i en organisation. Nyckeltal för verksamheten för incidenter i en IT-organisation skulle till exempel kunna vara antalet eskaleringar och tid för lösning av incident. KPI (Key Performance Indicators) Key performance indicators are quantifiable measurements that reflect the agreed upon important success factors of an organization. For example, key performance indicators for incidents in an IT organization could be the number of escalations and incident resolution time.
layout En layout är släppzoner arrangerade på ett visst sätt på en startsida eller en innehållssida. layout A layout is an arrangement of dropzones on a homepage or content page.
lead I insticksprogrammet säljarautomatisering (Sales Force Automation) representerar leads kontaktpersoner på möjliga kundföretag. I leadposter lagras kontaktuppgifter och en enkel företagsprofil. lead In the Sales Force Automation plugin, leads represent salespeople at prospective customer companies. Lead records store contact information and a basic company profile.
licensöversikt En licensöversikt är en registerpost som visar kraven för en mjukvarulicens samt information om hur licensen används av konfigurationsenheter (KE) och namngivna användare. Licensöversiktsposter beräknar utgångsnivå och uppfyllelsestatus för en mjukvarulicens. license base A license base is a record that displays the requirements of a software license and the details of how the license is being used by configuration items (CI) and named users. License base records calculate the expiration level and the compliance status of a software license.
listblock Ett listblock är ett innehållsblock som genererar en serie listor från tabeller i instansen. list block A list block is a content block that generates a series of lists from tables within the instance.
listdefinition En listdefinition är ett användargränssnittsmakro som definierar ett listblock. list definition A list definition is a UI macro that defines a list block.
lokal uppdateringsuppsättning En lokal uppdateringsuppsättning är en uppdateringsuppsättning som skapats på den aktuella instansen som förberedelse för att flyttas till en annan instans. local update set A local update set is an update set that was created on the current instance in preparation to be moved to another instance.
inloggningsregel En inloggningsregel avgör vilken ingångssida på en webbplats som ska visas för användaren när han eller hon har loggat in. login rule A login rule determines what site entry page the user will be presented with after logging in.
Lucene Lucene är öppen källkod som används i ServiceNow för att indexera texten i registerposter så att man kan söka efter nyckelord. Lucene Lucene is open source code which ServiceNow uses to index the text in records so that the records can be searched by keywords.
underhållsschema Ett underhållsschema är ett schema som definierar när ändringar kan schemaläggas med hjälp av insticksprogrammet underhållsscheman (Maintenance Schedules). Ändringar som schemaläggs för tider utanför underhållsschemat flaggas som olämpligt schemalagda. maintenance schedule A maintenance schedule is a schedule which defines when changes can be scheduled, using the Maintenance Schedules plugin. Changes scheduled for times outside the maintenance schedule will be flagged as improperly scheduled.
MIB (databas för ledningsinformation) MIB är en hierarkisk databas som innehåller poster av objekt inom ett nätverk och som ofta kopplas till SNMP. Discovery använder MIB:er för att samla information om olika system. MIB (Management Information Base) MIB is a hierarchal database which holds records of objects within a network and is often associated with SNMP. Discovery uses MIBs to gather information on various systems.
MID (ledning, instrumentation och Discovery) En server för ledning, instrumentation och Discovery (MID-server) är en Java-server som körs som en Windows-tjänst eller en UNIX-daemon. MID-servern underlättar kommunikation och flyttning av data mellan ServiceNow-plattformen och externa applikationer, datakällor och tjänster. MID (Management, Instrumentation, and Discovery) The Management, Instrumentation, and Discovery (MID) Server is a Java server that runs as a Windows service or UNIX daemon. The MID Server facilitates communication and movement of data between the ServiceNow platform and external applications, data sources, and services.
modell Modeller är specifika versioner eller olika konfigurationer av en tillgång eller konfigurationsenhet (till exempel en IBM ThinkPad T60p bärbar dator). En modell kan finnas i mer än en modellkategori. En bärbar dator kan till exempel vara både en dator och en server. model Models are specific versions or various configurations of an asset or configuration item (for example, an IBM ThinkPad T60p laptop computer). A model can be in more than one model category. For example, a laptop can be a computer and a server.
modellkategori En modellkategori definierar hur tillgångar, konfigurationsenheter och andra objekt (till exempel kontrakt, förbrukningsvaror och licenser) är relaterade till varandra. En modellkategori kan vara relaterad till flera modeller, och flera modeller kan vara relaterade till en enda modellkategori. En viss modell av en arbetsstation kan till exempel ingå både i modellkategorin dator och i modellkategorin server. model category A model category defines how assets, configuration items, and other items (for example, contracts, consumables, and licenses) are related to each other. A model category can be related to many models, and many models can be related to a single model category. For example, a specific model of a workstation can be included the computer model category and the server model category.
mallkopiering I projektledning (Project Management) är mallkopiering processen att kopiera en befintlig uppgift och använda den som en mall för en ny uppgift. Med den här tekniken kan mindre delprojekt kopieras från en större projektstruktur och tillämpas individuellt. modular templating In Project Management, modular templating is the process of copying an existing task and using it as a template for a new task. This technique allows for smaller sub-projects to be copied from a larger project structure and applied individually.
modul En modul är en länk i navigeringsfältet som öppnar en sida i innehållsramen eller på en separat flik eller i ett separat fönster. module A module is a link in the application navigator that opens a page in the content frame or in a separate tab or window.
NOC (center för nätverksdrift) Ett center för nätverksdrift är den plats varifrån ett kommunikationsnätverk administreras och drivs. NOC (Network Operations Center) A Network Operations Center is the location from which a communications network is administered and operated.
nod En nod är en separat applikationsserverprocess inom en enskild ServiceNow-instans. En instans kan ha två eller fler noder (kallas för ett kluster) beroende på systembelastning och andra aktiva funktioner, till exempel Discovery. Varje nod har en egen URL men pekar mot samma databas och har samma instans-ID. Gränssnittsnoden i en instans (det kan finnas två eller fler) hanterar alla användarförfrågningar från webbläsaren. Arbetsnoder hanterar uppgifter som MID-serversonder samt schema- och händelsebearbetning i system med hög belastning. Noder finns vanligtvis på samma fysiska server, men kan köras på andra datorer. node A node is a distinct application server process within a single ServiceNow instance. An instance can have two or more nodes (known as a cluster) depending upon system load and other active features, such as Discovery. Each node has a different URL but points to the same database and has the same instance ID. The interface node in an instance (there can be two or more) handles all the user requests from the browser. Worker nodes handle such tasks as MID Server probes and schedule and event processing in high load systems. Nodes typically exist on the same physical server, but can run on different machines.
tillfälligt ID Ett tillfälligt ID är ett slumpmässigt värde som används en gång för autentisering vid inloggning, som ett sätt att förhindra att användare med skadliga avsikter utför en replay-attack för att få åtkomst till ditt system. En autentiseringsagent (ofta en nätverksserver) använder ett tillfälligt ID och en fördefinierad hemlighet som delas både av avsändaren och motparten för att autentisera inloggningen. nonce A nonce is a random value used once during login for authentication to prevent a malicious user from performing a replay attack to gain access to your system. An authentication agent (typically a network server) uses a nonce, an ID value, and a predefined secret shared by both the sender and the peer to authenticate the login.
varaktig konsumtionsvara En varaktig konsumtionsvara är en tillgång som motsvarar konfigurationsenheter som definierats i systemet. Information om konfigurationsenheter, till exempel ändringar av status och plats, spåras. Varaktiga konsumtionsvaror måste överföras som en enda entitet med kvantiteten en. Exempel på tillgångar som ofta hanteras som varaktiga konsumtionsvaror är datorer och servrar. non-consumable asset A non-consumable asset is an asset that corresponds to configuration items defined in the system. Configuration item information, such as changes of status and location, is tracked. Non-consumable assets must be transferred as a single entity with a quantity of one. Examples of assets often managed as non-consumables include computers and servers.
aviseringsenhet En aviseringsenhet i ServiceNow är ett slutpunktsobjekt för aviseringsleveranser, till exempel e-post eller en mobiltelefon, som används för att ta emot meddelanden som skapas i plattformen. notification device A notification device in ServiceNow is a notification delivery endpoint object, such as email or a cell phone, used to receive messages generated from within the platform.
ODBC (anslutning för öppen databas) Med ODBC-drivrutinen (kompatibel med version 3.52 av ODBC-specifikationen från Microsoft) i ServiceNow kan alla ODBC-klienter anslutas till ServiceNow-plattformen för rapportering. ODBC-drivrutinen i ServiceNow använder stödet för ServiceNow-webbtjänster för ett gränssnitt med endast frågor. ODBC (Open Database Connectivity) The ServiceNow ODBC Driver (compliant to version 3.52 of the Microsoft ODBC specification) allows any ODBC client to connect to the ServiceNow platform for reporting. The ServiceNow ODBC driver uses the ServiceNow Web Services support for a query-only interface.
OID (objektidentifierare) En OID är en objektidentifierare (kallas System-OID i Discovery) som utgör obligatorisk identifiering på alla SNMP-enheter. Vissa enheter tillhandahåller en unik OID som Discovery kan använda för att identifiera enheten. Andra OID:er är inte unika och är oanvändbara för att fastställa en enhets identitet. ServiceNow tillhandahåller en lista med över 400 unika OID:er. OID (object identifier) An OID is an object identifier (called a System OID in Discovery) that is required identification on any SNMP device. Some devices provide a unique OID that Discovery can use to identify the device. Other OIDs are not unique and are useless for establishing the identity of a device. ServiceNow provides a list of over 400 unique OIDs.
affärsmöjlighet I insticksprogrammet säljarautomatisering (Sales Force Automation) används affärsmöjligheter för att spåra potentiell försäljning av produkter eller tjänster till konton. opportunity In the Sales Force Automation plugin, opportunities track potential sales of products or services to accounts.
beställningsguide En beställningsguide, som kallades paket i tidigare versioner, är en beställningsbar entitet som är ett skript som vägleder användaren genom en komplicerad beställningsprocess. order guide An order guide, known as a bundle in previous versions, is an orderable entity that is a script that guides a user through a complex ordering process.
OE (organisationsenhet) I LDAP används OE för att beskriva en organisationsenhet och den anger funktionsområden inom en organisation (till exempel oe=personal, oe=grupper, oe=enheter och så vidare). OE på lägre nivåer kanske används för att dela upp de här kategorierna ännu mer. OU (organizational unit) In LDAP, OU is used to describe an organizational unit and indicates functional areas within an organization (such as ou=people, ou=groups, ou=devices, and so on). Lower level OUs might be used used to break down these categories even further.
PaaS (plattform som tjänst) PaaS är förlängningen av SaaS, från att bara omfatta mjukvara till att erbjuda en hel affärsplattformslösning. ServiceNow erbjuder anpassningsbarhet och skalbarhet för att garantera att behoven i klientplattformar uppfylls. PaaS (Platform as a Service) PaaS is the extension of SaaS beyond simply software to offer an entire business platform solution. ServiceNow offers customizability and expandability to ensure client platform needs are met.
korrigeringsrelease En korrigeringsrelease ger stöd åt befintliga ServiceNow-funktioner med en samling problemkorrigeringar. Den omfattar alla tidigare lanserade snabbkorrigeringar för en viss release. patch release A patch release supports existing ServiceNow functionality with a collection of problem fixes. It includes all previously issued hotfixes for a given release.
anpassa Att anpassa ett formulär eller en lista innebär att man ändrar dess layout och utseende, och det kan även omfatta att lägga till, ta bort eller ändra ordning på fält och kolumner. personalize Personalizing a form or list changes the layout and appearance of the form or list and may add, remove, or rearrange fields and columns.
perspektiv Med perspektiv av menyer kan en användare med rätt åtkomsträttigheter växla mellan olika menystrukturer utifrån olika roller. En administratör kan växla sin menyvy till perspektivet för en supportpersonalsanvändare för att kontrollera att den användarens roll ger lämpliga åtkomsträttigheter. perspective Menu perspective allows a user with access rights to switch between different menu structures based on other roles. For example, an administrator can switch his or her menu view to the helpdesk user's perspective in order to check whether that user's role provides appropriate access rights.
pivottabellrapport En pivottabellrapport visar en sammanfattning av sammanlagda data, och gör att du snabbt kan undersöka källan till dessa sammanlagda data. Celler som inte är tomma har skärmtips som rapporterar hur många registerposter cellen representerar. Om du klickar på en cell som inte är tom ökar detaljnivån och en analys av de registerposterna visas. pivot table report A pivot table report shows the summary of aggregated data, and enables you to quickly investigate the source of the summarized data. Non-empty cells have tooltips that report the number of records the cell represents. Clicking a non-empty cell drills through to display a breakdown of those records.
plattform En plattform är den fullständiga uppsättningen ServiceNow-mjukvarutjänster. platform The platform is the complete set of the ServiceNow software services.
avsökning Avsökning är den metod som används i webbläsaren för att hämta den information från servern som krävs för att skicka snabbmeddelanden i chattinstickprogrammet (Chat). Avsökningsmetoden för chattinsticksprogrammet konfigureras med egenskapen glide.short_poll_delay. polling Polling is the method by which the browser gets information from the server to send instant messages in Chat. The polling method for Chat is configured with the glide.short_poll_delay property.
popup-fönster Ett popup-fönster är en anpassningsbar informationsruta om något fält i en ServiceNow-registerpost som visas från en referenssymbol. Du kan definiera fälten så att de visas i popup-fönster och ange hur länge musmarkören måste hållas över objektet. pop-up A pop-up is a customizable information box about any field in a ServiceNow record that is displayed from a reference icon. You can define the fields to display in pop-ups and set the wait delay for the mouseover action.
PPM (hantering av projektportfölj) PPM grupperar relaterade projekt och konfigurerar data om förlopp för presentation. PPM (Project Portfolio Management) PPM groups related projects and configures progress data for presentation.
förallokerad tillgång En förallokerad tillgång är en tillgång som finns i lager (med en kvantitet som möjligen är större än en), men som ännu inte är en ekonomisk skuld. Allokeringsprocessen gör den förallokerade tillgången till en identifierad tillgång. pre-allocated asset A pre-allocated asset is an asset that is in stock (with a quantity possibly greater than one), but is not yet a financial liability. The allocation process makes the pre-allocated asset a recognized asset.
tidigare release En tidigare release har fortfarande support, men nyare releaseversioner rekommenderas. Alla ServiceNow-releaser har support med korrigeringar och snabbkorrigeringar för två cykler av funktionsreleaser. previous release A previous release is still supported, but newer release versions are recommended. All ServiceNow releases are supported with patches and hotfixes for two feature release cycles.
prioritet En prioritet för ett visst ärende anger hur snabbt supportavdelningen bör hantera ärendet. ITIL förslår att prioritet anges beroende av Påverkan och Brådska. priority The priority of a ticket indicates how quickly the service desk should address the ticket. ITIL suggests that priority be made dependent on Impact and Urgency.
sensor I ServiceNow är sonder kodstycken som en MID-server använder för att fastställa viktiga egenskaper för adresserbara enheter för Discovery-funktionen. Plattformen skapar de här sonderna från mallar som konfigurerats att kommunicera med en enhet med hjälp av dess språk (till exempel SSH, WMI). Sonder kan fastställa en enhets operativsystem, processorhastighet, storlek på RAM-minne och så vidare. probe ServiceNow probes are pieces of code that a MID Server uses to determine important characteristics of addressable devices for the Discovery feature. The platform creates these probes from templates that are configured to communicate with a device using its own language (such as SSH, WMI). Probes can determine a device's operating system, processor speed, amount of RAM, and so on.
problem Ett problem är orsaken till en eller fler incidenter. Orsaken är ofta okänd när problemposten skapas, och i problemhanteringsprocessen ska denna undersökas vidare. problem A problem is a cause of one or more incidents. The cause is not usually known at the time a problem record is created, and the problem management process is responsible for further investigation.
processapplikation En processapplikation tillhandahåller en strukturerad uppsättning aktiviteter som utformats för användning i en affärsprocess eller affärsfunktion. Den ger mätbart affärsvärde för intressenterna. Processapplikation omfattar både ITIL-applikationer som incidenthantering och applikationer som inte kommer från ITIL, som anläggningshantering. process application A process application provides a structured set of activities designed to support a business process or function. It provides measurable business value for stakeholders. Process application covers both ITIL applications like Incident Management and non-ITIL applications like Facilities Management.
processguide En processguide är en valfri, avancerad godkännandemotor som du väljer i stället för standardreglerna för godkännande. En processguide kan använda följande godkännandelogik:\n * Alla godkännanden där godkännande krävs av någon av medlemmarna i en godkännandegrupp, i stället för alla medlemmars godkännande.\n * Sekvensgodkännanden där systemet söker av varje godkännare i en konfigurerad sekvens tills en av dem ger sitt godkännande. \nDu kan skapa processguider för följande åtgärder:\n * Katalogförfrågningar\n * Ändringsförfrågningar\n * Kataloguppgifter\n * Ändringsuppgifter process guide A process guide is an optional advanced approval engine that you select instead of the default approval rules. A process guide can use the following approval logic:\n * Any approvals in which the approval of any member of an approval group is required, rather than the approval of all members.\n * Sequenced approvals in which the system poles each approver in a configured sequence until one of them grants approval. \nYou can create process guides for the following operations:\n * Catalog Requests\n * Change Request\n * Catalog Tasks\n * Change Tasks
produkt I insticksprogrammet säljarautomatisering (Sales Force Automation) lagrar produkter detaljerad information om de produkter och tjänster som erbjuds. Produkter kan vara kopplade med konkurrerande produkter för att identifiera försäljningsmöjligheter vid leverantörsbyte. product In the Sales Force Automation plugin, products store detailed information about the products or services offered. Products may be associated with competitor products to identify vendor replacement sales opportunities.
intervalluppsättning En intervalluppsättning är en samling IP-intervall, IP-adresser eller IP-nätverk som du kan tilldela till ett ServiceNow Discovery-schema. En vanlig användning av intervalluppsättningar är att definiera alla adresserbara enheter på en viss plats. range set A range set is a collection of IP ranges, IP addresses, or IP networks that you can assign to a ServiceNow Discovery schedule. A typical use of range sets is to define all the addressable devices in a specific location.
Orchestration (Orchestration-automatisering) Med Orchestration-automatisering automatiseras enkla och komplexa flersystemsuppgifter som normalt görs manuellt. En Orchestration-process kan korsa alla ledningsdiscipliner och använda alla typer av infrastrukturselement, till exempel applikationer, databaser och hårdvara. Orchestration (Orchestration) Orchestration automates simple or complex multi-system tasks that are normally done manually. An Orchestration process can cross all management disciplines and interact with all types of infrastructure elements, such as applications, databases, and hardware.
registerpost En registerpost är en post i en databastabell. record A record is an entry in a database table.
registerpostgenerator En registerpostgenerator gör att kunder kan lägga till information i databasen med hjälp av klientdelen av tjänstkatalogen. Den är ett användarvänligt alternativ till det vanliga formulärgränssnittet för ESS-användare. record producer A record producer allows customers to add information to the database using the service catalog front end. It provides a user-friendly alternative to the regular form interface for ESS users.
referensfält Ett referensfält hämtar data från en annan tabell. Referensfält kan visas i en variabel som särskiljs från källfältet med en punkt. reference field A reference field draws data from a different table. Reference fields can appear in a variable separated from the source field by a dot (dot-walking).
referenssymbol En referenssymbol visar anpassningsbar information om fält i ServiceNow-formulär när du pekar på symbolen. Referenssymboler visas på vissa formulär och i alla listvyer. Med hjälp av dem kan du visa förkortade versioner av registerposter. reference icon A reference icon displays customizable information about fields in ServiceNow forms when you point to the icon. Reference icons appear on some forms and in all list views, enabling you to view abbreviated versions of records.
referensfilter Referensfilter används för att filtrera de data som är valbara för ett referensfält, antingen med hjälp av funktionen för komplettera automatiskt eller med uppslagsikonen med ett förstoringsglas. reference qualifier Reference qualifiers are used to filter the data that is selectable for a reference field, using either the auto complete support or the magnifying glass lookup icon.
register Använd registret om du vill lägga till en ny händelse i databasen. När du har skapat en händelse i affärsregler måste du registrera händelsen innan den kan användas för e-postavisering. registry Use the registry to add a new event to the database. After you create an event in business rules, you must register the event before it can be used for email notification.
relaterad länk Relaterade länkar ger åtkomst till fler funktioner från formulär eller listor. Administratörer kan lägga till relaterade länkar med hjälp av användargränssnittsåtgärder. related link Related links provide access to additional functions from forms or lists. Administrators can add related links using UI actions.
relationstyp En relationstyp är en registerpost som definierar relationen mellan två registerposter. Den kan omfatta KE-relationstyper, kunskapsrelationstyper och uppgiftsrelationstyper. relation type A relation type is a record that defines the relationship between two records. This may include CI relation types, Knowledge relation types, or Task relation types.
release En release är resultatet av mjukvaruutveckling som är avsett för kundanvändning. release A release is the result of a software development effort intended for customer use.
fjärrskapad uppdateringsuppsättning En fjärrskapad uppdateringsuppsättning är en uppdateringsuppsättning som skapats på en annan instans och som förts över med hjälp av funktionen uppdatera källa. remote update set A remote update set is an update set that has been created on another instance and brought over via the Update Source.
rapport En rapport är en grafisk representation av data på plattformen. report A report is a graphical representation of data within the platform.
resurspool En resurspool är en konfiguration på en ESX-server som definierar det högsta antalet resurser en mall för virtuella datorer i den poolen kan förbruka. En konfigurerbar egenskap gör att resurspooler kan utvidgas vid behov om ESX-servern har ytterligare resurser till övers. resource pool A resource pool is a configuration on an ESX Server that defines the maximum number of resources that a virtual machine template in that pool can consume. A configurable property enables resource pools to expand when necessary if the ESX Server has additional resources to spare.
resultattillstånd Ett resultattillstånd är den väg ServiceNow Discovery väljer när den har försökt matcha identiteten för en enhet som har upptäckts i nätverket med en KE i CMDB. Resultattillståndet avgör om Discovery fortsätter eller stoppar när den tar emot svaret på frågan. result state A result state is the path that ServiceNow Discovery takes after it attempts to match the identity of a device it has discovered in the network with a CI in the CMDB. The result state determines if Discovery continues or stops after it receives the answer to its query.
RFC (förändringsförfrågan) En förändringsförfrågan är en förfrågan om att ändra ett visst system, antingen för att förbättra funktioner eller för att åtgärda problem. Det här omfattas av ITIL-ramverket och implementeras i ServiceNow via ITIL:s förändringshantering. RFC (Request for Change) A Request for Change is a request to modify a particular system, either to improve functionality or to fix problems. This is encompassed by the ITIL framework and is implemented in ServiceNow via ITIL Change Management.
risk En risk är en möjlig händelse som skulle kunna orsaka skada eller förlust eller som skulle kunna påverka möjligheten att uppnå mål. En risk mäts efter hotets sannolikhet, hur sårbar den tillgång är som utsätts för hotet och vilken effekten skulle bli om det skedde. risk A risk is a possible event that could cause harm or loss or could affect the ability to achieve objectives. A risk is measured by the probability of a threat, the vulnerability of the asset to that threat, and the impact it would have if it occurred.
roll En roll är en kategori som tilldelats till en användare eller en grupp användare och som definierar åtkomstprivilegier till ServiceNow-funktioner. Alla grupper och användare som tilldelats en viss roll får samma åtkomst till systemet. Roller kan även innehålla andra roller. Den kombinerade rollen ger åtkomsträttigheterna från alla ingående roller. role A role is a category assigned to a user or group of users that defines access privileges to ServiceNow functionality. All groups or users assigned to a role are granted the same system access. Roles can also contain other roles; the combined role is granted all access rights from the contained roles.
återställningsaktivitet En återställningsaktivitet i ett arbetsflöde återställer processen bakåt till en viss aktivitet i arbetsflödet. En återställningsaktivitet kan användas för att återställa en aktivitet som redan har utförts till det ursprungliga tillståndet. rollback activity A rollback workflow activity moves processing backward to a specified activity in the workflow. A rollback activity can be used to reset an activity that has already executed back to its original state.
tjänstgöringslista En tjänstgöringslista i applikationen Jourschema för grupp är definitionen på den högsta nivån av mönster för jourtimmar, personallistor och aviseringsregler för en grupp. rota A rota in the Group On-Call Rotation application is the top level definition of on-call shift hour patterns, personnel lists, and notification rules for a group.
SaaS (mjukvara som tjänst) SaaS tillhandahåller mjukvara som tjänst i stället för som slutprodukt. I stället för installationer i lokala nätverk och av enskilda mjukvaror tillhandahålls mjukvara från en fjärrdator och åtkomst tilldelas efter behov. ServiceNow tillhandahåller mjukvara i detta format. SaaS (Software as a Service) SaaS provides software as a service rather than as an end product. Instead of local network or individual software installations, software is hosted on a remote machine and accessed as needed. ServiceNow provides software in this format.
schemalagt objekt Ett schemalagt objekt är en viss instans av en schemalagd uppgift. schedule item A schedule item is a particular instance of a scheduled job.
schemalagd uppgift En schemalagd uppgift är en registerpost som utför en viss uppgift regelbundet utifrån ett schema. Schemalagda uppgifter kan generera och distribuera rapporter, skapa registerposter från mallar eller köra ett skript. scheduled job A scheduled job is a record that performs a given task regularly, based on a schedule. Scheduled jobs can generate and distribute reports, generate records from templates, or run a script.
omfattning I tjänsteportföljshantering (Service Portfolio Management) refererar omfattning till de detaljerade tjänsteparametrarna som definierar gränserna för en affärstjänst. scope In Service Portfolio Management, scope refers to the detailed service parameters that define the limits of a Business Service.
Scrum Scrum är ett upprepande och stegvis växande ramverk för projektledning som främst används inom agil mjukvaruutveckling. Scrum karaktäriseras av korta utvecklingscykler, så kallade etapper, där en funktion skapas, testas och lanseras. Mer information om Scrum finns under SDLC Scrum Process Scrum Scrum is an iterative and incremental framework for project management mainly deployed in agile software development environments. Scrum is characterized by brief development cycles, called sprints, in which a feature is created, tested and released. For more information about Scrum see SDLC Scrum Process
Scrum master I en Scrum-grupp håller en Scrum master gruppen fokuserad på att slutföra berättelser i den aktuella etappen och kontrollerar att Scrum-process löper på. Scrum master On a Scrum team, the Scrum master keeps team members focused on completing the stories in the current sprint and ensures that the Scrum process runs smoothly.
sökkedja Sökkedjor används för att tillhandahålla sökförslag i textsökning med Zing. Sökkedjor genererar förslag genom att spåra förekomster av liknande sökningar, i ordning och över tid. search chain Search chains are used to provide search suggestions in Zing Text Search. Search chains generate suggestions by tracking occurrences of similar searches, in order, over time.
söksida En söksida är en innehållssidan som används för att visa sökresultat. search page A search page is a content page used to display search results.
tjänst En tjänst är en applikation eller funktion som utför aktiviteter som stöd antingen för affärsapplikationer eller för plattformen. service A service is an application or feature that performs activities in support of either business applications or the platform.
tjänstkatalog En tjänstkatalog är en central lagringsplats för varor och tjänster som IT-supportavdelningen tillhandahåller sina användare. Användare kan begära tjänster och objekt direkt från tjänstkatalogen. Service Catalog The Service Catalog is the central repository of goods and services that your IT help desk provides for its users. Users can directly request these services and items from the Service Catalog.
Överenskommelse om tjänstenivå Inom plattformen är en överenskommelse om tjänstenivå en definierad regel som mäter förfluten tid för en öppen uppgift. Efter en viss tidsperiod eskaleras en öppen uppgift en nivå, från normal till medelhög, från medelhög till hög och från hög till försenad. Service Level Agreement (SLA) Within the platform, a Service Level Agreement (SLA) is a defined rule that measures the elapsed time of an open task. After a set period of time, the SLA promotes the open task an escalation level, from Normal to Moderate, Moderate to High, and High to Overdue.
tjänstenivåkontrakt Inom plattformen är ett tjänstenivåkontrakt en definierad huvudklass som styr en eller fler överenskommelser om tjänstenivå. Genom att tilldela ett tjänstenivåkontrakt till en viss incident är det enklare att hitta den överenskommelse om tjänstenivå som lämpar sig bäst. Service Level Contract Within the platform, a Service Level Contract is a defined master class that controls one or more SLAs. Assigning a Service Level Contract to a particular incident will help find the most appropriate SLA.
snabbavsökning Avsökning är den metod som används i webbläsaren för att hämta den information från servern som krävs för att skicka snabbmeddelanden i chattinstickprogrammet (Chat). Med snabbavsökning skickar webbläsare en förfrågan till servern i fasta intervall enligt definitionen i egenskapen glide.short_poll_delay. Öppna till exempel en ny förfrågan var 1000:e millisekund, få ett omedelbart (eventuellt tomt) svar och stäng anslutningen. short polling Polling is the method by which the browser gets information from the server to send instant messages in Chat. With short polling, the browser sends a request to the server in fixed intervals as defined by the glide.short_poll_delay property. For example, open a new request every 1000 milliseconds, receive an immediate (possibly empty) response, and close the connection.
ingångssida för webbplats En ingångsida för webbplats är en innehållssida som är utformad för att visas för användaren när denna först kommer till innehållswebbplatsen. site entry page A site entry page is a content page designed to be displayed to the user upon first arriving at a content site.
objektväljare En objektväljare är ett gränssnitt med två kolumner där du väljer flera alternativ från en pool med tillgängliga objekt. slushbucket A slushbucket is a double column interface for choosing multiple selections from an available pool of items.
social IT Social IT är användningen av teknik för sociala media (till exempel snabbmeddelanden och mikrobloggar) som hjälp för IT-operationer. social IT Social IT is the use of social media technology (such as instant messaging and microblogging) to enhance IT operations.
kalkylbladsredigeringsläge Med kalkylbladsredigeringsläge, eller rutnätsredigering, kan användare ändra data i listvyn med hjälp av tangentbordsnavigering, ungefär som när man skriver in data i ett kalkylblad. Administratörer kan aktivera kalkylbladsredigeringsläge för listor genom att ange egenskapen glide.ui.list_edit_grid till true. spreadsheet edit mode Spreadsheet edit mode, or grid editing, allows users to modify data in list view using keyboard navigation, similar to entering data in a spreadsheet. Administrators can enable spreadsheet edit mode for lists by setting the glide.ui.list_edit_grid property to true.
etapp I Scrum är en etapp (eller sprint) ett kort, fast schema med cykler av justerbar omfattning, som utformats för att hantera snabbt föränderliga utvecklingsbehov. sprint In Scrum, a sprint is a short, fixed schedule of cycles with adjustable scope, designed to address rapidly changing development needs.
statiskt HTML-block Ett statiskt HTML-block är ett innehållsblock som renderar HTML på en innehållssida. static HTML block A static HTML block is a content block that renders HTML within a content page.
lagerregel Lagerregler är definierade kriterier som anger att när lagret av en viss tillgång når ett visst gränsvärde i ett lagerutrymme, ska ett visst antal antingen överföras från ett annat lagerutrymme eller beställas från en leverantör. stock rule Stock rules are defined criteria stating that when inventory of a particular asset in a stockroom reaches a specified threshold, a certain number should either be transferred from another stockroom or ordered from a vendor.
lagerutrymme Ett lagerutrymme är en plats där tillgångar lagras. stockroom A stockroom is a place where assets are stored.
stoppord Stoppord är vanliga ord som inte är indexerade eftersom de inte är meningsfulla i sökresultat. Artiklar, konjunktioner, personliga pronomen och prepositioner är exempel på ord som kanske konfigurerats som stoppord för textsökning med Zing. stop word Stop words are common words that are not indexed because they are not meaningful in search results. Articles, conjunctions, personal pronouns, and prepositions are examples that may be configured as stop words for Zing text search.
berättelse En berättelse, eller story, är en kort redogörelse av ett produktbehov eller ett affärsfall från en kund som används i Scrum-metoden för agil mjukvaruutveckling. Berättelser beskrivs vanligen på vanligt språk som en förklaring till läsaren av vad mjukvaran bör kunna åstadkomma. story A story, or user story, is a brief statement of a product requirement or a customer business case that is used in the Scrum method of agile software development. Typically, stories are expressed in plain language to help the reader understand what the software should accomplish.
berättelsemoment Berättelsemoment i Scrum (story points) är arbiträra mått på det arbete (inte nödvändigtvis tiden) som krävs för att slutföra en berättelse, baserat på Scrum-gruppsmedlemmarnas uppskattning. story point Story points in Scrum are arbitrary measurements of the effort (not necessarily the time) required to complete a story, based on the estimates of Scrum team members.
Summary Set Tabellen Summary Set [sys_report_summary] lagrar tillfälligt den nödvändiga informationen för att återge ett diagram. Den här tabellen aktiveras av insticksprogrammet anpassade diagram (Custom Charts). Summary Set The Summary Set [sys_report_summary] table temporarily holds the necessary information for rendering a chart. This table is enabled by the Custom Charts plugin.
release som stöds Alla ServiceNow-releaser har support med korrigeringar och snabbkorrigeringar för två cykler av funktionsreleaser. supported release All ServiceNow releases are supported with patches and hotfixes for two feature release cycles.
tagg Taggar är ord som har markerats med nummertecken (#) i Live Feed-meddelanden. Taggar är ett sätt att kategorisera meddelanden efter nyckelord eller ämne för bättre sökresultat. tag Tags are words marked with a hash (#) symbol in Live Feed messages. Tags are a way to categorize messages by keyword or topic for improved search results.
uppgift Task [task] är en av kärntabellerna som i grundsystemet. Den innehåller en serie standardfält som används i alla tabeller som utvidgar den, till exempel tabellerna Incident och Problem. task Task [task] is one of the core tables provided in the base system. It provides a series of standard fields used on each of the tables that extend it, such as the Incident and Problem tables.
tema Ett tema är en grupp formatmallar i innehållshanteringssystemet. theme A theme is a grouping of style sheets in the Content Management System.
dokumenterad anpassning Dokumenterade anpassningar är anpassningar av tabeller som är registrerade i uppdateringsuppsättningar. tracked customization Tracked customizations are customizations to tables which are recorded into update sets.
omvandlingsmappning En omvandlingsmappning matchar fälten i en importuppsättning till fälten i en enskild måltabell. Ett enskilt importuppsättningsfält kan mappas till flera fält i måltabellen. När du skapar en omvandlingsmappning kan automappningsfunktionen användas för att matcha fält, eller skript kan användas för avancerad logik. När omvandlingsmappningen en gång har definierats kan den återanvändas, och flera omvandlingsmappningar (en för en viss tabell) kan tillämpas på en importuppsättning i den ordning du anger. transform map A transform map matches fields from an import set to fields in a single destination table. A single import set field can be mapped to multiple fields in the destination table. When creating a transform map, the automap feature can be used to match fields, or scripting can be used for advanced logic. Once defined, a transform map can be reused, and multiple transform maps (each for a specific table) can be applied to an import set in the order you specify.
trädkontroll En trädkontroll är ett navigeringsverktyg för att välja från hierarkiska listor. tree picker A tree picker is a navigational tool for selecting from hierarchical lists.
UAC (kontroll av användarkonto) UAC är en säkerhetsfunktion som begränsar behörighet till en viss mjukvara för användare som inte är administratörer. Den här funktionen ingår i moderna versioner av operativsystemet Microsoft Windows och kan påverka hur instickprogrammet MID-server fungerar. UAC (User Account Control) UAC is a security feature that limits the permissions of a particular software for non-administrative users. This feature is included in modern Microsoft Windows operating systems and can affect the behavior of the MID Server plugin.
användargränssnittsåtgärd En användargränssnittsåtgärd är ett alternativ på en popup-meny som gör att du kan skapa en registerpost i en tabell utifrån informationen från en registerpost i en annan tabell. Du kan till exempel skapa en ny ändringspost direkt från en befintlig problempost. UI action A UI action is a pop-up menu selection that enables you to create a record in a table based on the information from a record in another table. For example, you can create a new Change record directly from an existing Problem record.
användargränssnittsmakro Ett användargränssnittsmakro är ett återanvändningsbart Jelly-skript som kan anropas från en användargränssnittssida. UI macro A UI macro is a reusable Jelly script that can be called from a UI page.
uppdateringsuppsättning En uppdateringsuppsättning är en samling anpassningar som gjorts av en kund på dennas instans och som kan överföras till en annan instans. När en uppdatering görs på instansen läggs ändringen automatiskt till i den aktuella uppdateringsuppsättningen. Det får bara finnas en aktuell uppdateringsuppsättning i taget. update set An update set is a collection of customizations made by a customer to their instance that can be transferred to another instance. When an update is made to the instance, the change is added automatically to the current update set. There can be only one current update set at a time.
väljare för uppdateringsuppsättning En väljare för uppdateringsuppsättning är en listruta med alternativ i instansens sidhuvudsfält där man väljer den uppdateringsuppsättning där anpassningar som gjorts av den aktuella användaren ska grupperas. update set picker The update set picker is a drop-down choice list in the instance header bar that selects which update set customizations made by the current user will be grouped in.
uppdateringskälla En uppdateringskälla är en ServiceNow-instans varifrån den aktuella instansen kan hämta uppdateringsuppsättningar. update source An update source is a ServiceNow instance that the current instance can pull update sets from.
URL-suffix Ett URL-suffix definierar URL:en för en innehållssida inom innehållshanteringssystemet. Både innehållswebbplatser och innehållssidor har sina egna URL-suffix, och de genereras i formatet: <sökväg till instansen> + /<webbplatssuffix> + /<sidsuffix> + .do URL suffix A URL suffix defines the URL of a content page within the Content Management System. Both Content Sites and Content Pages have their own URL suffixes, and are generated in the format: <path to your instance> + /<site suffix> + /<page suffix> + .do
verifieringsskript Ett verifieringsskript styr formateringen av användarinmatning i datafält och visar ett felmeddelanden vid syntaxfel. Du kan till exempel skapa ett skript som tvingar fram rätt formatering av e-postadresser som anges av användare. validation script A validation script controls the formatting of user input into data fields and displays an error message for syntax violations. For example, you can create a script that enforces the proper formatting of an email address entered by a user.
variabeluppsättning En variabeluppsättning är en modulenhet av variabler som kan delas mellan katalogobjekt. Definiera en variabeluppsättning en gång och använd den sedan på flera platser. variable set A variable set is a modular unit of variables that can be shared between catalog items. Define a variable set once and use it in multiple places.
hastighetsdiagram I Scrum visar ett hastighetsdiagram (eller velocity chart) hur mycket arbete (i poäng) en grupp kan hantera i en etapp, mätt över tid. Den här beräkningen hjälper en Scrum master att förutse hur stor belastning en grupp kan hantera i framtida etapper. velocity chart In Scrum, a velocity chart shows how much effort (in points) a team can handle in one sprint, measured over time. This calculation helps the Scrum master predict how much load a team can handle in future sprints.
vy En vy är en sparad version av ett anpassat formulär eller en anpassad lista. Med vyer kan användare snabbt visa samma formulär eller lista på flera olika sätt. Administratörer kan skapa anpassade vyer. view A view is a saved version of a personalized form or list. Views enable users to quickly display the same form or list in multiple ways. Administrators can create custom views.
arbetsflödesaktivitet Arbetsflödesaktivititeter är de anskilda åtgärder som uträttas i arbetsflödet när det körs. Det kan omfatta (men begränsas inte till) att köra skript, manipulera registerposter, vänta en angiven tidsperiod eller logga en händelse. workflow activity Workflow activities are the individual actions the workflow performs as it runs. This can include (but is not limited to) performing scripts, manipulating records, waiting for a set period of time, or logging an event.
arbetsflödesfält Ett arbetsflödesfält i en uppgiftspost lagrar och visar platsinformation för en uppgiftspost i arbetsflödet. workflow field A workflow field in a task record stores and displays the location of the task record in the workflow.
Was this article helpful?
Yes, I found what I needed
No, I need more assistance